Uchwała Nr ZO 40/19/17o w sprawie restauracji Little Armenia

Uchwała Nr ZO 40/19/17o

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

K/240/18

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Sławomir Skowerski – członek,

3) Bohdan Pawłowicz – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

LITTLE ARMENIA z siedzibą w Poznaniu (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 3 kwietnia 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla przedsiębiorców”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy zewnętrznej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, wyłoniony z członków Komisji Etyki Reklamy, postanawia:

– odrzucić Wniosek konsumenta ponieważ nie podlega on rozpatrzeniu przez KER na podstawie statutu Rady Reklamy, Kodeksu lub pkt. 12 regulaminu.

 

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

opis reklamy: Falsified map in the advertising tablet of the restaurant “Little Armenia”

Treść skargi: Zwracam się do Państwa w sprawie tablicy, znajdującej się nad restauracją “Litlle Armenia” przy ulicy Głównej 48 w Poznaniu. Tablica ta przedstawia mapę Armenii, która nie oddaje rzeczywistych obszarów terytorialnych tego państwa. Mapa ta ukazuje obszar Armenii, wraz z okupowaną przez nią częścią Azerbejdżańskie Republiki-Górskiego Karabachu.

Jasno jest, że to jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, z prawem Polski ,także jest to sprzeczne z duchem przyjaznej i strategicznej współpracy między Azerbejdżanem a Polską i przeczy oficjalnej pozycji Rzeczypospolitej Polski ,także sprawa nie tylko jest prawna, ale też polityczna.

Chcę podkreślić, że Górski Karabach i siedem otaczających go rejonów Azerbejdżanu są bezprawnie okupowane przez siły zbrojne Armenii. Z terenów tych ponad milion obywateli Azerbejdżanu zostało wysiedlonych i do tej pory nie mogą wrócić do swoich domów. Oprócz tego, na terenach tych, w barbarzyński sposób, niszczone są wszystkie ślady, odnoszące się do historii tych ziem, jej kultury i etnografii Azerbejdżanu.

Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia z całą mocą wyżej wymienione wydarzenia i w związku z tą sytuacją uchwaliła cztery rezolucje, w których domaga się bezwarunkowego odstąpienia od okupacji i wyzwolenia obszaru, należącego do Azerbejdżanu. Oprócz ONZ, swoje potępienie okupacją wyrażają pozostałe organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, NATO, Rada Europy. Republika Armenii ignoruje jednak wszystkie międzynarodowe postanowienia i rezolucje, prowadząc w dalszym ciągu okupację i zniewolenie. Jest to niezgodne z prawem międzynarodowym oraz z oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu i sprzeczne z duchem przyjaznej i strategicznej współpracy pomiędzy naszymi krajami.

Pragnę podkreślić, że Rząd Rzeczypospolitej Polski uznał fakt okupacji Górskiego Karabachu oraz graniczących z nim siedmiu obszarów Azerbejdżanu, a także wyraził poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Azerbejdżanu. Owo poparcie znalazło wyraz we „Wspólnej deklaracji w sprawie mapy drogowej, dotyczącej strategii partnerstwa i współpracy gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu”, podpisanej 27 czerwca 2017 roku między prezydentem Republiki Azerbejdżanu Panem Ilhamem Alijewym a prezydentem Rzeczypospolitej Polski Panem Andrzejem Dudą . Wspomniany ustęp deklaracji podaję do Pańskiej wiadomości bez zmian: „Podkreślać znaczenie pokojowego rozwiązania konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach zgodnie z zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz właściwymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ na podstawie zasad suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Republiki Azerbejdżanu uznawanych przez społeczność międzynarodową ”.

Właściciele restauracji powinni umieszczać tablice, które pokazują prawdziwe fakty, oraz zobowiązani ponosić pełną odpowiedzialność za błędy i przeinaczenia na tablicach, które stanowią część lokalu i mogą wprowadzać klientów w błąd.

Na tablicy powinna znajdować się mapa, przedstawiająca obszar Armenii, który jest oficjalnie uznawany przez wspólnotę międzynarodową, bez terytorium Górskiego Karabachu, jaki należy do Azerbejdżanu. Włączenie na mapie obszarów Górskiego Karabachu jest nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy zewnętrznej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

 

Zespół uznał, że przedmiot skargi nie podlega rozpatrzeniu przez KER na podstawie statutu Rady Reklamy, Kodeksu lub pkt. 12 regulaminu.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do

właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić

wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.