Uchwała Nr ZO/102/19/63u w sprawie reklamy internetowej Food Cleaner

Uchwała Nr ZO/102/19/63u

z dnia 25 września 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/184/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,

2) Anna Barabasz-Sawińska – członek,

3) Maciej Lissowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/184/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej SR Tech Bartosz Dubel z siedzibą w Radomsku  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/184/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa myjki do żywności marki FoodCleaner.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Reklama myjki do żywności FoodCleaner informuje o tym, że produkt jest w stanie usunąć z warzyw i owoców “pestycydy w tym glifosat, bakterie i wirusy”. Na reklamie widoczne jest zdjecie myjki zanużonej w wodzie z owocami.

Treść skargi: Reklama myjki do żywności FoodCleaner informuje o tym, że produkt jest w stanie usunąć z warzyw i owoców “pestycydy w tym glifosat, bakterie i wirusy” co nie jest prawdą, ponieważ pozostałości środków ochorny roślin nie można usunąć z wnętrza owoca. To samo dotyczy bakterii i wirusów. Reklama wprowadza w błąd nieświadomych konsumentów” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art.8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym: „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

Wniósł również o uznanie Reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

 „Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2019 Sygnatura akt KER/184/19 informuję że w pełni akceptujemy Kodeks Etyki Reklamy i staramy się aby wszelkie nasze działania były z nim zgodne. W odniesieniu do zarzutów chciałbym poinformować, że treść reklamy została oparta na wynikach akredytowanego badania które stanowi załącznik do tego pisma. W badaniu akredytowaną metodą PB-338/LD wyd III z dnia 18.05.2018 r. przebadano produkt – kaszę jęczmienną w całości i stwierdzono redukcję glifosatu na poziomie 85% z całości produktu, a nie tylko powierzchni. Tym samym nie mamy badań potwierdzających usuwanie glifosatu z powierzchni produktu, a uśrednione z jego całości. W takim przypadku uznaliśmy, że możemy napisać o usuwaniu glifosatu z produktów jednocześnie eksponując na naszej stronie internetowej (www.foodcleaner.pl) wyniki badań, które pokazują stopień usuwania tej substancji. Jeśli Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy uzna, że powinniśmy napisać o usuwaniu z powierzchni, mając jednocześnie badania dotyczące nie powierzchni, a całości produktu z chęcią się dostosujemy. Jeśli chodzi o bakterie i wirusy szkodliwe dla zdrowia (zanieczyszczenia biologiczne) nie wstępują one wewnątrz produktów. Zaleca się mycie owoców i warzyw aby uniknąć chorób natomiast nikt nie zaleca dezynfekcji wewnętrznej lub długotrwałego gotowania.

Załącznik 1. Kopia wyników badań usuwania pestycydów (glifosatu).”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama, nie zawiera treści nadużywających zaufania odbiorców, wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd odbiorców co do właściwości reklamowanego produktu.

Jednocześnie, dla uniknięcia wątpliwości, Zespół Orzekający zarekomendował reklamodawcom zamieszczanie w reklamach informacji o wynikach badań.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.