Uchwała Nr ZO 62/12 w sprawie reklamy firmy Statoil Poland Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 62/12 z dnia 21 maja 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/19/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/19/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/19/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna paliwa Diesel Gold.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „firma Statoil reklamuje swoje Paliwo Diesel Gold. W reklamie widzimy jak uśmiechnięty kierowca wyjeżdża nieodśnieżonym samochodem z parkingu (inne samochody również nieodśnieżone nie mogą zapalić). Reklama pokazuje, że wystarczy zalać paliwo Statoil, przetrzeć przednią szybę i można spokojnie jechać z kilogramami śniegu na samochodzie. Jako człowiek, który sporo jeździ mam pewne doświadczenie z takimi właśnie kierowcami. Taki śnieg spadając na samochód jadący za nim, może naprawdę radykalnie ograniczyć widoczność nie mówiąc już o uszkodzeniach samochodu, jak zbrylony spadnie z tira. Liczę, że zareagujecie Państwo w sprawie tej reklamy.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, iż zapoznał się ze skargą konsumencką dotyczącą reklamy Diesel Gold (sygn. akt K /19/12). Na wstępie Skarżony zauważył, iż Spółka nie jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy. Nie mniej jednak w odpowiedzi na powyższą skargę konsumencką Spółka pragnie przedstawić na zasadzie dobrowolności wyjaśnienia.

Skarżony poinformował, że Spółka Statoil Poland Sp. z o.o. postępuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, i kieruje się najwyższymi zasadami etycznymi we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności, w tym w zakresie reklamy. Skarżona reklama Diesla Gold oprócz wartości informacyjnej posiada również treść artystyczną. Celem reklamy było wyłącznie ukazanie, iż po zatankowaniu paliwa Diesel Gold, kierowca nie będzie miał problemu z uruchomieniem pojazdu podczas zimy. Œnieg na samochodzie był zabiegiem artystycznym mającym na celu ukazanie zimy. W przypadku, gdyby pojazd w reklamie był odśnieżony to zaprezentowany przekaz – jako odnoszący się do zimowych warunków pogodowych – straciłby wiarygodność. Ponieważ śnieg na samochodzie wskazywał wyłącznie na kontekst reklamy, a nie istotę jej przekazu, tym samym, zdaniem Skarżonego, należy stwierdzić, iż reklama Diesel Gold jest zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego jak również z korporacyjnymi zasadami etycznymi.

Reasumując, Skarżony wyraził opinię, iż nie sposób w przekazie tej reklamy dopatrywać się przekroczenia norm należytej staranności, dobrych obyczajów, czy zasad odpowiedzialności społecznej, tym bardziej, iż okoliczności te powinny być oceniane w możliwie największym stopniu w sposób obiektywny, uwzględniający odbiór tej reklamy przez przeciętnego odbiorcę. Tymczasem, przedstawione przez skarżącego uzasadnienie skargi jest wyrazem indywidualnego i subiektywnego postrzegania treści reklamy oraz wyobraźni odbiorcy reklamy, na którą Spółka nie ma wpływu.

Ponadto Skarżony wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, podmiotem uprawnionym do kontroli reklamy jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Organ ten w przypadku stwierdzenia, iż dany przekaz handlowy narusza przepisy ustawy o radiofonii i telewizji lub postanowień koncesji może nakazać zaniechania przez nadawcę emisji programu naruszającego przepisy ustawy. Z przesłanych dokumentów, w szczególności art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy wynika, że wskazany artykuł posiada bezpośredni odpowiednik w ustawie o radiofonii i telewizji (art. 16b i art. 18 u.r.t. ), a jego rozszerzeniem są przepisy dotyczące reklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mając powyższe na uwadze, Skarżony wskazał, iż Spółka nie została poinformowana przez jakiekolwiek nadawcę nadającego reklamę Diesel Gold, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakazała zaniechać emisji przedmiotowej reklamy. Ponadto skarżona reklama nie stanowi także czynu nieuczciwej konkurencji.

W powyższych względów Skarżony wniósł o oddalenie przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy przedmiotowej skargi konsumenckiej na podstawie punktu 37 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Skarżony poinformował, że z dniem 29.02.2012 Spółka zakończyła kampanię Diesel Gold wykorzystującą skarżoną reklamę.3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego, racjonalnie oceniana reklama, nie promuje zachowań niezgodnych z prawem. Zespół Orzekający zaznaczył, że prezentowany w reklamie samochód miał odśnieżone wszystkie szyby.

Jednocześnie, Zespół Orzekający apeluje o unikanie ukazywania działań, w szczególności związanych z ruchem drogowym, które mogą sugerować akceptację niebezpiecznych zachowań, niezgodnych z kodeksem drogowym.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.