Uchwała Nr ZO/156/23o z dnia 29 listopada 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/148/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Sylwia Jedyńska – członkini
  • Wojciech Piwocki – przewodniczący
  • Dawid Kryszczyński – członek

na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/148/23, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonał oceny skarżonego przekazu.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Skarżona”) promowała w internecie piwo Estrella z użyciem wizerunku Roberta Lewandowskiego.

 

Zgodnie ze skargą:

 

https://i.pl/robert-lewandowski-wystapil-w-reklamie-piwa-to-jeden-ze-sponsorow- barcelony/ar/c2-17544687

 

Artykuł Grupy Polska Press jest de facto reklamą picia piwa pod parasolem Lewandowskiego. Dodatkowo automatycznie wyświetla się na tle artykułu reklama piwa Estrella z linkiem do youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rjBlVJJcx_c
Dostępne powszechnie, bez ograniczeń w przestrzeni publicznej. Reklama alkoholu przez portal informacyjny, z celebrytą w tle, dostępna dla wszystkich, bez ograniczeń. Łączenie alkoholu ze


sportem, korzystanie z celebryt
ów i sportowców, żeby pokazać klasę związaną z piciem.

 

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, art. 2 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 11 pkt 2 i 3 Załącznika 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Art. 2

  1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 2 Załącznika 1

  1. Reklama piwa powinna być zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  2. Reklama piwa powinna być zgodna z zasadami zawartymi w przepisach Kodeksu Etyki Reklamy oraz przepisach niniejszego Załącznika.

 

Art. 9 Załącznika 1

Reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia. W tym zakresie w stosunku do reklamy piwa nie obowiązuje treść Rozdziału IV „Reklama skierowana do dzieci i młodzieży”.

Art. 10 Załącznika 1

Producenci piwa, ich przedstawiciele lub agencje działające na rynku reklamy nie będą dokonywać jakichkolwiek płatności lub dokonywać innego rodzaju świadczeń za działania reklamowe skierowane do osób poniżej 18 roku życia i przeznaczone do publicznego rozpowszechniania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ograniczenia te maja zastosowanie również do działań mających charakter  lokowania produktu (product placement).

Art. 11 pkt 2 i 3 Załącznika 1

Reklama piwa nie może:

2) wykorzystywać wizerunków osób lub postaci, które w szczególny sposób wpływają na dzieci i młodzież;
3) sugerować, iż spożywanie piwa jest niezbędne do osiągnięcia dorosłości lub do odnoszenia sukcesów w pracy, jak również jakiejkolwiek innej dziedzinie społecznej aktywności.

 

Skarżona nie przedstawiła stanowiska w sprawie.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

Opierając się na przedstawionym przez Skarżącego materiale dowodowym, brak jest możliwości jednoznacznej oceny skarżonego przekazu jako niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadmi etyki.

 

 

Z załączonych przez Skarżącego printscreenów nie wynika, czy skarżony przekaz stanowi materiał prasowy (redakcyjny) portalu www.i.pl, artykuł sponsorowany czy też przekaz innego rodzaju.

 

Niemniej, pojęcie reklamy – zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy, jak również w rozumieniu powszechnym – jest szerokie, zaś odpowiedzialność za jej zgodność z etyką nie jest zawężona do reklamodawcy. Skarżony przekaz posługuje się wizerunkiem Roberta Lewandowskiego, trzymającego w ręku butelkę piwa marki Estrella. Logo piwa jest dla odbiorcy widoczne, co sprawia, że skarżony przekaz niewątpliwie stanowi reklamę piwa.

 

Tym samym istnieje wątpliwość co do zgodności z zasadmi etyki działań wydawcy, który mógł nie dołożyć należytej stranności, zamieszczając wyżej opisane zdjęcie na łamach portalu. Reklama piwa zasadniczo jest dozwolona, jednak, aby była stosowana i zgodna z zasadami etyki, musi spełnić odpowiednie przesłanki, w szczególności nie może być skierowana do osób poniżej 18 roku życia i nie może wykorzystywać wizerunków osób lub postaci, które w szczególny sposób wpływają na małoletnich.

 

Z informacji zawartych w skardze wynika natomiast, że dostęp do artykułu nie był ograniczony weryfikacją wieku, podobnie jak dostęp do klipu reklamowego na YouTube (który nie podlega ocenie KER w niniejszej sprawie), do której miała przekierowywać reklama piwa Estrella pojawiająca się na tle artykułu.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść skargi, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę jak w osnowie.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl, który postara się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

 

Zdania odrębne

 

Brak.

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.