Uchwała Nr ZO 132/15 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 132/15
z dnia 1 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/109/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/109/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/109/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa piwa bezalkoholowego Warka Radler.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

miejsce emisji: m.gazeta.pl
produkt: Piwo owocowe Radler Warka
opis reklamy: Podczas przeglądania różnych stron na portalu m.gazeta.pl bardzo często wyskakiwały załączone zdjęcia wypełniając cały ekran urządzenia.

Treść skargi: Proszę sprawdzić, czy reklama nie narusza ustawy, w szczególności: wywołuje skojarzenia z relaksem i wypoczynkiem, reklama na okładce (głównej stronie gazeta.pl) oraz reklama piwa o godzinie 17. Poza tym była wyjątkowo nachalna i wydaje mi się, że mocno wpływająca na młodzież (wypoczynek, zabawa, wakacje, atrakcyjność, napój). Tam słowa nie było, że to jest piwo a dodatkowo niewidoczne informacje o zawartości alkoholu. Zdjęć mam więcej (4szt).“- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 8 września 2015 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/109/15 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu Warka Radler (dalej „Skarga”), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi w całości.

UZASADNIENIE
1. Przedmiotem skargi jest reklama produktu Warka Radler (dalej „Reklama”), która była opublikowana w serwisie m.gazeta.pl (dalej „Serwis”).
2. W skardze Konsument wnosi o sprawdzenie zgodności Reklamy z ustawą w zakresie:
a. wywoływania przez Reklamę skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem,
b. prowadzenia Reklamy na okładce (głównej stronie gazeta.pl),
c. prowadzenia Reklamy o godz. 17,
d. kierowania Reklamy do młodzieży.
3. Już na wstępie należy podkreślić, iż Reklama jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „Ustawa”) a żaden z zarzutów kierowanych przez konsumenta w stosunku do reklamy nie znajduje uzasadnienia ani na gruncie Ustawy ani na gruncie Kodeksu Etyki Reklamy.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej „Ustawa”) zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona na warunkach wskazanych w Ustawie. Ponieważ reklama piwa jest co do zasady dozwolona, a Ustawa nie zakazuje prowadzenia tej reklamy w Internecie należy uznać, że emisja Reklamy w Serwisie jest dopuszczalna.
5. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów podniesionych w Skardze należy wskazać, że:
1) Ustawa nie zabrania pokazywania w reklamie piwa osób wypoczywających, czy też osób pijących piwo. Zakazane jest natomiast „wywoływanie skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem”. W doktrynie przyjmuje się, że przez budowanie skojarzeń należy rozumieć tworzenie i eksponowanie w przekazie reklamowym związku przyczynowo-skutkowego między piwem, a określonymi, pozytywnie ocenianymi sytuacjami np. „jak napijesz się tego piwa to się zrelaksujesz”, „jeżeli nie wypijesz piwa po pracy, to nie odpoczniesz” etc. Eksponowanie znaku towarowego piwa na tle wypoczywających osób nie jest wystarczające dla uznania, że taki związek przyczynowo-skutkowy został stworzony.
2) Strona internetowa m.gazeta.pl nie może być utożsamiana z okładką dziennika lub czasopisma, a więc nie dotyczy jej ograniczenie wskazane przez Konsumenta,
3) ograniczenie w zakresie dopuszczalnych godzin emisji reklam piwa dotyczy wyłącznie reklam emitowanych w radio i telewizji, a więc nie ma zastosowania do reklam publikowanych w Internecie,
4) Serwis m.gazeta pl jest serwisem dedykowanym oraz odwiedzanym w głównej mierze przez osoby dorosłe. Jak wynika z oświadczenia domu mediowego Starlink, który zlecił publikację Reklamy na rzecz Grupy Żywiec, ponad 90% użytkowników Serwisu to osoby powyżej 18 roku życia. Należy ponadto podkreślić, że Grupa Żywiec w każdym przypadku przestrzega, wynikającej z Kodeksu Komunikacji Marketingowej Heinekena, zasady 70/30 zgodnie z którą, reklamy internetowe piw Grupy Żywiec mogą być zamieszczane wyłącznie na stronach serwisów których grupę docelową stanowią co najmniej w 70% osoby pełnoletnie. Dom mediowy zlecający publikację reklam w imieniu Grupy Żywiec jest zobowiązany do potwierdzania zgodności reklam z powyższą zasadą z każdym dostawcą mediów.
6. W uzupełnieniu powyższej argumentacji załączam oświadczenie Agora S.A. wydawcy Serwisu m.gazeta.pl oraz domu mediowego Starlink Sp. z o.o. oddział MediaVest.“- pisownia oryginalna

Załączniki:
– wyniki badania Megapanel PBI/Gemius realizowanego przez Polskie Badania Internetu Sp z o.o. i Gemius SA z czerwca 2015r.
– oświadczenie Agora S.A.
– oświadczenie Starlink Sp. z o.o. o. MediaVest

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Jednocześnie Zespół Orzekający zwrócił wagę, że reklamowanym produktem było piwo bezalkoholowe Warka Radler 0.0%.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.