Uchwała Nr ZO 17/12 w sprawie reklamy Grupy o2 Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 17/12

z dnia 7 lutego 2012 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/145/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Andrzej Garapich — członek,

na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/145/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa o2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej artykułu pt. „Kręci cię wkładanie? – video”

postanawia oddalić skargę, ponieważ nie podlega ona rozpatrzeniu przez KER na podstawie art. 3 Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/145/11.
Przedmiotem skargi był artykuł pt. „Kręci cię wkładanie? – video”, opublikowanego na serwisie internetowym www.uniface.pl. Artykuł dotyczył reklamy butów, a termin „wkładanie” – wkładania obuwia.
Skarżący w złożonej skardze podnosił, iż „na stronie www.pudelek.pl z której korzystają młodzież i dzieci, zamieszczona jest jednoznaczna reklama pornografii. W załączniku Skarżący przesłał tzw. screenshot. Pudelek należy do HTTP Sp. z o.o. ale jest to podfirma Grupy o2.pl, na której to także często widzę promowanie pornografii. Można tłumaczyć się, iż jest to “lekka pornografia” ale promowanie jakiejkolwiek formy pornografii na portalach młodzieżowych jest co najmniej demoralizujące (nie wiem jak do tego stosunkuje się polskie prawo). Skarżący zwrócił się z prośbą o upomnienie dystrybutora reklamy jak i właściciela oraz poprosił o usunięcie i nie emitowanie tak wulgarnych reklam.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę Skarżony poinformował, że wnosi o oddalenie skargi w całości, jako bezzasadnej.

Skarżony stwierdził, że błędne jest twierdzenie Skarżącego o powiązaniach i zależności pomiędzy Grupą o2 a HTTP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wydawcą serwisu www.pudelek.pl. Twierdzenia, iż HTTP sp. z o.o. jest „podfirmą” Grupy o2 jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Są to dwaj niezależni przedsiębiorcy i każdy z nich prowadzi działalność na własny rachunek.

Skarżony wyjaśnił, że materiał zamieszczony w serwisie www.pudelek.pl, którego dotyczy skarga odnosił się do artykułu pt. „Kręci cię wkładanie? – video”, opublikowany na serwisie internetowym www.uniface.pl. Artykuł dotyczył reklamy butów a termin „wkładanie” – wkładania obuwia. Treść i forma przedmiotowego artykułu została skierowana do użytkowników serwisu www.uniface.pl, którymi są studenci – osoby młode, posługujące się bezpośrednim językiem. Zamysłem autora tego artykułu było zaprezentowanie użytkownikom serwisu www.uniface.pl kontrowersyjnej reklamy w celu zwrócenia ich uwagi na sposób formułowania przekazów reklamowych, inwencję i pomysłowość ich twórców, a także wywołanie dyskusji na ten temat. Treść artykułu wzywała czytelników do zamieszczania pod nim komentarzy – świadczą o tym sformułowania: „Jak powinno reklamować się sieć sklepów z obuwiem sportowym?”, „Podoba Wam się ta reklamówka?”, „Czy w polskiej telewizji powinno być więcej podobnych spotów?”. Tekst został zobrazowany plikiem video zawierającym reklamę firmy Foot Locker, która w sposób niekonwencjonalny pokazuje przyjemność z zakładania sportowego obuwia.

Odnosząc się bezpośrednio do treści stawianych przez Skarżącego zarzutów, Skarżony wskazał, iż na stronie www.pudelek.pl w miejscu wskazanym przez Skarżącego zamieszczone było statyczne ujęcie sceny (tzw. klatka) z materiału video zawierającego reklamę firmy Foot Locker. Ujęcie to przedstawiało twarz kobiety. Materiału tego nie można zaliczyć do treści pornograficznych. Dowód: kopia wydruku ze strony www.pudelek.pl załączona przez Skarżącego.

Skarżony poinformował, że fakt umieszczenia pod tym materiałem żartobliwego tekstu „Kręci cię wkładanie?” (które, odnosiło się do wkładania stopy w obuwie – co wynikało z treści artykułu opublikowanego w serwisie www.uniface.pl) nie ma wpływu, w opinii Skarżonego, na klasyfikację tego materiału jako promującego pornografię. Żaden z tych elementów, tzn. zdjęcie oraz tekst, czy to rozpatrywane łącznie czy oddzielnie, nie ma charakteru pornograficznego. Bezspornym jest również, że takiego charakteru nie ma artykuł, do którego odsyłał materiał zamieszczony na stronie www.pudelek.pl.

Skarżony wskazał ponadto, że zgodnie ze słownikową definicją termin „Pornografia” oznacza „pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykorzystywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego; nie jest przedmiotem pornografii reprodukcja dzieł sztuki” [Nowa Encyklopedia PWN, Warszawa 1998, s.254]. Zakwestionowany przez Skarżącego materiał nigdy definicji tej nie spełniał, gdyż zamiarem Grupy o2 nigdy nie było uzyskanie opisanego efektu.

Według Skarżonego, nie jest zasadny zarzut Skarżącego, że materiał zamieszczony na stronie www.pudelek.pl stanowił „jednoznaczną reklamę pornografii”. Jak to zostało wskazane powyżej, ani artykuł ani materiał zawierający odesłanie do tego artykułu nie może być za pornografię, a już w szczególności za jej promocję.

Ponadto Skarżony wskazuje, że pojęcie „pornografia” jest pojęciem nieostrym, ocennym i wewnętrznie zróżnicowanym. Z tych też względów jest niezwykle trudne do zdefiniowania. Trudne jest też uchwycenie różnicy pomiędzy pornografią, a np. nagością. Wychodząc z założenia, że nagość jest pornografią (gdyż może wywoływać podniecenie), należałoby przyjąć, że zakazana powinna być zdecydowana część reklam, gdyż występuje w nich nagość. Idąc dalej nie można wykluczyć, że tego rodzaju pobudzenie może wywoływać także samo zachowanie jakiejś osoby, nawet ubranej lub częściowo rozebranej. Nasuwa to pytanie o granicę pomiędzy pornografią, a takimi zachowaniami, prezentowanymi na forum publicznym. Dlatego też do oceny takich treści należy stosować obiektywne kryteria. Oznacza to, iż o kwalifikacji danego materiału jako pornografii nie może przesądzić subiektywne odczucie danej osoby.

Wobec powyższego Skarżony uznał, że zarzuty postawione w skardze są bezpodstawne i powinny skutkować jej oddaleniem.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, iż z uwagi na to, że skarga dotyczy artykułu pt. „Kręci cię wkładanie? – video”, opublikowanego na serwisie internetowym www.uniface.pl nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający podkreślił, że obszarem działania Komisji Etyki Reklamy są treści reklamowe, a nie zawartość merytoryczna serwisów internetowych.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.