Uchwała Nr ZO 122/15 w sprawie reklamy firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k.


Uchwała Nr ZO 122/15
z dnia 9 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/80/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/80/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tymbarku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/80/15.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna koktajlu Fruktajl.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

W reklamie mowa jest o idealnej przekąsce. Producent twierdzi, że idealna to między innymi taka bez glutenu. Nie można twierdzić, że gluten jest szkodliwy dla wszystkich. Jest on szkodliwy tylko dla osób z celiakią czy nietolerancją. Zatem reklama wprowadza w błąd, ponieważ przekazuje konsumentowi informację, że powinien unikać glutenu.“-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na otrzymaną informację z dnia 30 lipca 2015r. o złożeniu przez jednego z konsumentów skargi dotyczącej reklamy koktajlu owocowego „Fruktajl Truskawka banan”, w imieniu wprowadzającej ww. produkt do obrotu spółki TYMBARK MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tymbarku, 34-650 Tymbark 156 (pełnomocnictwo w załączeniu) przedstawiam następującą odpowiedź:
Reklamowany wyrób to koktajl owocowy z kawałkami owoców, złożony z przecierów i soków owocowych. Podstawowe składniki produktu stanowią przeciery i soki z bananów, jabłek, truskawek i cytryn (łączna zawartość owoców wynosi 65 %). Wyrób nie zawiera glutenu, dodatku cukru, ani konserwantów i jest źródłem błonnika, tzn. zawiera błonnik w ilości pozwalającej na zastosowanie oświadczenia “źródło błonnika” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. (dowód: etykieta produktu)
Kampania reklamowa, będąca przedmiotem skargi, podkreśla, że reklamowany produkt nie zawiera dodatku cukru i glutenu. Nie można jednak uznać, że jej celem jest przekazanie konsumentowi informacji o konieczności unikania w codziennej diecie tych składników. TYMBARK – MWS Sp. z o. o. Sp. k. jako producent artykułów spożywczych stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom konsumentów i modyfikować skład swoich produktów dostosowując się tym samym do ich preferencji. Produkt stanowi m.in. atrakcyjną ofertę dla osób stosujących z konieczności, lub z wyboru, za którym stoi popularny obecnie trend żywieniowy, dietę bezglutenową.

Informacja “bez glutenu” przekazywana przez lektora w spocie reklamowym jest prawdziwą informacją odpowiadającą treści etykiety produktu (w załączeniu) i nie stanowi bynajmniej głównego, czy przeważającego przekazu reklamy.
Przedmiotowa reklama prezentuje różne benefity produktu z punktu widzenia grupy docelowej. Prawem każdego reklamodawcy jest prezentowanie swojego produktu jako bardziej atrakcyjnego od innych, idealnego itd.
Omawiana reklama mieści się w granicach dozwolonego przekazu reklamowego i nie wprowadza konsumenta w błąd co do składu, istotnych cech i właściwości produktu.
Jednostkowa skarga konsumencka nie powinna przesądzać o uznaniu reklamy za wprowadzającą konsumenta w błąd, gdyż przy dokonywaniu takiej oceny należy dokonać swoistej obiektywizacji, odnosząc się niejako do przeciętnego poziomu wiedzy odbiorcy reklamy.
Nadmieniam, że spot reklamowy, będący przedmiotem skargi, jest obecnie emitowany w innej formie, przedstawionej w poniższym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=DpZqAM1FgJ8
Mając powyższe na uwadze wnoszę o orzeczenie przez Radę Reklamy, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.“- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i w sposób odpowiedni przedstawiała jego cechy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 122/15
z dnia 9 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/80/15

Członek Zespołu Orzekającego Pani Małgorzata Ołdak, która zgłosiła votum separatum, zgodziła się z opinią Skarżącej, że twierdzenie, iż „Idealna przekąska to taka bez glutenu, bez dodatku cukru…”, wzmocnione dodatkowo zawołaniem „Zmień przekąskę na zdrową (Tymbark Fruktajl – to porcja owoców bez glutenu i bez dodatku cukru “), może prowadzić do wniosku, że produkty zawierające m.in. gluten, jako takie są niezdrowe. Tak sformułowany przekaz wprowadza tym samym konsumentów w błąd i godzi w poczucie odpowiedzialności społecznej.