Uchwała Nr ZO/146/23u z dnia 13 grudnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/172/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Elżbieta Kondzioła – członkini
  • Olaf Krynicki – przewodniczący
  • Jaromir Sroga – członek

 

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/172/23 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, w sprawie dotyczącej kampanii Skarżonej,

postanawia

 

skargę odrzucić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę szkodliwą społecznie i wprowadzającą odbiorcę w błąd.

 

Zgodnie ze skargą:

 

Obronimy Turów za wszelką cenę.

 

Jest to wysoce niemoralne prowadzić kampanię z hasłem “za wszelką cenę”. Tu w rejonie Turowa nie da się żyć. Tereny są zniszczone i zanieczyszczone. Powszechna dewastacja za wszelką cenę zamiast programu sensownej przebudowy lokalnej gospodarki. Ta sama firma na banerze obok twierdzi że przoduje w zielonej zmianie. O większe kłamstwo trudno. Widać to w Turowie. Truciciel PLUS zazieleniający swój image.

 

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym art. 8, art. 10 ust. 1 lit. a, art. 10 ust. 2, art. 33 Kodeksu Etyki Reklamy:

 

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10 ust. 1 lit. a

Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

 

Art. 10 ust.2

Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z

publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w

sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie.

Prezentacja danych statystycznych, musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania,

statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

Art. 33

Reklamy środowiskowe nie mogą naruszać społecznego zaufania do działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przekaz reklamy środowiskowej nie może być niezgodny ze stanem faktycznym, niemierzalny lub niemożliwy do zweryfikowania.

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 5 grudnia 2023 r.

 

Zdaniem Skarżonej skarga na reklamę ,,Prowadzimy w zielonej zmianie”, ,,Obronimy Turów za wszelką cenę” jest bezzasadna. Przekazy zawierają pewne skróty i uproszczenia, co często ma związek z ograniczony czasem emisji lub formatem banera reklamowego.

 

Skarżona nie zgadza się ze stwierdzeniem Skarżącego, że Jej działania są szkodliwe społecznie, informacyjnie i prowadzone bez poczucia odpowiedzialności. Podkreśla wysokość swojego udziału rynkowego w produkcji OZE. Grupa PGE jest liderem OZE w Polsce i największym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z rynkowym udziałem ok. 7%.

 

W najbliższych latach kontynuowany ma być program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i elektrowni fotowoltaicznych. W dziale Ciepłownictwa, Grupa stawia na transformację w kierunku systemów nisko i zeroemisyjnych, jednocześnie promując przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła lub ich wymiany na źródła przyjazne dla środowiska.

 

Skarżona ma świadomość wpływu produkcji energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych na środowisko naturalne, dlatego duża część jej działalności koncentruje się na minimalizowaniu powyższego wpływu.

 

W kwestii negatywnego wpływu Kopalni Turów na środowisko Skarżona podejmuje szereg działań w celu minimalizacji negatywnych skutków jej działalności. Do tej pory kopalnia przeznaczyła 42 mln zł na realizację zapisów, czego efektem jest szereg inwestycji proekologicznych. W ramach uzgodnień miały miejsce m.in spotkania ze stroną czeską i niemiecką.

 

Inwestycje prośrodowiskowe prowadzone są w kliku obszarach – ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, rekultywacja, nowoczesne technologie dla ochrony środowiska.

 

Kopalnia Turów pozostaje jednak jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce. Kompleks odpowiada za 8 % krajowej produkcji energii, co oznacza, że prąd z Turowa płynie do co dziesiątego polskiego gniazdka. Kopalnia i Elektrownia pozostają również największymi pracodawcami w regionie.

 

Rzeczone przekazy reklamowe, nie zawierają, zdaniem Skarżonej,  twierdzeń wprowadzających w błąd, wyrażeń manipulacyjnych i oszukujących. Mają charakter informacyjny. Przekaz zawarty w reklamie ,,Prowadzimy w zielonej zmianie” jest spójny ze Strategią Grupy PGE do 2030, której jednym z założeń jest neutralność klimatyczna do 2050 r. 

 

Działania na rzecz neutralności opierają się na poprawie efektywności energetycznej własnych lokalizacji, inwestycji we własne instalacje OZE, zakupie zielonego prądu oraz inwestycjach w działania kompensacyjne.

 

Zespół Orzekający wskazuje, co następuje.

 

Skarżony przekaz zostaje odrzucony ze względów formalnych na podstawie art. 49 lit. a Regulaminu Rozpatrywania Skarg. Kampania odwołuje się do elementów politycznych, które nie podlegają kognicji KER.

 

Na marginesie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w skarżonym przekazie sformułowania „za wszelką cenę”, na które wskazuje Skarżący.

 

Skład Orzekający wskazuje, że w przedmiocie aspektów środowiskowych rzeczonego przekazu Komisja Etyki Reklamy podjęła uchwałę w dniu 29 listopada 2023 r. (skarga o sygn. akt 143/23).

 

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z art. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.