Uchwała Nr ZO 113/13 w sprawie reklamy firmy JS Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 113/13
z dnia 3 października 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/80/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 3 października 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/80/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko JS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/80/13.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard bielizny marki La Vantil.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Wizerunek dwóch kobiet w skąpej bieliźnie, w dość dużym formacie, w miejscu ogólnodostępnym ze względu na bliskość supermarketu może być odbierany jako naruszający godność kobiecą, traktujący kobietę przedmiotowo, o charakterze seksistowskim (art. 4). Takie reklama godzi też w poczucie odpowiedzialności społecznej. Ponadto, czysto po ludzko, jako rodzicowi, w praktyce może być też trudno wytłumaczyć młodemu człowiekowi czemu panie na plakacie są prawie nago.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10.09.2013r. (otrzymanego 11.09.2013r.) oświadczamy, Ze skierowane zarzuty wobec naszej firmy są całkowicie bezzasadne i oparte jedynie na subiektywnych odczuciach osoby Skarżącej.
Ustosunkowując się do przedstawionych nam zarzutów na wstępie informujemy, że przedmiotowa reklama umieszczona była na bilbordach do dnia 31.07.2013r. Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od kilkudziesięciu lat. W naszych sklepach sprzedajemy wyłącznie bieliznę dla kobiet i mężczyzn. Opieramy swoją działalność na zasadach uczciwej konkurencji, zgodnej z dobrymi obyczajami w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami etyki. Reklamy oferowanych przez nas wyrobów nigdy nie zawierały i nie zawierają treści dyskryminujących ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Nasza firma nigdy i nigdzie nie zgadza się na dyskryminację pod żadnym względem zgodnie z Art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. Nasze reklamy nie są skierowane do dzieci, gdyż w ofercie posiadamy bieliznę damską i męską. Nasze reklamy nie naruszają Art. 25 i 32 Kodeksu Etyki Reklamy. Celem kampanii reklamowej było wyłącznie informowanie klientów o asortymencie i nowościach oferowanych przez nasze sklepy. Uważamy, że w żadnym przypadku, przedmiotowa reklama nie naruszała godności kobiecej i nie miała cech „seksistowskich”. W tym miejscu należy podnieść, że przedmiotowa reklama dotyczyła bielizny damskiej. Realizując nasze reklamy szczególną uwagę zwracamy na to jakie standardy wytyczają w tej materii światowe firmy takie jak H&M czy Triumph i uważamy, że zachowujemy o wiele więcej „powściągliwości”, jeśli chodzi o sposób reklamowania bielizny damskiej.
Nadto podkreślamy, że wizerunek zamieszczony na bilbordzie to powiększona kopia zdjęć z katalogów producentów bielizny damskiej, gdyż jak widać na skarżonych reklamach, na każdej z nich widnieje logo jednego producenta oraz nazwa naszej sieci sprzedaży „La Vantil”. Producenci Ci, a są to najlepsze polskie firmy gorseciarskie zwracają dużą uwagę na zachowanie standardów reklamy, co do ich wizerunku i treści. Firmy te często i powszechnie reklamują swoje wyroby w sposób podobny lub identyczny, jak nasza reklama i jest to zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami. Zważywszy jednak na fakt, że tak „wyważone” reklamy mogą u niektórych ludzi budzić niezadowolenie, podczas planowania następnych akcji reklamowych będziemy starali się wziąć ten aspekt pod uwagę. Mając powyższe na uwadze prosimy o oddalenie skargi w całości.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących.

Zdaniem Zespołu Orzekającego w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.