Uchwała Nr ZO 152/18/34o w sprawie reklamy internetowej produktu Artroser

Uchwała Nr ZO 152/18/34o
z dnia 18 grudnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie o sygn. akt:
K/149/18

Uchwała KER – w sprawie skarg na przekazy reklamowe nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Beata Cywińska-Durczak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Epsilon Bulit Holdings Limited S.K.A. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 18 grudnia 2018 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy zawiera treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.
Zespół dopatrzył się w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„http://www.medycyna-przyszlosci.pl/odkrycie-prof-millera?_url=%2Fr%2FHW8TAj70LX-yFLIq0iw4a%2F&utm_source=29&utm_medium=13&utm_campaign=6416&utm_content=12695&adi=A9e2e053eb22a7c71fbf5db52ea07adfc&adref=HW8TAj70LX-yFLIq0iw4a&adrf=29&adp=1914&ada=&clear_stats=HW8TAj70LX-yFLIq0iw4a kłamliwe “dowody skuteczności” w formie rtg.

Poza tym kłamstwa opisane tu: http://gida.pl/prof-mark-miller-i-jego-cudowna-formula-artroser-kolejne-oszustwo-opinie/ ” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Uzupełniając Formularz skargi Wnioskodawca podniósł iż:

„Jestem lekarzem specjalistą ortopedą i biegłym sądowym w tej dziedzinie. Zapewniam Państwa (a i gotów jestem to potwierdzić przed każdym sądem), że przedstawiona na wstępie reklamy wizualizacja jest niemożliwa z naukowego punktu widzenia (załącznik). Przy okazji warto dopytać reklamodawcę na jakie to sympozjum naukowe owa wizualizacja została przygotowana?
Równie niemożliwe jest działanie preparatu zilustrowane rentgenami 45-letniej Krystyny (załącznik). Twierdzę to w oparciu o swoją wiedzę, autorytet specjalisty i biegłego sądowego oraz na podstawie ponad trzydziestoletniego doświadczenia zawodowego. Z należnym poważaniem”

„Witam. Dziś znów natknąłem się na tę kłamliwą reklamę. Załączam kilka zrzutów ekranu, a wśród nich ciekawostka! – rzekomy twórca cudownej metody przeszedł niewiarygodną odmianę swego oblicza… (dla porównania dwa zrzuty z poprzedniej wersji reklamy). Mam nadzieję, że zadanie, do którego Państwa firma jest powołana, wykonacie bez zbędnej zwłoki i uratujecie wiele osób od bezsensownych wydatków.

Nie podałem nowego linku, co robię poniżej:
https://pl.medicreporters.com/article/artroser_pl/nowa-metoda?_url=%252Fr%252F1nBQdhrbAF-mVKE5ygYUN%252F&utm_campaign=14058&utm_content=14246&utm_medium=13&utm_source=29&adi=A286c3cf9d2b4d1018c060b75694f631d&adref=1nBQdhrbAF-mVKE5ygYUN&adrf=29&adp=3360&ada=&clear_stats=1nBQdhrbAF-mVKE5ygYUN ” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

-„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu
do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,
pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

Reklamodawca nie udzielił odpowiedzi i nie wyraził zgody na uczestnictwo w jakiejkolwiek postaci w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół zwrócił uwagę, iż reklamowanym produktem jest suplementem diety, nie posiada zatem właściwości leczniczych prezentowanych w przekazie reklamowym. Zespół uznał, iż oceniana reklama może nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu.

Zespół dopatrzył się w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Opinii.