Uchwała Nr ZO 39/16 w sprawie reklamy firmy COBI S.A.


Uchwała Nr ZO 39/16
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/13/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/13/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy COBI SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/13/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna klocków z kolekcji wydawniczej Bitwa o Berlin.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: REKLAMA ZNAKÓW TOTALITARNYCH NA ZABAWKACH.

https://www.youtube.com/watch?v=88jYAM385Fc
Treść skargi: Przeciw propagowaniu totalitaryzmu na zabawkach.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/663534,Sierp-mlot-i-swastyka-znikna-z-polskich-miast

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/050/71.pdf”-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
„W odpowiedzi na pismo z dnia 7.03.2016 informujące o otrzymaniu skargi K/13/16 na naszą reklamę „Bitwa o Berlin” zarzucające reklamowanie znaków totalitarnych w całości odrzucamy przedstawiony zarzut jako bezpodstawny.
Uprzejmie informujemy, że spot prezentujący wydawniczą kolekcję historyczną „Bitwa o Berlin” nie propaguje w żaden sposób totalitaryzmu i żadne znaki totalitarne nie zostały umieszczone na zabawkach. Na modelach, które z największą starannością przygotowujemy dbając o zachowanie zgodności z autentycznymi pojazdami widnieją historyczne oznaczenia, które nie są znakami totalitarnymi a oznaczeniami wojskowymi umieszczanymi historycznie na pojazdach armii walczących w II Wojnie Światowej.
W reklamie przekaz wizualny łączy się z przekazem słownym. W pierwszym zdaniu mówimy „Trzy tygodnie walk o Berlin ostatecznie zakończyło wojnę z nazizmem”. Zatem nie propagujemy ustroju a wręcz odwrotnie pokazujemy jego upadek. Reklama odnosi się również do faktów z historii, którą w kolekcji staramy się zaprezentować w możliwie realistyczny sposób, pokazując pojazdy z oznaczeniami wojskowymi z 1945 roku. Stąd też w reklamie użyliśmy zdjęć archiwalnych
Kolekcja wydawnicza „Bitwa o Berlin” jest kolekcją historyczną, której celem jest edukacja historyczna i zawiera informacje powszechnie dostępne o jednej z najważniejszych bitew II Wojny Światowej. Zespół redakcyjny dołożył wszelkich starań, aby materiały zawierały wartościowe, sprawdzone informacje,
W naszej opinii kolekcja poprzez zachęcanie do budowania modeli historycznych jest nowoczesną formą edukacji młodzieży i zachęca do poznawania faktów o najtragiczniejszej wojnie w naszej historii.
Ubolewamy, że został przedstawiony zarzut propagowania totalitaryzmu, który absolutnie nie dotyczy spotu kolekcji wydawniczej „Bitwa o Berlin”.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała cechy reklamowanego produktu i nie propagowała systemu totalitarnego. Zespół Orzekający uznał, że niemożliwe byłoby wykreowanie produktu do tworzenia makiety bitwy zgodnie z prawdą historyczną inaczej niż odwzorowując uzbrojenie zgodnie z jego wyglądem z epoki. A zatem wskazane w skardze symbole w tym wypadku nie służyły propagowaniu systemów totalitarnych, a jedynie były elementem opisującym historię.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.