Uchwała Nr ZO 80/17 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 38/17 dotyczącej reklamy Gazety Polskiej

Uchwała Nr ZO 80/17
z dnia 9 sierpnia 2017 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 38/17
dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/30/17/01-03

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 27 czerwca 2017 roku nr ZO 38/17 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/30/17/01-03, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 38/17 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/30/17/01-03.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 2. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi na skargę, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie. Zespół Odwoławczy zwrócił uwagę, że wskazane w Odwołaniu elementy reklamy tj. cytat ujęty w cudzysłów, sylwetka Józefa Piłsudskiego, były znane w dacie wydania uchwały i zostały wzięte pod uwagę przy ocenie przekazu reklamowego przez Zespół Orzekający.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.