Uchwała Nr ZO/154/23u z dnia 13 grudnia roku Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn.: KER/170/23, KER/171/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Elżbieta Kondzioła – członkini
  • Olaf Krynicki – przewodniczący
  • Jaromir Sroga – członek

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/170/23 oraz  KER/171/23 złożonych na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie inwestycji Baltic Pipe,

 

postanawia

 

skargi odrzucić.

 

Uzasadnienie

 

W skargach skierowanych do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę internetową wprowadzającą w błąd. 

 

Zgodnie ze skargą:

 

Inwestycje w Baltic Pipe

 

Inwestycje w Baltic Pipe są oszustwem. To jest wyciąganie pieniędzy. Naciąganie ludzi. Nie ma z tych inwestycji żadnych zwrotów. Są straty. Nawet dodzwonić się do nich nie można, żeby coś wyjaśnić.

 

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 8, art. 10 ust. 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy.

 

 

 

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 7 grudnia 2023 r.

 

Skarżona wskazała, że nie jest autorem żadnej z załączonych reklam, ani też zleceniodawcą. Reklamy nie są produktem zamówionym przez spółkę.

 

Reklamy są nieprawdziwe i mają znamiona przestępstwa w celu oszustwa finansowego i pozyskania bezprawnie danych osobowych. W mediach pojawia się dużo fałszywych i modyfikowanych na bieżąco ogłoszeń, które gwarantują rzekome wysokie i pewne zyski poprzez inwestowanie w projekty prowadzone przez Skarżoną. Nieprawdziwe ogłoszenia wykorzystują bezpodstawnie nazwę i znaki firmowe spółki. 

 

Rzeczony przekaz nie ma żadnego związku z działalnością Skarżonej, a wykorzystanie nazwy i znaku firmowego odbywa się bezprawnie. Spółka podjęła także stosowane działania przed organami ścigania.

 

Zespół Orzekający wskazuje, co następuje.

 

Skarżony przekaz zostaje odrzucony ze względów formalnych na podstawie art. 49 lit. a Regulaminu Rozpatrywania Skarg z uwagi na skierowanie skarg do podmiotu, nie będącego właściwą stroną skarżoną w sprawie.

 

KER skieruje sprawę do Prezydium Rady Reklamy w celu podjęcia systemowych działań ze strony Rady Reklamy, mających na celu przeciwdziałanie emisji nieuczciwych reklam, mających znamiona przestępstwa.

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.