Uchwała Nr ZO 14/11 w sprawie reklamy firmy MobileFormats Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/138/10/01- K/138/10/03

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Melania Popiel — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/138/10/01- K/138/10/03 – złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko MobileFormats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie SMS-ów

postanawia
uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. akt K/138/10/01- K/138/10/03.
Przedmiotem skarg była reklama SMS-owa loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „ERA przysyła sms do posiadaczy usługi Tak-tak, żeby za darmo wysłać sms na nr 8007 o treści “GRAM” a można będzie wygrać 1 milion i nie ma przy tym żadnej innej informacji. Po wysłaniu takiego sms-a przysyłają następny, żeby już za opłatą 4 zł z groszami wysłać jakieś tam potwierdzenie. Odrzuciłam to , dając “usuń” i nie wysyłałam nic. Codziennie do mnie pisali sms i na żaden nie odpowiadałam, Po pewnym czasie zorientowałam się, że moje konto w telefonie zostało zniwelowane do zera. Zadzwoniłam do Biura Obsługi ERY i dowiedziałam się, że dopóki nie wyślę do nich sms o treści STOP LOTERIA / a nikt o tym nie wie, bo nie mówili/ to będą do mnie codziennie dzwonić i obciążać mnie pobierając z mego telefonu te 4 zł. z groszami. Ogromny SKANDAL.

Uzupełnienie skargi nadesłane przez konsumenta dnia 12 listopada 2010
Witam.
Mam zachowany w komórce – pierwszy sms, nie mogę tylko z komórki odczytać jaka to była data, ale cytuję:
Nadawca 8007
” TAK TAK: Masz farta ! Jesteś potencjalnym zwycięzcą miliona zł od TAK TAK dzisiaj!. Wyślij za darmo TAK na 8007 ! Smsy na 8007 są darmowe!. Reg:10 Om.era.pl 4,88 zl/dzien” – oto pełna treść smsa pierwszego.
Skoro napisali, że darmowe pokusiłam sęe i wysłałam tego darmowego sms-a. W ciągu kilku sekund otrzymałam następnego, który skasowałam, bo tam napisali, żeby wysłać nowego sms-a za 4 zl z groszami.
Następnego dnia i potem codziennie przysyłali sms / nie mam ich w komórce już , bo usuwałam natychmiast/, ale zanotowałam sobie w notesie:
-Jesteś blisko! Twoje imię jest już w wieczornym losowaniu miliona ERY – coś w tym sensie
Kasowałam codziennie te przypomnienia – bo te ich smsy odczytywałam właśnie jako przypomnienie, aż któregoś kolejnego dnia napisali, że dalej mogę wygrać ten milion, jak wyślę do nich sms, ale napisali ” nie masz już pieniędzy, ale doładuj konto i wyślij sms, aby nie zrezygnować z szansy wygrania. Wtedy ja nacisnęłam *101# – to jest kod pod którym mogę sprawdzić stan mego konta – i patrzę, a mnie zostało tylko 2 zł i kilka groszy. Doładowałam konto, ale zadzwoniłam do Biura Obsługi ERY na nr 9602 i tam Pani poinformowała mnie, że nieważne, że ja nie odpisywałam tych sms-ów, ale każdorazowo jak oni przysyłali mi sms to pobierali z mego konta 4 zł i ileś tam groszy chyba 4,80 zł. Gdybym nie zadzwoniła do tego Biura Obsługi to dalej by mi czyścili konto. Jestem zbulwersowana i napisałam do Państwa, dlatego, że przecież jest na pewno bardzo dużo nieświadomych takiego oszustwa ludzi, często może biednych.”.
Drugi Skarżący podniósł: „zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, gdyż według mnie nastąpiło naruszenie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Mianowicie sprawa dotyczy organizatora loterii Mobile Formats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na mój numer telefonu komórkowego otrzymałem wiadomość sms od operatora sieci ERA informujący mnie o przeprowadzaniu loterii pod nazwą: „czy stałeś się dzisiaj milionerem” i możliwości wysłania bezpłatnego sms-a na nr 8007. Dnia 28.10.br. wysłałem takiego sms-a do sieci ERA. Od tego dnia przez 6 dni otrzymywałem od organizatora loterii sms-y o zachęcaniu mnie do brania udziału w pseudo loterii. Pragnę zaznaczyć, że był to mój jedyny i to bezpłatny sms, a za otrzymane sms-y ja mam płacić 4.88pln za każdy. Do tej pory w innych loteriach chcąc brać dalszy udział w loterii należało wysłać sms-a o odpowiedniej treści i podana była kwota jaki jest koszt wysłanej takiej wiadomości. Dobrze, że w porę spostrzegłem się, że na moim koncie abonenckim pobierane są opłaty za niechciane przychodzące do mnie sms-y. Sprawę nagłośniłem u mojego operatora ERA, ale do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Według mnie dałem się nieświadomie wciągnąć w kłamliwą reklamę ERY. Pragnę zaznaczyć, że w moim telefonie mam wyłączoną opcję GPRS WAP a takie wiadomości otrzymywałem. W związku z tym proszę o pomoc i sprawdzenie, czy to nie było wprowadzenie w błąd konsumentów i naciąganie na koszty.

