Uchwała Nr ZO/052/23o z dnia 26 kwietnia 2023 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/142/22

Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Elżbieta Kondzioła – przewodnicząca
  • Mariusz Ryciak – członek
  • Sławomir Skowerski – członek

na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2023 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały Nr ZO/016/23o z dnia 1 marca 2023 r., złożonego na podstawie pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącą, będącą konsumentem (dane w aktach sprawy), w sprawie o sygnaturze akt KER/142/22 dotyczącej przekazu reklamowego promującego salon fryzjerski, posługującego się hasłem „Odetnij się do fryzjerskiej traumy”,

postanawia

odwołanie oddalić.

Uzasadnienie

W uchwale Nr ZO/016/23o z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt KER/142/22 („Uchwała”) Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy („KER”) nie uwzględnił skargi konsumenta („Skarżąca”) przeciwko Milek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Skarżona”) w sprawie dotyczącej przekazu reklamowego promującego salon fryzjerski, posługującego się hasłem „Odetnij się do fryzjerskiej traumy”.

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału zgromadzonego w sprawie stwierdził, iż przekaz nie pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami etycznymi, w szczególności nie zawiera treści nieodpowiedzialnych społecznie, niezgodnych z dobrymi obyczajami czy dyskryminujących.

W odwołaniu od Uchwały z dnia 1 marca 2023 r. Skarżąca wskazała, że nie zgadza się z opinią KER i zarzuciła KER powierzchowne zajęcie się tematem. Skarżąca wyraziła sprzeciw na nadużywanie i banalizowanie słów typu „trauma” (podobnie jak np. „depresja”) poprzez argumentowanie, że upowszechniły się i weszły do ogólnego obiegu. Skarżąca załączyła do odwołania opinię dr Doroty Krzemionki-Brózdy, redaktora naukowego magazynu psychologicznego Charaktery oraz wykładowcy w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, popierającą stanowisko Skarżącej. Nadto, Skarżąca przytoczyła informacje z fachowej literatury prof. Bessela von der Kolka, psychiatry, badacza, klinicysty, autora książki „Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy”.

Posiedzenie w sprawie odwołania od Uchwały odbyło się w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

W ocenie Zespołu Odwoławczego, przedstawione przez Skarżoną argumenty nie stanowią nowych faktów lub dowodów w rozumieniu pkt. 59 Regulaminu rozpatrywania skarg. Zgodnie ze wskazanym postanowieniem Kodeksu Etyki Reklamy: Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni roboczych od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia uchwały, od której strona wnosi odwołanie. 

W przekonaniu Zespołu Odwoławczego, argumentacja Skarżonej stanowi wyłącznie polemikę z oceną Zespołu Orzekającego wyrażoną w Uchwale. Zdaniem Zespołu Odwoławczego, argumentacja Skarżonej opiera się w istocie na faktach i okolicznościach wziętych pod uwagę przez Zespół Orzekający w na posiedzeniu w dniu 1 marca 2023 r. Polemika Skarżącej ogniskuje się wokół znaczenia określenia „trauma” i wykazaniu błędnego rozumienia tego słowa przez KER. Należy wskazać, że Zespół Orzekający dokonał oceny skarżonego przekazu pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi, zgodnie za zakresem swojej kognicji, co znalazło odzwierciedlenie w treści Uchwały.

Podkreślić należy, że ocena reklamy dokonywana jest ad casum, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Ocenie KER podlegają reklamy w zakresie określonym w skardze skierowanej do KER, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Niemniej, niezależnie od niniejszej sprawy, mając na względzie doniosłość zagadnienia zdrowia psychicznego i potrzebę stosowania w przestrzeni publicznej precyzyjnego języka w tym zakresie, Zespół Odwoławczy zdecydował o podjęciu działań edukacyjnych w aspekcie prowadzenia szeroko pojętych działań marketingowych odnoszących się do tej tematyki. W najbliższym czasie przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów dla arbitrów KER dedykowanych temu zagadnieniu oraz opublikowanie ogólnodostępnego materiału.

Mając powyższe na uwadze, odwołanie nie podlega rozpatrzeniu merytorycznemu. Na podstawie pkt. 63 pkt 1 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w sentencji uchwały.

 

Zdania odrębne

 

Brak.