Uchwała Nr ZO 21/17 w sprawie reklamy P4 Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr ZO 21/17
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/127/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/127/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/127/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa usług telekomunikacyjnych.

„Oferta do samego końca procesu zamówienia nie informuje w żaden sposób, że rzekomy “Internet bez limitu Gb” w rzeczywistości jest limitowany do 100Gb miesięcznie, po czym prędkość internetu drastycznie spada, co w połączeniu z wątpliwym zasięgiem niemal uniemożliwia korzystanie z niego. Jest ogromna różnica między “nielimitowanym” a limitowanym do 100Gb. Przy obecnym stopniu zaawansowania technologii wykorzystanie w obrębie jednego mieszkania 100Gb naprawdę nie jest trudne. W moim przypadku jest to szczególnie istotne, gdyż pracuję w internecie. Świadomość takich ograniczeń “nielimitowanego internetu” z pewnością zmieniłaby moją decyzję o zakupie. Czuję się oszukany przez firmę P4.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej też dalej „P4″ lub „Spółką”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 10 stycznia 2017 r., wnoszę o:
– oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy;
przesłuchanie w charakterze świadka Pana Maksyma Kani na okoliczności związane z przedmiotową promocją.
UZASADNIENIE
Reklama Spółki jest prawdziwa – abonent ma możliwość nielimitowanego korzystania z transmisji danych. Zgodnie z regulaminem liczba jednostek transmisji danych nie jest limitowana i stwierdzenie „bez limitu GB” nie jest fałszywe. Brak limitu dotyczy liczby GB, nie braku limitu prędkości.
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z internetu opisuje poniższy fragment regulaminu Oferty Promocyjnej „Regulamin oferty promocyjnej PLAY internet bez limitu GB z TV”-
VI. Usługa „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony”
5. Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów P4. Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych. W związku z tym po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi 1Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.
Każdy rozważny klient przed zawarciem umowy powinien zapoznać się z tym dokumentem, który nie tylko jest elementem umowy (jest doręczany klientowi wraz z formularzem umowy), lecz jest również dostępny w ramach koszyka zakupowego, a także dostarczany klientowi mailem).
Dowód:
– zrzuty ze strony play.pl
Skarżący posługuje się istotną przesadą wskazując na „drastyczne” ograniczenie prędkości internetu po wykorzystaniu 100 GB. Prędkość pobierania 1 Mb/s pozwala na
korzystanie z większości funkcjonalności internetu, w tym oglądanie filmów wideo w jakości DVD.
Ze skargi wynika zresztą również niezadowolenie skarżącego z zasięgu, co zapewne wpływa na poziom przesady skargi.
Limit 100 GB jest wystarczający praktycznie dla każdego standardowego internauty. Zdecydowana większość abonentów Spółki nie zbliża się nawet do limitu 100 GB. Zapis regulaminowy stanowi typowe postanowienie z gatunku fair usage policy, które ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których bardzo aktywne korzystanie z sieci przez niektórych abonentów może powodować jej obciążenie, a w rezultacie utrudniać korzystanie z usług innym abonentom. Internet mobilny w nierozerwalny sposób wiąże się z ograniczeniami przepustowości łącza i duża liczba przesyłanych danych przekłada się na możliwości techniczne zapewnienia abonentom określonej jakości transmisji danych.
Trzeba tutaj mieć na uwadze fakt, że skarżący „pracuje w internecie”, z czym może wiązać się przesyłanie bardzo dużych plików graficznych – a wybrał standardową ofertę P4 dedykowaną dla konsumentów, nie zaś ofertę dla przedsiębiorców!
Przy okazji wskazujemy, że nieliczne osoby, które przekraczają 100 GB w okresie rozliczeniowym, potrafią wykorzystać kilkadziesiąt i więcej gigabajtów ponad próg 100 GB.
Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści wprowadzających w błąd lub nadużywających zaufanie odbiorców, ponieważ informacja „bez limitu GB przez cała umowę” była prawdziwa – oznacza to, że nie ma ograniczeń w ilości ściąganych danych (liczby GB), a nie braku limitu prędkości.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.