Uchwała Nr ZO 105/13 w sprawie reklamy firmy T-MOBILE POLSKA S.A.


Uchwała Nr ZO 105/13
z dnia 12 września 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/68/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/68/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko T-MOBILE POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/68/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług T-Mobile.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł:
„Moim zdaniem reklama T-mobile (tablet za złotówkę z internetem) prowadzi do uprzedmiotowienia dzieci. Reklama sugeruje rodzicom, że tablet da im odpocząć od wychowywania swojego potomstwa. Uważam, że obowiązkiem rodziców jest wychowanie dzieci a nie pozbywaniem się ich po przez zajmowanie dzieci nowoczesnymi nowinkami. Obowiązkiem rodziców jest zajmowaniem się dzieci i dbaniem o ich rozwój a nie pozostawienie ich samych w szpanach internetu.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„sygn. akt K/68/13
Odpowiedź na skargę
W związku z zawiadomieniem z dnia 5 sierpnia 2013r. o skierowaniu do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy telewizyjnej usług oferowanych przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 (dalej „T-Mobile” lub „Spółka”) wnoszę o oddalenie skargi w całości ze względu na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.
W dniu 5 sierpnia 2013r. został doręczony Spółce wraz z powyższym zawiadomieniem odpis skargi konsumenckiej dotyczącej telewizyjnej reklamy T-Mobile emitowanej w telewizji TVN.
Jak ustaliła Spółka skarga dotyczy reklamy usług T-Mobile świadczonych w ramach oferty „Blueconnect z urządzeniami Duo Pack na 36 rat”.
Zarzut Skarżonego jest całkowicie bezzasadny, ponieważ reklama nie narusza żadnej z norm Kodeksu Etyki Reklamy. T-Mobile prowadzi działania reklamowe z należytą starannością przyjętą dla profesjonalisty, zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji i w poczuciu odpowiedzialności społecznej, a w toku tworzenia reklam współpracuje z profesjonalnymi agencjami reklamowymi, które posiadają wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej.
Skarżona w swojej działalności, w tym także w działaniach reklamowych, uwzględnia dobro dzieci i rodziny, przez co realizuje przyjętą strategię promowania pozytywnych wartości płynących z przebywania wśród bliskich. W tym miejscu Skarżona chce zwrócić uwagę na swój główny slogan, który brzmi: „Chwile, które łączą”, będący wyrazem tej strategii.
Działalność odpowiedzialna społecznie obejmuje takie projekty jak chociażby prowadzony wspólnie z fundacją Kidprotect.pl: „ Kidmobile” dotyczący bezpieczeństwa w świecie telefonii komórkowej i Internetu; „T-Mobile dookoła świata” – inicjatywa, w której pracownicy T-Mobile rejestrując przebyte kilometry za pomocą aplikacji sportowej zbierali środki na spełnienie marzeń podopiecznych fundacji Mam Marzenie; „Pomoc mierzona kilometrami” – wspólna z wieloma innymi przedsiębiorcami akcja zbierania środków na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, które pomimo ograniczeń chcą powrócić do aktywnego życia. Powyższe działania świadczą o prowadzeniu przez T-Mobile działalności w sposób odpowiedzialny społecznie.
Skarga jest wyrazem poglądu Skażącego dotyczącego wychowania dzieci. Skarżący ma prawo do wyrażenia własnego poglądu w tym zakresie natomiast nie może to stanowić podstawy do formułowania pod adresem T-Mobile zarzutów związanych z reklamą. Skarga jest wyrazem indywidualnego odbioru przez Skarżącego filmu reklamowego. Interpretacja reklamy jest wynikiem indywidualnego postrzegania i wyobraźni odbiorcy. Odbiór reklamy jest sprawą subiektywną i uzależnioną w poważnej mierze od indywidualnych czynników. W tym przypadku interpretacja reklamy wyrażona w skardze stanowi wyraz poglądu Skarżącego na temat wychowania dzieci, tj. obowiązkiem rodziców jest zajmowanie się dziećmi i dbanie o ich rozwój. Poglądy te należy podzielić. Pozostałe oceny wyrażone w skardze stanowią już tylko wyraz indywidualnej (w ocenie T-Mobile wybiórczej) interpretacji filmu, bowiem odnoszą się do stosunku Skarżącego do urządzeń typu tablet i do Internetu w ogóle. Skarżący wyraża tu swoją negatywną ocenę. Tymczasem korzystanie z Internetu za pomocą tabletu wiąże się z możliwością edukacji dzieci, poszerzania ich umiejętności i zainteresowań czy wspólnego spędzania czasu z rodzicami, co zostało przedstawione w końcowej fazie filmu.
Reklama przedstawia jedną z typowych sytuacji, w której skupienie uwagi dziecka na korzystaniu z urządzeń takich jak tablet, czytaniu książki czy na rozrywce (np. korzystanie z gier) pozwala na spokojną i bezpieczną podróż, bezstresową zarówno dla rodziców jak i dla dzieci. Skarżący z pewnością wie, że tablet może służyć zarówno do korzystania z Internetu jak i np. czytania książek czy gier edukacyjnych. Z kolei Internet jest zarówno źródłem rozrywki, jak i kopalnią wiedzy o otaczającym nas świecie. Każdy rodzic również wie, iż wielogodzinne podróże samochodem są męczące zwłaszcza dla dzieci, a tym samym są źródłem stresu zarówno dla dzieci, jak i rodziców, a w szczególności kierowcy, który odpowiada za bezpieczeństwo członków rodziny podczas jazdy. Zachowanie dzieci podczas podróży wpływa na kondycję podróżujących i bezpieczeństwo podróży. Stwierdzenie autora skargi o tym, że w reklamie chodzi o „odpoczynek od wychowania potomstwa” w oczywisty sposób kłóci się z przesłaniem reklamy, która promuje narzędzia służące rozwojowi również dzieci. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności nie sposób zgodzić się ze Skarżącym, którego ocena nie uwzględnia całości przekazu.
Wobec powyższego wniosek T-Mobile o oddalenie w całości skargi konsumenta jest zasadny.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę fakt, że reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji, a przedstawione w reklamie zachowanie dzieci jest przerysowane.

Odnosząc się do zarzutu Skarżącego, Zespół Orzekający stwierdził, że fakt kupienia dzieciom tabletów nie jest świadectwem niewłaściwego wychowania.
Zdaniem Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.