Uchwała Nr ZO/064/20u w sprawie Iglotex S.A. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/109/20

Uchwała Nr ZO/064/20u

z dnia 9 września 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/109/20

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Zofia Sanejko – przewodnicząca,
  • Joanna Łodygowska – członek,
  • Magdalena Rigamonti – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/109/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Iglotex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/109/20.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów marki IGLOTEX .

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Cytuję tekst reklamowy: ,,pyzo, ty jesteś jak zdrowie…” – krótko – profanacja poezji narodowej”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skargi w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżony udzielił odpowiedzi o poniższej treści: „W spocie bohater – Tomasz Karolak – ćwiczy rolę teatralną podczas codziennych zajęć. Zaaferowany czynnościami związanymi z pracą w domu (szykowaniem posiłku dla domowników) zapomina się w tekście. Spot zakłada żartobliwy lapsus językowy: bohater myli jedno słowo w tekście inwokacji z „Pana Tadeusza”. Jego pomyłka ma wyrażać miłość do kuchni polskiej: tak dobrej, tak „naszej” i tak wyjątkowej (o czym opowiada w dalszej części tekstu).

Reklama jest w każdym sensie apoteozą polskości – polskich smaków, polskiej tradycji oraz polskiej kultury. Także wybór postaci jest nieprzypadkowy – Tomasz Karolak to znany polski aktor. Jest przede wszystkim znany i lubiany za role komediowe, zatem naturalne jest, że tekst lektorski jest nacechowany humorem (w całej treści reklamy).

Zastosowanie w treści reklamy nawiązania do słynnego tekstu polskiej epopei narodowej miało na celu podkreślenie misji, jaką obrała sobie firma Iglotex, czyli odniesienie się do rdzennie polskich tradycji, którymi firma – jako podmiot z polskim kapitałem – hołduje przede wszystkim.

Zarówno firma, jak i promowany produkt, mogą pochwalić się rdzennie polskim rodowodem, dlatego użycie zmodyfikowanej wersji tekstu wieszcza Adama Mickiewicza miało ten fakt tylko i wyłącznie podkreślić.

Aby krzewić polską tradycję, także kulinarną, zastosowaliśmy zabieg bliski młodym odbiorcom. Bohater używa sformułowania „jechać z Mickiewiczem” – co oznacza potoczne, popularne, stosowane w języku codziennym określenie „jechać z tematem”, czyli po prostu: robić coś, ćwiczyć, poświęcać czas danemu zagadnieniu.

 Jesteśmy niezmiernie zdziwieni, że spot, który w założeniu miał być promocją tradycyjnej polskiej kuchni, został odebrany jako obraza polskości. – pisownia oryginalna

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zespół Orzekający nie podzielił opinii Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie „profanacji poezji narodowej”. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.