Uchwała Nr ZO 01/17 w sprawie reklamy firmy LEDI Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 01/17
z dnia 17 stycznia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/90/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/90/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie gazetki promocyjnej firmy LEDI Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/90/16.
Przedmiotem skargi była reklama w formie gazetki promocyjnej sieci sprzedaży Eko.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Treść skargi:
W dniu dzisiejszym zakupiłem w sklepie EKO w Środzie Śląskiej (strona internetowa eko.pl) dwa lody Magnum za co zostałem podliczony na kwotę 3,00 zł oraz 4,49 zł
Kiedy zwróciłem Pani sprzedawczyni uwagę, że powinienem zapłacić wg promocji 6,00 zł za dwa lody to odpowiedziała, że w promocji są tylko lody czarne i białe, mimo, że na klapie od lodówki, na stronie www oraz w gazetkach napisane było wyraźnie – różne rodzaje lodów Magnum o wadze 80-120g. Oba zakupione przeze mnie lody ważyły 100 oraz 120g.
1,49 zł to nie jest duża kwota, ale nie wiem ilu klientów w tym czasie zostało w taki sposób oszukanych.
Promocja trwała od 04.08.2016 do 10.08.2016 roku. Ja zostałem oszukany w dniu ostatnim promocji, natomiast w ciągu tygodnia ilość oszukanych osób mogła być bardzo duża.
W załączeniu fotografia lodów oraz paragonu.
Na stronie eko.pl jest również informacja o promocji w gazetce nr 30.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
w tej chwili posiadam zrzut ekranu ze strony eko.pl wykonany 10.08.2016r. (w załączniku) (…)
Na mojego maila do firmy właściciela marki Eko w dniu 10.08.2016 roku na jedyny dostępny na ich stronie adres email nie otrzymałem odpowiedzi.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu spółki LEDI sp. z o.o. z/s w Nowej Wsi Wrocławskiej (dalej jako: Skarżony), stosownie do Państwa pisma z dnia 05.12.2016 r. dotyczącego skargi konsumenckiej na reklamę lodów Magnum, objętych ofertą promocyjną nr 30, obowiązującą w prowadzonych przez Skarżonego sklepach w okresie od 04.08.2016 r. do 10.08.2016 r., oświadczam, że zdaniem Skarżonego przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew zarzutom postawionym przez arbitra – referenta, stanowiącym podstawę do uznania wymienionej wyżej oferty reklamowej za sprzeczną z art. 8 i 10 Kodeksu Etyki Reklamy, reklama będąca przedmiotem skargi nie nadużywa zaufania odbiorcy, nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy, ani nie wprowadza w błąd co do wartości produktu, jego oczywistej ceny oraz warunków płatności.

Skarga dotyczy jednostkowego zdarzenia, mającego miejsce w ostatnim dniu promocji i jest najprawdopodobniej wynikiem błędu w systemie kasowym w sklepie, w którym Skarżący dokonywał zakupów. Do chwili obecnej skarżony nie otrzymał bowiem żadnych innych informacji odnośnie nieprawidłowości w zakresie naliczania należności za produkty objęte przedmiotową promocją.

Wobec powyższego, wnoszę o oddalenie skargi jako całkowicie bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością i mogła nadużywać zaufania odbiorców.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadzała odbiorców w błąd co do ceny reklamowanego produktu przedstawiając jego cechy w sposób nieodpowiedni, czego nie można usprawiedliwiać błędem w systemie kasowym w sklepie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.