Uchwała Nr ZO 126/17 w sprawie reklamy internetowej marki Tyskie

Uchwała Nr ZO 126/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/184/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/184/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/184/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa piwa marki Tyskie.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do fanpage na portalu Facebook) Kompani, nasza złota promocja już niedługo przejdzie do historii. Wszystkim poszukiwaczom skarbów serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną przygodę! Pamiętajcie, że złote kapsle możecie wymienić jeszcze do końca listopada: bit.ly/SzukajSkarbów.
Reklama jest umieszczona na Facebooku i może wyświetlać się osobom poniżej 18 roku życia.”– pisownia oryginalna

Uzupełnienie skargi:

„Jest to reklama sprzeczna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Standardy reklamy piwa Artykuł 9″ – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 9 z Załącznika nr 1 Standardy Reklamy Piwa do Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia. W tym zakresie w stosunku do reklamy piwa nie obowiązuje treść Rozdziału IV „Reklama skierowana do dzieci i młodzieży”.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu Kompanii Piwowarskiej S A. (dalej zwanej KP S.A.), powołując się na załączone pełnomocnictwo, niniejszym ustosunkowuję się do treści Państwa pisma z dnia 6 listopada 2017 r.

Z powołanej powyżej korespondencji wynika, że skierowaliście Państwo do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, skargę dotyczącą reklamy piwa marki Tyskie, w postaci postu udostępnionego w Internecie.

Przedmiotowa reklama będzie rozpatrywana jako naruszająca art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy oraz art. 9 z zał. Nr 1 «Standardy reklamy piwa» (Art. 2 ust. 1Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Art. 9 Reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia. W tym zakresie w stosunku do reklamy piwa nie obowiązuje treść Rozdziału IV «Reklama skierowana do dzieci i młodzieży».).
Konsument składający skargę zarzucił, że przedmiotowa reklama umieszczona jest na Facebooku i może wyświetlać się osobom poniżej 18 roku życia.
Stanowisko KP S.A. w sprawie postawionych zarzutów

Odnosząc się do powyższego zarzutu należy na wstępie wskazać, iż ani forma, ani treść postu marki Tyskie zamieszczonego na portalu Facebook.com, którego dotyczy skarga konsumenta (post przedstawia bohaterów kampanii reklamowej piwa Tyskie – Mecenasa i Mazura, niosących piwo oraz informację o promocji «Złote w Tyskim») nie jest skierowana do osób nieletnich. Zarówno treść postu, jak i grafika nie odbiegają od tych stosowanych w ogólnopolskiej kampanii reklamowej marki Tyskie i nie zawierają zwrotów ani wizerunków, które byłyby szczególnie atrakcyjne dla osób małoletnich.
Pragnę zauważyć, iż samo umieszczenie reklamy w medium ogólnodostępnym (tj. dostępnym również dla małoletnich) nie jest równoznaczne ze skierowaniem jej dla osób małoletnich. Odmienne stanowisko wiązałoby się z zakazem jakiejkolwiek reklamy piwa w telewizji czy na tradycyjnych nośnikach reklamowych (np. na plakatach ulicznych), z uwagi na fakt, iż potencjalnymi jej odbiorcami mogą być małoletni.

Kompania Piwowarska S.A. dokłada najwyższych starań, aby reklamy jej produktów były pod każdym względem zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami komunikacji marketingowej, jak również Kodeksem Etyki Reklamy, zwracając szczególną uwagę na miejsce ich publikacji.
Podkreślenia wymaga, że post będący przedmiotem skargi konsumenckiej umieszczony został na serwisie Facebook, na fanpagu marki Tyskie. Fanpage Tyskiego oraz umieszczane na nim treści, dostępne są wyłącznie dla użytkowników Facebooka, którzy zadeklarowali pełnoletniość (wymagane jest wpisanie daty urodzenia przy zakładaniu profilu, użytkownik musi być starszy niż 18 lat).

Dodatkowo, na fanpagu marki. W zakładce «Informacje» umieszczona jest wzmianka, że «Wszystkie materiały są przeznaczone jedynie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, nie należy ich przekazywać ani udostępniać osobom poniżej 18 lat.»
Materiał jest także wyświetlany i promowany jedynie wśród pełnoletnich użytkowników (nie ma nawet innej technicznej możliwości, ponieważ profile będące fanpagami marek piwnych (alkoholowych) mają narzucone takie ustawienia).

Ponadto zgodnie z danymi udostępnianymi przez serwis Facebook (według podsumowania Sotrender za 2016 rok (link do sotrender.com) – w załączeniu fragment dotyczący podziału demograficznego), na serwisie zarejestrowanych jest mniej niż 20% osób niepełnoletnich.
Ważne jest także, że Kompania Piwowarska SA, dbając o poszanowanie przepisów prawa, jak również pragnąc wyznaczać wysokie standardy w zakresie reklamy piwa, zastrzega w swojej Polityce Komunikacji Marketingowej, iż:
«komunikat marketingowy można zamieścić w druku, w radiu, telewizji, wszystkich rodzajach mediów cyfrowych, w tym w Internecie i wiadomościach SMS, tylko wówczas, gdy można zasadnie spodziewać się, że przynajmniej 75% odbiorców tego komunikatu jest pełnoletnia (lub w wieku 18 lat, jeśli ograniczenia wiekowe związane z zakupem alkoholu nie obowiązują). Umieszczenie komunikatu w środkach przekazu będzie uważane za uzasadnione, jeśli dane dotyczące profilu odbiorców, przeanalizowane przed umieszczeniem komunikatu, spełniają kryteria jego umieszczenia i są na ten czas najlepszymi dostępnymi danymi dla tego środka przekazu.»

Z danych przekazanych przez serwis Facebook wynika, iż odsetek osób pełnoletnich odwiedzających Facebooka przewyższał istotnie odsetek przewidziany w ww. Polityce.

Dodatkowo w komunikacji marketingowej KP S.A. stosuje znaczki odpowiedzialnościowe, w tym znaczek «18+». Oznacza on, że treści marketingowe skierowane są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

W świetle powyższego wyraźnie widać, że KP S.A. jako producent piwa dokłada wszelkich starań, aby promować odpowiedzialne wzorce konsumpcji, a dodatkowo dokłada wszelkich starań, aby edukować społeczeństwo w tym zakresie. KP S.A. nie dopuściłoby zatem, aby reklama piwa Tyskie kierowana była do małoletnich.

Podsumowując, post umieszczony był na profilu marki Facebook, do którego dostęp mają wyłącznie osoby, które wpisały w ustawieniach na Facebooku swoją datę urodzin, a dodatkowo ich data urodzin wskazuje, że są to osoby pełnoletnie. Ponadto post może wyświetlać się wyłącznie osobom, które spełniły ww. warunki.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż maksymalnie 20 % użytkowników portalu Facebook stanowiły osoby małoletnie, a zatem ryzyko przypadkowego zobaczenia postu na Facebooku przez osobę poniżej 18 roku życia jest znikome.
Natomiast post, ani poprzez treść, ani poprzez sposób przekazu, nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia.

Mając na względzie przedstawioną powyżej argumentację nie powinno budzić wątpliwości, że post nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy, żadnego przepisu prawa, jak również zapisów wewnętrznych kodeksów KP S.A.
Mając powyższe na uwadze, skarga złożona przez Konsumenta jest całkowicie bezzasadna i wnoszę o jej oddalenie w całości.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę sprofilowaną grupę docelową odbiorców, do której kierowana była reklama i zapewnienia reklamodawcy, iż reklama była kierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 9 z Załącznika nr 1 Standardy Reklamy Piwa do Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.