Uchwała Nr ZO/114/19/47o w sprawie skargi na Klub Nietota

Uchwała Nr ZO/114/19/47o

z dnia 23 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/115/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,

2) Dorota Kotowska-Symes – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Klub Nietota  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 23 października 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„miejsce emisji: Facebook.com

produkt: koncert

opis reklamy: Przeróbka znaku drogowego “Uwaga dzieci” – po lewej stronie postać kobieca, po prawej, jakby goniąca za nią, postać męska z członkiem w stanie wzwodu.

Treść skargi: Szanowni Państwo,

Chciałabym złożyć skargę na plakat ‘promujący’ koncert we wrocławskim klubie Nietota dnia 13. marca br.

Jak Wrocławiance – i osobie, która w tym klubie bywała – jest mi smutno, czuję wstyd. I strach. Bo to nie jest ‘praca’ jakiegoś pobudzonego gimnazjalisty. Ani przypadkowo wyciągnięte do internetów ‘dokonanie’ anonimowego troglodyty.

To ‘plakat’ wrzucony na profil Facebookowy przez jeden z ‘aspirujących’ wrocławskich klubów!

Obraz pochodzi ze strony wydarzenia (reklama koncertu). Mimo mojej dwukrotnej prośby nie został usunięty. Dopiero sam Facebook po mojej skardze go usunął, uznając, że może promować kulturę gwałtu. Reklama w tej formie widoczna była w dwóch miejscach na profilu facebook klubu przez 9 dni.

Dziwi również brak reakcji osób w tym poście oznaczonych (muzyków zespołu), a tym bardziej ‘polubienie’ plakatu przez jednego z nich, ale to już inna sprawa.

Czuję się takim plakatem zażenowana. Moim zdaniem wygląda to na coś, co podpada pod paragraf za pochwalanie popełniania przestępstw. Czy kobiety idące do tego klubu mają się obawiać takich konsekwencji? Czy mężczyźni idący do tego klubu mają zamiar tak się zachowywać? W jaki sposób jest to promocja *koncertu*?

Bardzo Państwa proszę o interwencję w tej sprawie. Tak nie może wyglądać plakat promujący zabawę we wrocławskim (i żadnym innym) klubie.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

- „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,” 
- „Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”
 
Reklamodawca nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie i nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością  i narusza dobre obyczaje.

W pozostałym zakresie Zespół Wniosek oddalił nie dopatrując się w reklamie treści dyskryminujących kobiety.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.