Uchwała Nr ZO 30/13 w sprawie reklamy firmy WALMARK Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 30/13 z dnia 14 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/172/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski — przewodniczący,
2) Melania Popiel — członek,
3) Bohdan Pawłowicz — członek,

na posiedzeniu w dniu 14 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/172/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko WALMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/172/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna żelków dla dzieci o nazwie Marsjanki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w reklamie telewizyjnej żelków dla dzieci Marsjanki, ukazane jest w 8 sek spot jak dwójka dzieci unosi się w powietrze, przez to dzieci oglądające tą reklamę odnoszą wrażenie, że po zjedzeniu tego produktu można latać. Jest to bardzo niebezpieczne szczególnie gdy reklama emitowana jest na kanale tv, który oglądają małe dzieci. Poniżej link to reklamy. http://www.youtube.com/watch?v=l_1Rx-cl5K0”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 24, w myśl którego „stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzież nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że w odpowiedzi na zawiadomienie o złożeniu skargi na reklamy suplementu diety Marsjanki wnosi o umorzenie postępowania. W przypadku nieuwzględnienia tego wniosku wnosi o oddalenie skargi z uwagi na to, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony wyjaśnił, że jego nadrzędnym celem jest promowanie swoich produktów w poczuciu odpowiedzialności społecznej z uwzględnieniem wypracowanych zasad w zakresie reklamy.

Niezależnie od powyższego Skarżony wskazał, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania wszczętego skargą Skarżącego, jako że reklama produktów Marsjanki nie jest już emitowana w żadnej stacji telewizyjnej.

Niemniej, odnosząc się merytorycznie do zarzutów skargi, Skarżony wskazał, że skarga jest bezzasadna. Wbrew twierdzeniom skargi reklama produktu Marsjanki w żaden sposób nie sugeruje ani też nie pozwala na powstanie skojarzenia, iż spożycie produktu Marsjanki umożliwia unoszenie się dzieci w powietrzu. W żadnym fragmencie reklamy nie występuje tego rodzaju następstwo zdarzeń. Moment unoszenia się dzieci w górę poprzedzony jest zabawą w parku i ich podskokami, widoczny jest także silny podmuch wiatru, który sprawia wrażenie unoszenia się dzieci w górę. Po spożyciu natomiast suplementu dziecko wychodzi z plecakiem z domu i kolejne ujęcia są neutralne – dziecko ślizga się, skacze, jest radosne. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw, aby kojarzyć spożycie produktu z unoszeniem się dzieci w górę- taka sekwencja zdarzeń nie ma miejsca w spocie.

Skarżony wskazał, iż swobodne i subiektywne łącznie przez odbiorców dowolnych fragmentów przekazu, które w oryginale nie są połączone i nie występuje ich następstwo, nie może obciążać reklamodawcy. Tego rodzaju zabieg może bowiem prowadzić do dyskredytowania i wypaczania sensu w zasadzie wszystkich emitowanych reklam poprzez łącznie (niepołączonych przez reklamodawcę) odrębnych scen spotu i wyciąganie z tej, całkowicie dowolnej kombinacji, wniosków nie mających nic wspólnego z podstawowym obrazem. Taka też sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego w ocenie Skarżonego przedstawione w skardze zarzuty są bezzasadne, bowiem reklama produktu Marsjanki nie narusza art. 8 i 10 w związku z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama produktu Marsjanki pozwala na powstanie skojarzenia, iż spożycie produktu umożliwia unoszenie się dzieci w powietrzu, przez co reklama może wykorzystywać ich naturalną ufność i brak doświadczenia.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama wykorzystując motyw unoszenia się dzieci może wprowadzać dzieci w błąd, co do właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.