Uchwała Nr ZO 40/07 w sprawie reklamy firmy Pfizer Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 40/07

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/96/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski— przewodniczący;
2) Jacek Olechowski— członek;
3) Krystyna Jarosz— członek

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/96/07, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Pfizer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu i przepisy obowiązującego prawa.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/96/07.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pt. www.viagra.pl.
W reklamie przedstawiony został wyścig dwóch motocyklistów i jednej motocyklistki, ubranej w kurtkę z napisem www.viagra.pl
Na końcu spotu, pojawia się napis:
www.viagra.pl
WYBIERZ ORYGINAŁ oraz, znacznie mniejszą czcionką:
Nie kupuj leków ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Skarżący podniósł następujące zarzuty:
• Jest to praktycznie reklama środka dostępnego wyłącznie na receptę – VIAGRY. Pod pretekstem zachęty do kupowania jedynie oryginalnych produktów reklamowany jest lek, co jest sprzeczne z polskim prawem oraz z etyką.
• Jeżeli już producent chce działać w interesie konsumentów to dlaczego posługuje się adresem internetowym www.viagra.pl, który sam w sobie zawiera nazwę produktu. Niby strona jest o walce z podróbkami, ale odwiedzającym nazwa zostaje w głowie i być może przy następnej wizycie poproszą lekarza o receptę na VIAGRĘ.

W toku posiedzenia skargi przedstawiał arbiter – referent.

Arbiter—referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami w myśl art. 2 ust 1 Kodeksu Etyki Reklamy, a także za sprzeczną z art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2004r. nr 53 poz 533).
Zgodnie z art. 57. 1. „Zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych:
1) wydawanych wyłącznie na podstawie recepty;”

Skarżony udzielił pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że zdaje sobie sprawę z ograniczonej wiedzy pacjentów na ten temat, dlatego, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Seksualnej, stworzył stronę internetową poświęconą w całości problemowi leków podrabianych; strona ta nie promuje żadnych produktów, nie zawiera informacji na temat wskazań, nie przedstawia opakowań itp. Strona ta jest poświęcona wyłącznie problemowi podróbek leków, konsekwencjom związanym z zażywaniem takich specyfików i aspektom prawnym zagadnienia. Skarżony nadał tej stronie adres www.viagra.pl, z uwagi na to że VIAGRA jest najczęściej podrabianym lekiem na świecie.

Skarżony poinformował również, iż w wyniku konsultacji uzyskano zgodę na umieszczenie linków do oficjalnych stron internetowych policji na www.viagra.pl. Konsultacje te miały również na celu uzyskanie porad dotyczących informacji zamieszczonych na stronie (wszystkie porady uwzględniono).

W opinii Skarżonego, kampania telewizyjna nie stanowi reklamy produktu – promuje wyłącznie stronę internetową (jedyne odniesienie do produktu stanowi adres strony internetowej, zaś reklama zachęca wyłącznie do odwiedzenia strony, a nie do zakupu lub stosowania samego produktu). Telewizyjnej kampanii reklamowej nie można oceniać w oderwaniu od zawartości strony www.viagra.pl, a jedynie w powiązaniu z nią.

Skarżony wyjaśnił, że kampania telewizyjna dotycząca strony www.viagra.pl planowana była na czas ograniczony, związany z uruchomieniem tej strony i zakończyła się w dniu 18 listopada 2007r.

Zdaniem Skarżonego, telewizyjna kampania reklamowa nie narusza polskiego prawa ani jakichkolwiek zasad etycznych.

3. Zespół Orzekający zważył, co następuje:

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama narusza zasady etyczne ogólnie przyjęte w reklamie.
Zespół Orzekający stwierdził również, że spot reklamowy „www.viagra.pl” nie może zostać uznany za kampanię na rzecz walki z podróbkami, gdyż stanowi niezgodną z obowiązującymi przepisami reklamę produktu leczniczego VIAGRA, skierowaną do publicznej wiadomości, w postaci spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się reklamy produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.