Uchwała Nr ZO 83/16 w sprawie reklamy firmy Netia S.A.


Uchwała Nr ZO 83/16
z dnia 18 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/79/16/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Barbara Król – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/79/16/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Netia SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/79/16/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa dostępu do Internetu, opatrzona hasłem „TEGO JESZCZE NIE BYŁO INTERNET ZA 0 ZŁ NA ZAWSZE”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„opis reklamy: Na załączonych grafikach widać hasło: “tego jeszcze nie było internet za 0 zł na zawsze” a po kliknięciu na reklamę otwiera się strona Netii, na której jest informacja: “Internet za darmo do końca roku!”.
Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd, a w zasadzi jest oczywistym kłamstwem, trudno to o jakąś interpretację, czy wizję artystyczną. Oba hasła są oczywiste i jasne w przekazie, ale sprzeczne..” – pisownia oryginalna
„opis reklamy: “Internet za 0 zł na zawsze”
Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd – według komunikatu Internet za 0 zł jest “na zawsze” – co może sugerować darmową usługę na całkowity czas trwania umowy, w rzeczywistości jest to oferta z ograniczeniem czasowym – do końca roku 2016. Treść “na zawsze” może wskazywać na darmowe świadczenie usług bez ograniczeń nałożonych na konsumenta.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„Działając w imieniu i na rzecz Netia S.A. (dalej jako: Netia lub Spółka) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 września 2016 r. dot. wpływu skargi konsumenckiej na reklamę Spółki i jej przekazaniem do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy na podstawie pkt. 25 Regulaminu Rozpatrywania Skarg niniejszym przedstawiam stanowisko Spółki.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że załączone dowody są niewystarczające do stwierdzenia naruszenia przez Netię norm Kodeksu.
W skardze K/79/16/01 skarżący wskazuje, że „po kliknięciu na reklamę otwiera się strona Netii, na której jest informacja: Internet za darmo do końca roku!”. Jednocześnie w przekazanych materiałach nie umieszczono przedmiotowej strony, co pozwalałaby na szczegółową analizę zarzutu.
W skardze K/79/16/02 skarżący zarzuca, również bez wskazywania żadnych dowodów, reklamowanie innej oferty niż wynikałoby to z kreacji internetowej.
Przedmiotowe skargi uznać należy więc za bezzasadne i podlegające oddaleniu.
Należy również zaprzeczyć, jakoby reklama „Tego jeszcze nie było” nadużywała zaufania odbiorcy i wprowadzała odbiorcę w błąd. Tym samym przedmiotowe skargi uznać należy za bezzasadne i podlegające oddaleniu z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu przez Spółkę.
Przechodząc do analizy reklamy należy zauważyć, iż odbiorca zostaje przekierowany na adres strony internetowej, gdzie kolejnym etapem jest odpowiedź odbiorcy, czy jest, bądź nie klientem Netia (załącznik nr 1). Netia zweryfikowała adres przekierowania i ustaliła, że był on prawidłowy. Na podanej stronie nie było informacji „Internet za darmo do końca roku”.
W skargach nie wskazano jakie inne strony internetowe skarżący przeglądali, nie jest więc możliwe ustosunkowanie się do zarzutów wprowadzania w błąd.
Oferta „internet za darmo na zawsze” jest rzeczywistą ofertą spółki Intemetia Sp. z o.o. (spółka z Grupy Netia) korzystającej z marki „Netia”, której warunki promocji przewidują brak opłat abonamentowych przez cały okres obowiązywania umowy (załącznik nr 2). Tym samym treść komunikatu jest całkowicie zgodna z odczuciem skarżącego wyrażonym w skardze „co może sugerować darmową usługę na całkowity czas trwania umowy”.
Istnieje oczywiście również inna oferta spółek Grupy Netia przewidująca brak opłat abonamentowych za korzystanie z usługi internetowej do końca roku, jednak nie była ona reklamowana w przedmiotowej kreacji.
Tym samym analiza przeprowadzona w niniejszej odpowiedzi prowadzi do wniosku, iż brak jest podstaw do tego, aby uznać wskazaną reklamę za nadużywającą zaufania odbiorcy, ani też taką która wykorzystuje brak doświadczenia bądź wiedzy odbiorcy. Nie jest ona niezgodna z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Użyte w reklamie sformułowania stanowią jedynie kreację reklamy, przyciągającą potencjalnych klientów do wybrania usługi, korzystanie z której nie wymaga ponoszenia przez abonenta opłat abonamentowych.
W ocenie Netii powyższa reklama została przygotowana zgodnie z obowiązującym kodeksem etyki reklamy, tym samym Netia wnosi o oddalenie skarg konsumentów w trakcie zaplanowanego posiedzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama opatrzona hasłem „TEGO JESZCZE NIE BYŁO INTERNET ZA 0 ZŁ NA ZAWSZE” posługuje się bardzo mocnym określeniem „na zawsze”, które w odniesieniu do warunków promocji „Internet za darmo do końca roku” jest obietnicą na wyrost i może nadużywać zaufania odbiorców oraz wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.