Uchwała Nr ZO 26/11 w sprawie reklamy firmy Carrefour Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 26/11 z dnia 24 lutego 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/170/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/170/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy billboardowej

postanawia

uznać, że reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/170/10.
Przedmiotem skargi była reklama billboardowa schabu wieprzowego oferowanego przez sklepy Carrefour. Reklama zawierała hasło „Taniej nie kupisz”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Od dłuższego czasu hipermarket Carrefour Polska oddział Legnica na bilbordach zewnętrznych umieszcza napis “TANIEJ NIE KUPISZ”. Uważam ze ta reklama wprowadza w błąd, gdyż można kupić dany towar taniej niż w tym sklepie i to w dodatku w tym samym mieście. W załączniku foto. Data wykonania foto (EXIF): 2010:12:18 10:23:19.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie jej za sprzeczną z dobrymi obyczajami — art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy oraz że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę, Skarżony wyjaśnił, że Carrefour Polska sp. z o.o. (dalej „Carrefour”) dokłada wszelkich starań, aby emitowane przekazy reklamowe, bez względu na to gdzie się pojawiają, były uczciwe i zgodne ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy. Skarżony zapewnił, iż przed rozpoczęciem każdej akcji handlowej, spółka Carrefour rzetelnie przygotowuje rozpowszechniane treści – zwłaszcza solidnie przygotowuje wszelkie akcji promocyjne.

W opinii Skarżonego w przedmiotowej sprawie przepisy Kodeksu Rady Etyki nie zostały naruszone. Podstawową kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę w przekazanej skardze, jest różnorodność produktów prezentowanych na plakatach reklamowych.

Skarżony poinformował, że sklepy Auchan oferowały klientom schab wieprzowy pakowany tylko w dużych paczkach 5-6 kg, z których nie można było wydzielić części tego produktu o mniejszej wadze, tym samym klient mógł zakupić tylko całą paczkę. Sprzedaż ta dotyczyła zatem ilości bardziej hurtowych, niż detalicznych. Sklepy Carrefour natomiast w swojej promocji oferowały produkt przeznaczony do odbiorcy detalicznego, który mógł zakupić jednorazowo przedmiotowy schab wieprzowy w każdej ilości (wadze). W akacji tej Skarżony gwarantował nie tylko najniższą cenę na rynku dla takiego produktu, ale także dostępność promowanego produktu w swoich sklepach w trakcie obowiązywania akcji.

Skarżony wyjaśnił, że promocja w sklepach Carrefour, a tym samym cena dotyczyła kilograma schabu wieprzowego, a nie produktu: paczka schabu 3 /4 kg. Zdaniem Skarżonego oczywistym jest zaś, iż konieczność zakupienia jednorazowo 3 kg mięsa generuje inne decyzje konsumenta niż możliwość zakupienia przykładowo tylko 0,5 kg mięsa, tym samym trudno mówić tu o tożsamości produktów. Analogicznie można sprzedawać wszystkie inne paczkowane produkty, np. herbatniki, tyle że jeden produkt zawierający 10 sztuk będzie kosztował więcej choć jednostkowo cena za jedno ciasto będzie niższa, niż cena tego samego produktu, ale sprzedawana pojedynczo. Przy czym to wszystko nie będzie wpływało na obowiązki sprzedawców (wynikające z ustawy o cenach) co do uwidaczniania cen jednostkowych towarów paczkowanych, co w tym konkretnym przypadku spowodowało iluzję, iż cena schabu wieprzowego w sklepach Auchan jest niższa za 1 kg niż cena 1 kg schabu wieprzowego w sklepach Carrefour.

W opinii Skarżonego były to zatem dwie różne promocje i dotyczyły dwóch różnych produktów.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama zawiera treści wprowadzające odbiorców w błąd i nadużywające ich zaufania. Zespół Orzekający stwierdził, że używanie hasła „Taniej nie kupisz” powinno zobowiązywać reklamodawcę do stosowania najniższych cen. Jeśli reklamodawca nie jest w stanie monitorować cen produktów i oferować ich najtaniej na rynku, wówczas nie powinien posługiwać się takim hasłem. Zespół Orzekający stwierdził, że co do zasady, używanie tego typu haseł jest ryzykowne, gdyż w każdej chwili może się zdarzyć, że ktoś inny zaoferuje tego samego typu towar za niższą cenę.

Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama powinna być zmodyfikowana w taki sposób, aby nie wprowadzała konsumentów w błąd (np. poprzez dodanie gwiazdki z wyjaśnieniem hasła „Taniej nie kupisz” i warunkami promocji w sytuacji znalezienia przez konsumenta tańszego produktu na rynku).

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.