Uchwała Nr ZO 13/18 w sprawie reklamy zewnętrznej leku Posterisan

Uchwała Nr ZO 13/18
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/200/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/200/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Kadefarm Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/200/17.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna produktu Posterisan.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama dotyczy leku na hemoroidy, zaprojektowana w sposób naruszający powszechnie rozumiane zasady dobrego smaku. Niestosowne rysunki, dosłowność graficzna dotycząca intymnych stref ciała, generowanie wulgarnych skojarzeń.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odniesieniu do otrzymanej skargi konsumenckiej na reklamę produktu Posterisan o sygnaturze K/200/17 uprzejmie informujemy, że nie będziemy brać udziału w posiedzeniu Rady.
Od wielu lat staramy się uświadomić społeczeństwo o niebezpieczeństwie płynącym z nieleczonej choroby hemoroidalnej, która może doprowadzić do raka jelita grubego, będącego przyczyną śmierci setek tysięcy osób na całym świecie.

W naszych reklamach, intymny i wstydliwy temat hemoroidów przedstawiamy w sposób możliwie humorystyczny, nigdy jednak wulgarny, czy obraźliwy. Wielokrotnie używaliśmy motywu «pupek» w materiałach prasowych, telewizyjnych spotach reklamowych, a ostatnio także na billboardach. Pozostajemy na stanowisku, że humorystyczne podejście i przełamywanie tabu służy uświadamianiu i edukacji społeczeństwa.
Nie mamy wpływu na Państwa decyzję w sprawie oceny naszej reklamy, ale liczymy na zrozumienie tematu, poczucie humoru i Państwa inteligencję.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama przedstawiona w żartobliwej formie rysunkowej nie zawiera treści dyskredytujących intymne części ludzkiego ciała.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.