Uchwała Nr ZO 37/12 w sprawie reklamy firmy Rajasthan Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 37/12 z dnia 22 marca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/113/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Zofia Sanejko — członek,

na posiedzeniu w dniu 22 marca 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/113/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko „Rajasthan” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/113/11.
Przedmiotem skargi była reklama billboardowa napoju SHARK.
Przedmiotowa reklama przedstawiała parę młodych ludzi w miłosnym uścisku.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „pokazywanie publiczne kopulującej pary w sytuacji, kiedy tą trasą przechodzą dzieci i młodzież do szkoły narusza zasady etyki mediów.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę Skarżony poinformował, że zleceniodawcą emisji reklamy zewnętrznej produktu „SHARK Energy Drink” zgodnie z fakturą VAT nr 063/08/2011 była spółka „Rajasthan” sp. z o.o.

Skarżony z całą odpowiedzialnością podkreślił, że reklama zewnętrzna w postaci billboardu widniejąca w dniach od 10-08-2011 do 10-09-2011 roku przy ulicy Jagiellońskiej obok dworca PKS nie przekazuje żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem w zakresie reklamy. Przedstawiona jest na niej para ludzi odmiennej płci w czułym uścisku. W opinii Skarżonego, obraz widoczny na reklamie jest jedynie ekspresyjną wizją twórcy nie niosącą za sobą żadnych treści powodujących demoralizację małoletnich odbiorców reklamy. Zdaniem Skarżonego, przedstawiony napis w języku angielskim również nie zawiera żadnych treści wulgarnych lub wpływających w negatywny sposób na młodych odbiorców.

Skarżony podniósł również, iż opisana wyżej reklama dotyczy napoju energetyzującego, więc nie podlega szczególnym regulacjom dotyczącym reklamy napojów alkoholowych zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) wraz z uchwalonymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, czy odrębnym regulacjom w zakresie reklamy substancji szkodliwych.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy z powodu nie dostosowania treści przekazu reklamowego do miejsca ekspozycji reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że eksponowanie przedmiotowej reklamy przy dworcu PKS, a więc w miejscu powszechnie dostępnym, także dla dzieci, nie było zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający stwierdził, że na reklamodawcach reklamy zewnętrznej spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, nie godzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.