Uchwała Nr ZO 36/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.


Uchwała Nr ZO 36/13 z dnia 18 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/195/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Paweł Wiśniewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/195/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Sygma Banque Société Anonyme S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/195/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa karty Yamaha MasterCard.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż
„wskazana reklama jest niezgodna z:
Art. 10 ust. 1 lit a i b Kodeksu Etyki Reklamy (dalej KER),
Art. 14 KER,
Art. 15 KER,
Art. 17 KER

Reklama pod następującym adresem:
https://www.sygmabank.pl/karty/karta-yamaha-mastercard (PrntScr pt. “reklama” w załączeniu) narusza Kodeks Etyki Reklamy. Reklama ta wprowadza w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech reklamowanego produktu;
b) rzeczywistej ceny
Przedstawienie w ww. reklamie warunków kredytu konsumenckiego rodzi wątpliwość co do w szczególności rzeczywistej końcowej ceny reklamowanego produktu, a także wysokości oprocentowania.
Ww. reklama zawiera stwierdzenia mogące wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co rzeczywistych kosztów odsetek.
Z treści ww. reklamy wynika, że oprocentowanie nominalne wynosi 23,22 %, cytuję za ww. reklamą: „W ramach Umowy o kartę kredytową dla całkowitej kwoty Kredytu w Karcie Kredytowej w wysokości 2304 zł spłacanego w 12 równych ratach, w wysokości 219,36 zł każda, oprocentowanie nominalne wynosi: 23,22 %”

Tymczasem zgodnie z dostępną na stronie tego banku, pod tym samym linkiem jak wskazano wyżej w zakładce pt. „Oprocentowanie, opłaty i prowizje” „TABEL¥ OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY YAMAHA MasterCard” dostępną na stronie ww. reklamy (link do dokumentu po pobraniu: https://www.sygmabank.pl/upload/documents/tabela-oprocentowania-oplat-i-prowizji-karta-yamaha-mastercard-wazna-od-08-11-2012.pdf, print screen ze strony banku stanowi załącznik do niniejszej skargi pt. „tabela oprocentowania, opłat i prowizji”) oprocentowanie wynosi 24 %. Odesłanie do ww. „TABELI OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY YAMAHA MasterCard” znajduje się również bezpośredni w treści ww. reklamy dwóch miejscach ww. reklamy tj. tabela otwiera się po kliknięciu na wyróżnioną kolorem fioletowym wraz z podkreśleniem część tekstu: „Wraz z kartą kredytową zapewniamy Ci swobodę finansową, limit dobrany do możliwości każdego posiadacza oraz wygodne sposoby spłat (szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji zawartej w Umowie o kartę kredytową).”
oraz po kliknięciu na wyróżnioną kolorem fioletowym wraz z podkreśleniem część tekstu:
„spłacać należności w minimalnych ratach (szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji zawartej w Umowie o kartę kredytową)”
Wysokość oprocentowania wskazana w reprezentatywnym przykładzie jako 23,22 %” jest niezgodna z wysokością oprocentowania wskazaną w „TABELI OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY YAMAHA MasterCard” do której w tej samej reklamie dwukrotnie znajduje się odesłanie tj. „szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji”. Odesłanie znajduje się również w tej samej reklamie poprzez pobranie pliku po rozwinięciu zakładki pt. „Oprocentowanie, opłaty i prowizje”. Oprocentowanie wskazane ww. „TABELI OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY YAMAHA MasterCard” wynosi nie jak w reklamie 23, 22% ale 24%.
Należy wskazać nadto, iż oprocentowanie na dzień prezentacji ww. reklamy nie może być wyższe niż 23%( czterokrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego) bo tyle wynosi maksymalne oprocentowanie na dzień prezentacji reklamy.
Maksymalne oprocentowanie według stanu na dzień 13 grudnia 2012 r. wynosi 23 % na co wskazuje również ww. bank na tej samej stronie internetowej w innej jej części jako obowiązujące od 05 grudnia 2012 (PrintScr strony ww. banku pt. „dokument 2” w załączeniu).
Mając na uwadze powyższe przedstawienie w ww. reklamie warunków kredytu konsumenckiego rodzi wątpliwość co do w szczególności rzeczywistej końcowej ceny reklamowanego produktu, a także wysokości oprocentowania.
Ww. reklama zawiera stwierdzenia mogące wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co rzeczywistych kosztów odsetek. Reklama ta wprowadza w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech reklamowanego produktu;
b) rzeczywistej ceny
Ww. reklama wprowadza w błąd i narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Ponadto, zarzucił niezgodność reklamy z art. 14 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „przedstawienie w reklamie warunków sprzedaży ratalnej, sprzedaży na kredyt lub innych form kredytu konsumenckiego musi być dokonane w taki sposób, by nie rodziła wątpliwości rzeczywista końcowa cena reklamowanego produktu, a także kwota płacona gotówką, wysokość zaliczki, wysokość oprocentowania, terminy spłat rat kredytu oraz inne warunki związane z tą formą sprzedaży”.

Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 17 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „nie można stosować reklamy mogącej stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek zapłaty za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2013 r. dotyczące skargi konsumenckiej zarejestrowanej pod sygnaturą K/195/12, w imieniu Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Sygma Bank”), podziękował za przesłane uwagi.

Skarżony zaznaczył, iż jako podmiot nie będący członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, dalej zwanego „Stowarzyszeniem”, ani nie korzystający z uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym „Reklamuję etycznie” lub innym wydawanym przez Stowarzyszenie certyfikatem, nie jest zobowiązany do poddania się proponowanej procedurze arbitrażowej, ani nie jest związany dokumentami korporacyjnymi wydanymi przez Stowarzyszenie jak np. „Regulamin rozpatrywania skarg” załączony do korespondencji. Polityka prowadzenia biznesu oraz komunikacji Skarżonego zakłada jednak otwartość na sygnały dochodzące spoza organizacji i uważne wsłuchiwanie się w głosy instytucji i osób fizycznych mających uwagi do tego, w jaki sposób kontaktujemy się z otoczeniem rynkowym. Z tego powodu, chcąc wykazać najdalej posuniętą dbałość o czytelność i zrozumiałość kierowanych przez nas przekazów reklamowych, Skarżony z uwagą przeanalizował postawione w skardze zarzuty i skomentował je następująco:
zarzut wprowadzenia w błąd co do istotnych cech reklamowanego produktu i rzeczywistej ceny produktu poprzez zamieszczone na stronie internetowej w reklamie karty Yamaha MasterCard oraz w Tabeli oprocentowania i prowizji dla karty Yamaha MasterCard informacji dotyczącej odsetek;
W odpowiedzi na powyższy zarzut, Skarżony podał, że informacja o wysokości oprocentowania zamieszczona w sposobie obliczenia reprezentatywnego przykładu dla umów o kartę kredytową Yamaha MasterCard, jak i zamieszczenie w Tabeli oprocentowania i prowizji dla karty Yamaha MasterCard informacji dotyczącej odsetek w żaden sposób nie zmienia prawidłowej praktyki Sygma Bank naliczania oprocentowania kredytów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi wysokość odsetek maksymalnych.

Skarżony poinformował, że Sygma Bank podjął kroki w celu bieżącej aktualizacji wysokości odsetek maksymalnych na stronie internetowej.

Zdaniem Skarżonego, zamieszczenie na stronie internetowej wskaźników przywołanych w skardze w Tabeli oprocentowania i prowizji, niezależnie od ich kwestionowanej wysokości, pełni funkcję informacyjną i nie powinno być rozumiane jako reklama. Szczegółowe dane o oprocentowaniu kredytu są zawarte w poszczególnej umowie kredytu podpisywanej przez Klienta i są zawsze zgodne zarówno z oprocentowaniem „kredytu lombardowego” podawanym przez Radę Polityki Pieniężnej, jak i z wysokością odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie cywilnym.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy ponieważ zawiera odesłanie do nieaktualnej „TABELI OPROCENTOWANIA I PROWIZJI DLA KARTY YAMAHA MasterCard”.

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz jest nieczytelny i niepełny.

Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, że produkty finansowe powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały.

Jednocześnie Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który po otrzymaniu informacji o skardze zmodyfikował przekaz reklamowy, aby nie budził wątpliwości wśród odbiorców.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.