Uzupełnienie skargi nadesłane przez konsumenta dnia 16 listopada 2010
SMS 1
Podroż po milion ERY rozpoczęta! Możesz być wśród 100 potencjalnych zwycięzców! By utracić szanse bycia milionerem ślij STOP MILION na 8007.Udzial:4,88/dzien
SMS 2
Jesteś blisko! Twoje imię jest już w wieczornym losowaniu miliona zl ERY! Œciągaj swoje tapety i czytaj Reg. Na WWW.100m.era.pl. Twoje hasło to L******3.
SMS 3
Udało Ci sie! Właśnie zakwalifikowałeś się do elitarnego losowania miliona zl od ERY i HEYAH! Zacznij myśleć jak to wydasz! Możesz mieć milion za kilka godzin!
SMS 4
Właśnie zrezygnowałeś z codziennych losowań miliona od ERY i HEYAH! By odzyskać szanse po prostu wyślij za darmo GRAM na 8007 teraz!
SMS 5
Nie masz wystarczających środków by wejść do losowania miliona zl od ERY i HEYAH wieczorem! Ale ciągle masz szanse! Doładuj konto i ślij z darmo GRAM na 8007”.

Trzeci Skarżący podniósł, że został prowadzony w błąd co do udziału i kosztów konkursu telefonicznego “era milion”. Podniósł również, że uruchomiono subskrypcję bez jego wyraźnej zgody i obciążano go kosztami SMS-ów.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Arbiter-referent poinformował o wymogach zawartych w art. 54, 55 i 56 Kodeksu Etyki Reklamy odnośnie informowania uczestników konkursu przez organizatora konkursu w szczególności na temat kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, sposobu wyłaniania zwycięzców, liczby, wartości i rodzaju nagród.

Poinformował również o przepisach obowiązującego prawa — ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późn. zm.) oraz o ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540), których przepisy mają zastosowanie do organizowania loterii audiotekstowych.

Arbiter-referent poinformował także, że zgodnie z art. 3 ust.1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993r. nr 47, poz. 211) „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.”.

Arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.07.171.1206):
Art. 5. 1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;
2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd;
3) działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w szczególności reklama porównawcza w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.3));
4) nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk.
3. Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć:
1) istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności;
2) cech produktu, w szczególności jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści związanych z produktem;
3) obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części;
4) praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy;
5) ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej;
6) rodzaju sprzedaży, powodów stosowania przez przedsiębiorcę praktyki rynkowej, oświadczeń i symboli dotyczących bezpośredniego lub pośredniego sponsorowania, informacji dotyczących sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela, w tym jego imienia i nazwiska (nazwy) i majątku, kwalifikacji, statusu, posiadanych zezwoleń, członkostwa lub powiązań oraz praw własności przemysłowej i intelektualnej lub nagród i wyróżnień.
4. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd przez działanie, należy uwzględnić wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji.
Art. 6. 1. Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
2. W razie wątpliwości za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uważa się informacje, które przedsiębiorca stosujący praktykę rynkową jest obowiązany podać konsumentom na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może w być w szczególności:
1) zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu;
2) nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
4. W przypadku propozycji nabycia produktu, za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się w szczególności:
1) istotne cechy produktu w takim zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego środka komunikowania się z konsumentami i produktu;
2) imię, nazwisko (nazwę) i adres przedsiębiorcy (siedzibę) oraz przedsiębiorcy, na którego rzecz działa;
3) cenę uwzględniającą podatki lub, w przypadku gdy charakter produktu nie pozwala w sposób racjonalny na wcześniejsze obliczenie ceny, sposób, w jaki cena jest obliczana, jak również wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe lub, w sytuacji gdy wcześniejsze obliczenie tych opłat nie jest w sposób racjonalny możliwe, informację o możliwości powstania takich dodatkowych kosztów;
4) uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu oraz procedury rozpatrywania reklamacji;
5) informacje o istnieniu prawa do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, jeżeli prawo takie wynika z ustawy lub umowy.
5. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd przez zaniechanie, należy uwzględnić wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji.
6. W przypadku gdy ze specyfiki środka komunikowania się z konsumentami stosowanego dla danej praktyki rynkowej wynikają ograniczenia przestrzenne lub czasowe, ograniczenia te i wszystkie środki podjęte przez przedsiębiorcę w celu udostępnienia informacji konsumentom w inny sposób uwzględnia się przy ocenie, czy doszło do pominięcia informacji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyjaśnił, iż skarga dotyczy Loterii Promocyjnej, pod nazwą: „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem” organizowanej przez Spółkę MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie.

Skarżony poinformował, że loteria jest organizowana na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Dyrektora Izby Celnej w Krakowie, z dnia 22 października 2010 roku Nr 350000-IGRR-9284-56/10/BM, która zatwierdza jednocześnie Regulamin Loterii. Skarżący zarzucają Organizatorom, iż na skutek przesłania przez nich wiadomości SMS na numer 8007 zostały od nich pobrane określone kwoty za ich udział w Loterii. Skarżący podnieśli zarzut o braku informacji o Regulaminie Loterii, a także braku informacji o możliwości odstąpienia od udziału w Loterii i rezygnacji z Usługi Dodatkowej.

Skarżony wyraził opinię, iż z powyższymi zarzutami nie sposób się zgodzić. Wbrew twierdzeniom Skarżącego, informacje dotyczące Regulaminu Loterii były zamieszczona w treści pierwszej wiadomości SMS otrzymywanej przez Skarżących, która zachęcała do wzięcia udziału w Loterii, poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 8007 o treści START lub MILION lub innych wskazanych przez Organizatora w materiałach promocyjnych. Wysłanie tego rodzaju wiadomości SMS na powołany powyżej numer oznaczało wyrażenie zgody na Obciążenie Konta oraz branie udziału w Loterii i możliwość ubiegania się o Nagrodę Specjalną i Finałową.

Skarżony wyjaśnił, że regulamin Loterii był dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.100m.era.pl Każdy uczestnik mógł otrzymać kopię regulaminu po przesłaniu pisemnej prośby na adres Organizatora. Każdy Uczestnik mógł również wejść na stronę internetową i zapoznać się z regulaminem, bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków.

Skarżony wskazał, iż w treści spotów emitowanych na antenie telewizji były zamieszczone powyższe informacje tj. adres strony gdzie zamieszczony jest m.in. Regulamin Loterii oraz wszelkie informacje dotyczące jej przebiegu, a także informacja o cenie realizacji usługi promocyjnej tj. 4,00 + VAT za dzień.
Zatem, budzi zdziwienie twierdzenie Skarżącego, iż nie mógł zapoznać się z regulaminem, a także braku informacji o jego treści.

