Uchwała Nr ZO/121/21o z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/148/21 

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 


• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Beata Dziwulska – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska z siedzibą w Rybnej, zwany dalej „Reklamodawcą”.


OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/148/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się wprowadzania konsumentów w błąd odnośnie właściwości reklamowanego produktu.  

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama naruszyła zasady przyjętych w zakresie standardów reklamowych odnoszących się do przekazywania informacji o charakterze ekologicznym.

W szczególności Zespół Orzekający uznał, iż reklamodawca, konstruując nazwę domeny wykorzystał przedrostek „eko”, zestawiając go z pojęciem węgla, co mogło zostać odebrane jako działanie nieetyczne i wprowadzające potencjalnego konsumenta w błąd odnośnie właściwości produktów dostępnych do zakupu za pomocą strony internetowej www.ecowegiel24.pl.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.