Uchwała Nr ZO/015/24o z dnia 14 lutego 2024 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/232/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

  • Teresa Wierzbowska – członkini
  • Maciej Lissowski – członek
  • Olaf Krynicki – przewodniczący

na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2024 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/224/23, złożonej na podstawie pkt 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Grupa Medio sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu w sprawie reklamy skupu pojazdów, dokonał oceny stosowanego przekazu reklamowego.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Grupa Medio sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę, wykorzystującą ciało kobiety jako obiekt seksualny. 

Zgodnie ze skargą:

Reklama narusza dobre obyczaje poprzez umiejscowienie jej przy głównej drodze miejskiej oraz lokalnym sklepie, gdzie zakupów dokonują osoba starsze bądź rodziny z dziećmi, co może działać demoralizująco. Wprowadza również w błąd wykorzystując wizerunek kobiety z podtekstem seksualnym, niezwiązanym z naturą prowadzonych usług (skup pojazdów).

Zwracam się z prośbą o pomoc w usunięciu/zdjęciu powyżej reklamy oraz proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1, art. 4, art. 10 ust. 1 lit. a, art. 25, art. 31 Kodeksu Etyki Reklamy, art. 4 Załącznika 3 Kodeksu Etyki Reklamy, art. 5 pkt 9 i 10 Załącznika 3 Kodeksu Etyki Reklamy.

Art. 2

Strony umów dotyczących reklamy będące sygnatariuszami niniejszego Kodeksu mogą układać wzajemne stosunki prawne według swego uznania, z zastrzeżeniem, że ich treść jest zgodna z Kodeksem.

 

Art. 4

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

 

Art. 10

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu

 

Art. 25

Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu i psychicznemu dobrostanowi lub dalszemu moralnemu rozwojowi.

 

Art. 31

Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji oraz w sieci Internet w sąsiedztwie audycji lub przekazów dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.

 

Art. 4 Załącznika 3

Sygnatariusze Karty deklarują dołożenie najwyższej staranności, aby w przekazach reklamowych adresowanych do dzieci oraz w przekazach reklamowych, które nie są bezpośrednio skierowane do nich, jednak ze względu na formę, miejsce i sposób ich prezentowania dzieci są ich odbiorcami, nie pojawiały się treści mogące wpływać negatywnie na ich rozwój.

 

Art. 5 Załącznika 3

9) treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub niepełnosprawność,

10) przekazu, który pośrednio lub bezpośrednio posługuje się podtekstem seksualnym, w tym z użyciem żartów o charakterze seksualnym i ukrytego w tym aspekcie znaczenia poszczególnych słów, lub przedstawia fałszywy obraz seksu i relacji seksualnej wyłącznie jako elementu zabawy i rozrywki

 

 

 

Skarżona nie przedstawiła stanowiska w sprawie.

Zespół Orzekający uznał, iż skarżony przekaz narusza ogólnie przyjęte normy etyczne.

Przekaz (plakat na ogrodzeniu) przedstawia ofertę skupu samochodów, posługując się hasłem: „Skup aut” oraz „dajemy więcej niż PI$”. Obok powyższych informacji znajduje się postać kobiety w skąpym stroju.

KER zauważa, że wizerunek kobiety stanowi element niezwiązany w żadnym stopniu z oferowaną usługą. Użycie ciała kobiety w kontekście usługi skupu aut jest, zdaniem KER, sprzeczne z powszechnymi zasadami etyki.

Niezależnie od tego, reklama nie powinna posługiwać się treściami o charakterze seksualizującym w sposób ingerujący  w przestrzeń, w której mogą znajdować się osoby małoletnie.  Nie można wykluczyć, że odbiorcami skarżonej reklamy mogły być dzieci lub młodzież, przechodzący czy przejeżdżający z rodzicami lub opiekunami obok rzeczonej reklamy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

 Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.