Uchwała Nr ZO 25/08 w sprawie reklamy firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 25/08 z dnia 14 maja 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/67/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz– przewodnicząca,
2) Marek Janicki – członek,
3) Wojciech Tomczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/67/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/67/08.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna chipsów „Naturals”, w której biorą udział osoby ucharakteryzowane na zakonnice i mnichów.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama chipsów „Naturals”, w której udział biorą osoby przebrane za zakonnice i mnichów godzi w uczucia religijne”.
Zdaniem Skarżącego „nie ma też związku logicznego z prezentowanym produktem i sloganem reklamowym, czytanym przez lektora”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.), ponieważ reklama narusza dobra osobiste odbiorcy, a w szczególności uczucia religijne, a także za sprzeczną z art. 18 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. 04.253.2531 z późn. zm.) w myśl którego „audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
W ocenie Skarżonego, wyemitowana reklama nie narusza obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks Cywilny i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 12 kwietnia 2006r.
Skarżony zwrócił uwagę, że ewentualne podzielenie argumentów wnoszącego skargę mogłoby prowadzić do niewłaściwego przekonania, że oto pewne grupy społeczne można przedstawiać wyłącznie w konwencji wiążącej się z ich profesją. Taka sytuacja spowodowałaby pominięcie faktu, że ich przedstawiciel jest też osobą mającą prawo do poszanowania prywatności także w zakresie upodobań kulinarnych.
Wobec przytoczonej argumentacji, Skarżony wniósł o oddalenie skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

Zespół Orzekający uznał, że wykorzystany w przedmiotowej reklamie wizerunek zakonnic i zakonników nawiązuje do tradycyjnej pracy zakonników na roli i przygotowania naturalnych produktów spożywczych. Skojarzenie takie wykorzystywane jest często w reklamie wielu produktów, przepisów kulinarnych, tytułach książek kucharskich lub porad zielarskich itp.. Nie ma tu natomiast wykorzystywania autorytetu osoby duchownej związanego z jej misją religijną, nie można więc mówić o wykorzystaniu w reklamie treści religijnych, a tym bardziej o godzeniu w przekonania religijne odbiorców. Dodatkowo należy zauważyć, że zarówno zakonnice jak i mnisi zostali przedstawieni w reklamie w sposób sympatyczny, nie godzący w dobre obyczaje i nie uwłaczający godności ludzkiej

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.