Skarżony podkreślił, iż zgodnie z regulaminem loterii, Organizator był uprawniony do wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, do pięciu dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na nabycie Usługi Promocyjnej lub przesłanie wiadomości SMS na jakikolwiek numer wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Loterię. Dodatkowe wiadomości SMS zawierały informacje o przebiegu Loterii, o wprowadzeniu czasu premiowanego dodatkowymi uprawnieniami, możliwości uzyskania dodatkowej ilości uprawnień w określonym przedziale czasowym oraz innych bonusach wprowadzonych przez Organizatora, pozwalających na uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Skarżony zaznaczył, że również w treści wiadomości SMS była podawana cena za usługę SMS (kwota 4,00 + VAT) za jeden dzień.

Skarżony podkreślił, iż udział Loterii był dobrowolny, a Regulamin Loterii wprowadzał mechanizm, który umożliwiał uczestnikowi zablokowanie otrzymywania wiadomości SMS o charakterze promocyjnym, poprzez wysłanie SMS-a o treści „STOP MILION”, na nieodpłatny numer 8007.

W związku z powyższym, w opinii Skarżonego nie można uznać za uzasadnione zarzuty przedstawione w skardze. W szczególności bezpodstawny jest zarzut dotyczący braku możliwości zapoznania się z zasadami loterii.

Zdaniem Skarżonego nie można zgodzić się z zarzutem, że publikowana reklama wprowadzała w błąd i w wyniku jej stosowania naruszone zostało prawo do podjęcia świadomej decyzji rynkowej oraz, że skutkiem wprowadzenia w błąd było uniemożliwienie przeciętnemu konsumentowi dokonania świadomego wyboru.

Skarżony stwierdził, że zarówno regulamin loterii, jak i spoty reklamowe zawierały informacje objęte dyspozycją art. 55 i 56 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony wyjaśnił, iż w świetle obowiązujących przepisów mających zastosowanie do konsumentów, kwalifikacja określonego działania (np. praktyki rynkowej), jako wprowadzającego w błąd, opiera się z reguły na ustaleniu, że w wyniku jej stosowania naruszone zostało prawo do podjęcia świadomej decyzji rynkowej. Skutkiem wprowadzenia w błąd jest uniemożliwienie przeciętnemu konsumentowi dokonanie świadomego, a zatem również efektywnego wyboru. W rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, przeciętnym konsumentem jest konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Skarżonego należy uznać, że przeciętny konsument przy odbiorze opisanej reklamy miał możliwość podjęcia świadomej decyzji odnośnie swojego udziału w loterii „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem”.

Odnosząc się do treści powołanych w skardze wiadomości SMS, Skarżony podniósł, iż nie wprowadzały one Uczestników w błąd. Wiadomości SMS wysyłane pod numer 8007 są darmowe i Organizator nie pobiera za nie żadnych opłat. Ich wysłanie, o czym była mowa w powyższych akapitach, stanowi jedynie możliwość subskrypcji Usługi Promocyjnej w ramach Zakupu Pakietu przez Uczestników.
Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Skarżonego, zarzuty postawione przez Skarżącego są nieuzasadnione.3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych oraz że nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wysoce nieetyczne jest formułowanie regulaminu loterii z domniemaną zgodą na pobieranie środków z konta użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do czytania tego co reklamodawca pisze do niego w SMS-ach.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w obecnej postaci nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia i wiedzy, gdyż informacja zawarta w reklamie SMS-owej była niepełna. Zdaniem Zespołu Orzekającego biorąc pod uwagę ułomność kanału komunikacji jakim jest SMS, w którym można zawrzeć 160 znaków, istotne jest aby reklamodawca jednoznacznie komunikował faktyczne zasady uczestnictwa w loterii.

Ponadto Zespół Orzekający, zauważył, że istotne jest aby komunikacja SMS-owa była jasna i rzetelna oraz aby w SMS-ach było odniesienie do regulaminu loterii.

Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotowa reklama była reklamą wprowadzającą konsumentów w błąd z bezpośrednim negatywnym skutkiem finansowym dla konsumentów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami pkt 40 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający zdecydował o przekazaniu informacji o niniejszej uchwale branżowym środkom przekazu.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.