Uchwała Nr ZO 16/15 w sprawie reklamy firmy JRBB Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 16/15
z dnia 25 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/125/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Zofia Sanejko – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/125/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie Internetowej firmy JRBB Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/125/14
Przedmiotem skargi była reklama Internetowa napoju alkoholowego Cider Inn. zamieszczona na ogólnodostępnym internetowym portalu społecznościowym.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Cydr
Opis reklamy: http://instagram.com/ciderinnofficial

Treść skargi: W ogólnodostępnym kanale jakim jest instagram. Gdzie niema żadnych bramek wiekowych reklamowany jest nielegalnie cydr Cider Inn.
Promuje to tym samym alkohol wśród nieletnich.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo,
Rzeczywiście, Instagram nie daje możliwości technicznego ograniczenia wieku osób komunikujących się z naszym kontem. W ten sposób faktyczną staje się możliwość, że na naszym koncie osoby niepełnoletnie wejdą w styczność z treściami, których tematem jest alkohol.

Konto na Instagramie mają inne polskie marki alkoholowe, chociażby Żywiec Piwo, Lubelska Vodka. Jesteśmy niewielką firmą, więc chętnie korzystamy z doświadczeń i rozwiązań firm, które są liderami na swoich rynkach i w swoich kategoriach. Stąd może niepotrzebnie zasugerowaliśmy się obecnością piwa Żywiec na Instagramie.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w opisie konta Cider Inn na Instagramie – który jest widoczny dla każdego kto wejdzie na nasz profil – znajduje się następująca treść „Cider Inn. Światowej jakości polski cydr. www.facebook.com/CiderInn. Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”.

Żywiec czy Lubelska Vodka takiej informacji nie zamieszczają.

Dziwne wydaje się, że ktoś skarży się na tak niewielką – wręcz na razie marginalną na rynku alkoholowym – markę jak Cider Inn do Rady Reklamy. Na pewno jako użytkownik Instagramu zetknął się wcześniej z innymi markami alkoholowymi – dużo większymi, niewątpliwie liderami rynku, którzy tworzą klimat dla działań innych.

Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do tego listu. W każdej chwili jesteśmy gotowi na zamknięcie naszego konta na Instagramie, które followuje około 300 osób.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza art. 23 w związku z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy. Zdaniem Zespołu Orzekającego brak ograniczeń wiekowych w serwisie społecznościowym „Instagram” może doprowadzić do sytuacji w której adresatem reklamy Cydru, będącego napojem alkoholowym, mogą być dzieci oraz młodzież mająca swoje profile na Instagramie.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art.2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była powadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił gotowość reklamodawcy do współpracy, który w trosce o zachowanie wysokich standardów w reklamie, w tym jakości treści prezentowanych w materiałach reklamowych, zgłosił gotowość do natychmiastowego zaprzestania publikowania przedmiotowej reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.