Uchwała Nr ZO/20/17 w sprawie reklamy Medical Clinic Podhale

 

Uchwała Nr ZO 20/17
z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/132/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/132/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Medical Clinic Podhale z siedzibą w Waksmund (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/132/16.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna usług medycznych w postaci chirurgii plastycznej świadczonych przez Medical Clinic Podhale.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„Reklama zewnętrzna – bilbord. Ukazuje nagie ciało kobiety z wyraźnie zaznaczonymi piersiami i sutkami i rysującego na nim znaki mężczyznę – lekarza. W tej samej formie ukazuje się na stronie internetowej Medical Clinic Podhale. Przesyłam zdjęcie ze strony internetowej, na bilbordzie kobieta stoi i widoczne jest jej całe ciało.
Reklama ma wymowę wyraźnie seksualną: nagie ciało, wyraźne piersi. Jest dyskryminująca zwg. na płeć – kobieta jest naga, klęczy przy niej “korygujący” jej ciało mężczyzna. Reklama usytuowana na bardzo uczęszczanej trasie – gdzie może być widziana przez osoby niepełnoletnie. Uprzedmiotawia (ciało) kobiety. Jest widoczna tak na bilbordach – na trasie Zakopane- Kraków, Nowy Targ – Czarny Dunajec jak na stronie internetowej http://medicalclinic.pl/ (przewija się w pasku). Nagość nie jest bezpośrednio uzasadniona typem usługi, służy jedynie przyciągnięciu uwagi.” – pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„W odpowiedzi na Państwa prośbę o ustosunkowanie się do Państwa pisma z dnia 10 stycznia 2017 r. oznaczonego Państwa sygnaturą akt K/132/16, przedstawiamy poniżej kilka informacji, które – mamy nadzieję – przyczynią się do wyjaśnienia nieporozumienia, które zdaje się wynikać z Państwa pisma.

W pierwszej kolejności uprzejmie informujemy, że nie reklamujemy działalności prowadzonej przez Medical Clinic Podhale i nie stosujemy w swej działalności reklam. Przesłany przez Państwa wydruk fotografii również nie przedstawia reklamy Medical Clinic Podhale.

Bilbordy informujące o Medical Clinic Podhale oraz treści zamieszczanie na naszej stronie internetowej nie są reklamą, ale zawierają dostępną publicznie, obligatoryjną informację o zakresie i rodzajach świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Medical Clinic Podhale. W przypadku wskazanym przez Państwa dotyczy to wykonywanych przez naszą Klinikę świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej, dotyczących w tym przypadku świadczeń zdrowotnych chirurgicznej korekcji piersi.

Podkreślić należy, że do prezentowania takich informacji jesteśmy prawnie zobowiązani na podstawie przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Wskazać należy, że podejmowane przez nas działania stanowią wykonanie przepisów prawa, 1a ewentualne zaniechanie takich działań stanowiłoby naruszenie wyżej wskazanego art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zauważyć należy, że przepisy prawa nie określają form, w jakich te informacje mają być prezentowane, nie określają też tego, jakie formy są zakazane. Oznacza to, że obligatoryjne informacje o zakresie i rodzaju świadczeń zdrowotnych mogą być podawane do publicznej wiadomości także za pomocą bilbordów i stron internetowych, które są publicznie dostępne.

Takie formy prezentowania informacji o zakresie i rodzajach świadczeń są powszechnie stosowane przez wiele podmiotów leczniczych, w wielu miejscach. Nie jest to traktowane, jako naruszenie prawa ani jakichkolwiek standardów.
Podkreślam, że nasze bilbordy i strona internetowa informują o świadczeniach, które faktycznie udzielamy. Nie jest to promocja naszej placówki, ale informacja o udzielanych świadczeniach. Publikowane przez nas informacje nie mają cech reklamy. Nigdzie nie ma mowy o cenach, promocjach, rabatach, gwarancjach, skuteczności, nie ma też nakłaniania do korzystania z naszych usług, ani też nie ma polecania nas przez celebrytów. Nasze bilbordy zawierają tylko obiektywną informację, którą na podstawie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani podawać do publicznej wiadomości.
Na marginesie zauważam, że z powyższych względów, przedmiotowa informacja o rodzajach i zakresach świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Medical Clinic Podhale nie może być potraktowane za reklamę także w rozumieniu art. 3 lit. a wskazywanego w Państwa piśmie, określonego przez Państwa Stowarzyszenie dokumentu pt. „Kodeks Etyki Reklamy”. Jest tak przede wszystkim z tego względu, że przedmiotowa informacja o zakresach i rodzajach działalności leczniczej naszej Kliniki nie ma na celu zwiększenia zbytu ani promocji naszych usług, nie stanowi też jakiejkolwiek oferty. Jest ona natomiast wyłącznie informacją o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, która – jak sami Państwo określili w swym dokumencie pt. „Kodeks Etyki Reklamy” – jest wyłączona z zakresu podawanej przez Państwa definicji reklamy, jako przekaz publiczny wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

W nawiązaniu do załączonego do Państwa pisma wydruku skargi, naszym zdaniem jego treść jest całkowicie niezasadna, oraz absolutnie oderwana od stanu faktycznego, która jednocześnie formułuje absurdalne interpretacje przedmiotowej informacji o zakresie i rodzajach świadczeń zdrowotnych, całkowicie sprzeczne z rzeczywistą treścią tej informacji. Wysuwanie twierdzeń wyrażonych w tej „skardze” w naszej opinii świadczyć może jedynie o przyjętej wcześniej tezie, której nieudaną próbę uzasadnienia podjęto w treści tej „skargi”. (…)

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami ani treści dyskryminujących kobiety.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.