Uchwała Nr ZO 119/18/65u w sprawie reklamy kinowej napojów SOTI Natural

Uchwała Nr ZO 119/18/65u
z dnia 2 października 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/138/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Natalia Suska – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/138/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie kinowej SOTI Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/138/18.

Przedmiotem skargi była reklama kinowa napoju SOTI Natural.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama wprost podawała oświadczenia prozdrowotne produktu których jako napój raczej nie posiada, a jeśli powinno być to poparte przytoczonych badaniami. Poz A tym deklarowała

Reklama przypominała reklamy leków i mnie zbulwersowała. Deklarowała osiągnięcie korzyści prozdrowotnych które nie są związane ze spożywaniem napojów, a ogółem zdrowych nawyków.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę, jednak uczestnicząc w posiedzeniu poinformował, że właściwości reklamowanego produktu zostały poparte badaniami naukowymi oraz zapewnił, że przy parzeniu reklamowanej herbaty dopasowanych jest aż 15 parametrów parzenia, które mają wydobyć najlepszy smak i właściwości zielonej herbaty zaparzanej na Tajwanie.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści które mogłyby wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości i składu reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.