Uchwała Nr ZO/086/21u z dnia 29 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie odwołania od Uchwały nr ZO/068/21u

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Agnieszka Przewoźnik – przewodnicząca;
• Donata Wolińska – członkini;
• Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 29 września, po rozpatrzeniu odwołania od Uchwały nr ZO/068/21u, złożonej na podstawie pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez stronę Skarżoną (bliższe dane w aktach sprawy) w sprawie dotyczącej skargi o sygn. akt KER/092/21

postanawia

odwołanie uwzględnić.

Uzasadnienie

Zespół Odwoławczy stoi na stanowisku konieczności uchylenia zaskarżonej Uchwały w związku z uznaniem, iż pierwotna skarga w sprawie KER/092/21 nie dotyczyła przekazu reklamowego, a w istocie dokonywała oceny działalności firmy reklamodawcy, co nie podlega ocenie oraz możliwości jej rozpatrzenia przez Komisję Etyki Rady Reklamy.

 

Zdania odrębne

Brak.