Uchwała Nr ZO/112/19/68u w sprawie reklamy radiowej Netwizor

Uchwała Nr ZO/112/19/68u

z dnia 23 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/226/19 i  KER/228/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,

2) Dorota Kotowska-Symes – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/226/19 i  KER/228/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Netwizor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargi oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/226/19 i KER/228/19.

Przedmiotem skarg była reklama radiowa dotycząca usługi WP Pilot.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformował:

KER/226/19

„Treść skargi: Reklama promuje oglądanie telewizji online w korkach. Może to dotyczyć ludzi w środkach komunikacji publicznej oraz w samochodach. To jest propagowanie zachowań niebezpiecznych – kierowca w korku oglądający tv online za kierownicą = wypadek.” – pisownia oryginalna

KER/228/19

„opis reklamy: Głos męski mówi, że jak kręcisz się po mieście, możesz w korkach, u lekarza, w kolejce oglądać za darmo filmy.

Treść skargi: Reklama pokazuje niebezpieczne zachowania za kierownicą i na ulicy – gdy stoisz w korku, możesz oglądać filmy, gdy kręcisz się po mieście, możesz oglądać filmy. Oglądanie filmów za kierownicą w korku – naruszenie kodeksu o ruchu drogowym; chodzenie po ulicy oglądając filmy – powodowanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. “ – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z poniższymi normami Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 19 W reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skarg w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi informując, że:

„Szanowni Państwo, Działając w imieniu Netwizor Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Netwizor”), w odpowiedzi na pismo Komisji Etyki Reklamy – organu Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy – z dnia 24 września 2019 roku, w sprawie skargi na reklamę radiową dotyczącą usługi WP Pilot, uprzejmie informuję co następuje:

1)           Netwizor wnosi o oddalenie skargi w całości.

2)           Netwizor wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy (sformułowane w nim powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe) oraz Regulamin Rozpatrywania Skarg.

UZASADNIENIE:

Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę, że skarga została błędnie skierowana do spółki określonej jako „Wirtualna Polska SA”. Usługa WP Pilot, której dotyczy zaskarżona reklama, jest świadczona przez spółkę Netwizor Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Mając jednak na względzie, że skarga ostatecznie dotarła do spółki Netwizor, chcielibyśmy ustosunkować się do jej treści i wziąć udział w postępowaniu.

Skarga, która stanowi przedmiot niniejszej sprawy nie znajduje oparcia w stanie faktycznym ani prawnym i zgodnie z treścią art. 37 pkt a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg powinna zostać oddalona z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zarzut skargi sprowadza się do następującego stwierdzenia:

Reklama promuje oglądanie telewizji online w korkach. Może to dotyczyć ludzi w środkach komunikacji publicznej oraz w samochodach. To jest propagowanie zachowań niebezpiecznych – kierowca w korku oglądający tv online za kierownicą = wypadek.

Przede wszystkim należy stanowczo stwierdzić, że reklama nie zachęca do korzystania z usługi WP Pilot przez kierowców. W treści reklamy nie ma takich stwierdzeń. Reklama jest skierowana do osób, które mogą skorzystać z usługi WP Pilot w sytuacji gdy dysponują czasem ze względu na utrudnienia komunikacyjne – np. pasażerów komunikacji miejskiej lub pasażerów samochodów osobowych. Nie ma natomiast żadnych podstaw aby twierdzić, że reklama zachęca do korzystania z usługi osoby kierujące w tym czasie pojazdami.

Zgodnie z art. 19 Kodeksu Etyki Reklamy: w reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem. Należy zatem stwierdzić, że normalne użytkowanie usługi WP Pilot nie stwarza jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Pasażer komunikacji miejskiej oglądający film na ekranie smartfona nie stanowi zagrożenia ani dla siebie ani dla innych współpasażerów. Osoba, która w przerwie podczas zakupów i załatwiania innych spraw ‘kręcąc się po mieście’ usiądzie na ławce w parku i zrelaksuje się oglądając odcinek serialu, nie jest narażona na jakiekolwiek ryzyka związane z korzystaniem z tej usługi i nie potrzebuje dodatkowej informacji jak ma się zachować w tej sytuacji.

Wymóg określony w art. 19 Kodeksu Etyki Reklamy odnosi się do „normalnego użytkowania” i „realnego niebezpieczeństwa”. Nie ma zatem potrzeby ani możliwości ostrzegania odbiorcy reklamy o wszystkich, nawet najbardziej nieprawdopodobnych, sytuacjach jakie mogą wiązać się w dowolny sposób z korzystaniem z reklamowanego produktu lub usługi. Nie ma także obowiązku informowania w każdym przekazie reklamowym, że reklamowane usługi lub produkty nie mogą być wykorzystywane w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami – taka informacja mogłaby potencjalnie znaleźć się w każdym spocie reklamowym dowolnego produktu lub usługi, jednak nie ma takiej potrzeby. Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach – ustawodawca jedynie w uzasadnionych, wymienionych we właściwych regulacjach przypadkach nakazuje umieszczenie odpowiednich not informacyjnych w przekazach reklamowych.

Nie sposób także zarzucić zaskarżonej reklamie naruszenia postanowień art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Zgodnie z art. 2 Kodeksu działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Jak wskazano powyżej, skarżona reklama informuje o możliwości skorzystania z usługi WP Pilot w sytuacji gdy użytkownik nie ma dostępu do usług stacjonarnych. Są to typowe sytuacje, których przeciętny odbiorca reklamy doświadcza wielokrotnie, a przy tym przeciętny odbiorca reklamy posiada telefon komórkowy (smartfon) lub inne urządzenie mobilne i wielokrotnie korzystał z niego w sytuacjach, które są przedstawione w reklamie. Przekaz reklamowy skierowany do przeciętnego odbiorcy nie musi zatem zawierać szczególnych ostrzeżeń związanych z korzystaniem z Usługi WP Pilot, podobnie jak np. w reklamach napojów nie ma szczegółowych instrukcji jak należy je pić aby się nie zakrztusić.

Specyfika reklamy polega przy tym na jej skrótowości. Slogany reklamowe w zwięzły sposób zachęcają odbiorcę do zainteresowania się produktem lub usługą, posługując się w tym celu m.in. językiem potocznym lub zabawnymi sformułowaniami. Informacja o możliwości skorzystania z usługi w ‘korku’ ulicznym nie może zatem w żaden sposób świadczyć o braku staranności, naruszeniu dobrych obyczajów, braku odpowiedzialności społecznej, czy tym bardziej naruszeniu zasad uczciwej konkurencji.

Należy przy tym wskazać, że w przeszłości Komisja Etyki Reklamy uznawała za nieuzasadniony skargi, w których skarżący odnosił się do swojego wyobrażenia o treści reklamy, a nie do jej rzeczywistej treści. Dotyczy to w szczególności sytuacji w których reklama w istocie nie przedstawia zdarzeń sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami odpowiedzialności społecznej ani uczciwej konkurencji (por. Uchwała nr ZO 9/18/5U z dnia 16 stycznia 2019 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. akt: K/229/18).

Mając powyższe na względzie, Netwizor wnosi i wywodzi jak na wstępie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżących i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art.19 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół  Orzekający Zespół uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością  i nie narusza dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu reklama nie zawiera treści które mogłyby stwarzać realne niebezpieczeństwo w przypadku normalnego użytkowania. Zespół wziął pod uwagę oświadczenie reklamodawcy, że bohater reklamy nie jest kierowcą i tym samym nie promuje  oglądania WP Pilot podczas kierowania pojazdami.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.