Uchwała Nr ZO 121/15 w sprawie reklamy firmy Mars Polska sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 121/15
z dnia 1 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/82/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/82/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Mars Polska sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/82/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu Whiskas w saszetkach.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Prezentowany jest kot domowy jako zwierzę drapieżne, które potrzebuje mięsa, i saszetki mające w nazwie “mięsne” jako zalecany produkt do żywienia kotów.
Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd, sugerując jednoznacznie, że reklamowany produkt składa się z mięsa, gdy tymczasem zawartość mięsa w produkcie wynosi 4%.”. – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo datowane na 30 lipca 2015 r. dotyczące wniesionej przez konsumenta skargi na reklamę produktu Whiskas saszetki, uprzejmie informujemy, że wskazana reklama jest zgodna z dobrymi obyczajami, nie wprowadza w błąd i nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy. Zakwestionowana reklama została przygotowana w sposób zgodny z samoregulacją branżową – Kodeksem Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych przyjętym przez organizację FEDIAF (The European Pet Food Industry Federation).

Skarga konsumenta oparta jest na błędnym odczytaniu etykiety produktu.

Konsument twierdzi, że zawartość mięsa w saszetkach Whiskas wynosi tylko 4%, gdy tymczasem mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego stanowią ponad 40% karmy. Stosowanie takiego zbiorczego określenia łączącego mięso z produktami pochodzenia zwierzęcego wynika bezpośrednio z prawa – Rozporządzenie UE 767/2009. Przywoływana przez konsumenta wartość 4% prawdopodobnie odnosi się do tzw. „materiału deklaracyjnego”, czyli składnika podkreślanego na opakowaniu danej wersji smakowej produktu. Oznacza to, że na przykład saszetki Whiskas oznaczone jako „z kurczakiem” zawierają nie mniej niż 4% kurczaka, ale jest to tylko część mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w produkcie. Skład produktu kształtuje się analogicznie w przypadku innych wariantów smakowych. Karmy Whiskas z łososiem, z wołowiną itd. zawierać będą powyżej 4% tego deklarowanego składnika, co będzie tylko częścią mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Wyraźnie widać to na deklaracji składu karmy Whiskas przedstawionej na załączonym zdjęciu – saszetki Whiskas z drobiem, gdzie mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego stanowią 41% produktu, a w ramach tego 4% stanowi sam tylko drób. Chcemy podkreślić, że karmy Whiskas są przygotowywane zgodnie z najlepszą aktualna wiedzą na temat żywienia kotów i w pełni spełniają wymagania pokarmowe tego gatunku.

W związku z powyższym, zdaniem skarżonego, skarga konsumenta musi wynikać z nieprawidłowego odczytania etykiety i błędnego przyjęcia, że zawartość materiału deklaracyjnego to całość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w produkcie. Tylko tak można uzasadnić odwołanie się do wartości 4%. Podkreślamy, że nie istnieje wariant produktu Whiskas saszetki, w którego składzie mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego stanowią tylko 4%. We wszystkich wariantach karm mokrych Whiskas zawartość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego ta jest przynajmniej dziesięciokrotnie wyższa niż 4%.

Uważamy zatem, że reklama jest zgodna z dobrymi obyczajami oraz standardami branżowymi. Zgodnie z przywołanym wyżej Kodeksem FEDIAF, regulującym zarówno znakowanie, jak i reklamę (off-pack communication) karm dla zwierząt domowych, użycie nazwy produktu „Whiskas z [nazwa składnika]” możliwe jest, jeśli dany składnik stanowi co najmniej 4% karmy. Warunek ten jest spełniony w przypadku wszystkich wariantów smakowych saszetek Whiskas.

Pragniemy podkreślić, iż Mars Polska przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości komunikatów reklamowych, aby uniknąć wprowadzenia w błąd konsumentów. Dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić, że wszystkie rozpowszechnianie przez nas reklamy są zgodne z dobrymi obyczajami oraz wymogami prawa i są przygotowane w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe okoliczności, wnosimy o oddalenie skargi.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zespół Orzekający uznał, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy ani nie wprowadza w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała cechy reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.