Uchwała Nr ZO 41/18/04u w sprawie reklamy internetowej “Męski Styl” DOMODI Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 41/18/04u
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/16/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1)Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/16/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej DOMODI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/16/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa opatrzona hasłem „Męski Styl „Już od 99 zł! Stylowe buty męskie”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama sponsorowana od Męski Styl która pojawia się na facebook. Strona Męski Styl moim zdaniem świadomie wprowadziła konsumentów w błąd ponieważ reklamowała na zdjęciu buty marki timberland i cenę od 99zł co mogło sugerować że za taką kwotę można je kupić.Za tą cenę nie znalazłem tych butów. Zrobiłem zrzut tej reklamy ale nie wiem jak mogę Wam przesłać. Pisałem w tej sprawie do Męski Styl ale nic nie odpisali. Pozdrawiam.” – pisownia oryginalna

Biuro Rady Reklamy: „(…) Uprzejmie proszę o przesłanie skarżonego materiału. Aby Komisja Etyki Reklamy mogła ocenić przekaz, konieczne jest przedstawienie reklamy, której dotyczy skarga.”

Konsument: „(..) W nawiązaniu do Państwa e-maila w załączeniu przesyłam screen. Na zdjęciu są widoczne buty marki Timberland, a pod nimi cena od 99zł. W rzeczywistości w ofercie powyższej firmy nie ma tych butów za tą cenę. Oglądając bardzo podobne reklamy zauważyłem, że tam jeżeli jest podany konkretny model np. ubuwia to cena która znajduje się pod produktem jest ceną dotyczącą tego produktu. Pozdrawiam” –pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 marca 2018 r. o sygn. akt K/16/18 oraz w nawiązaniu do przesłanego odpisu skargi konsumenckiej K/16/18 na reklamę internetową Męski Styl «Już od 99 zł Stylowe buty męskie» zamieszczoną na portalu Facebook Allani, Spółka przedstawia szczegółowe stanowisko. odnośnie skargi i wnosi o jej oddalenie, ponieważ treść przekazu reklamowego nie narusza w żaden sposób przepisów art. 2, art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Istotą zarzutu sformułowanego na podstawie skargi konsumenckiej jest nadużywanie zaufania odbiorcy oraz wykorzystywanie ich braku wiedzy lub doświadczenia, co w konsekwencji wprowadza odbiorcę w błąd.
W trosce o dobre imię Spółki i stosowane przez Spółkę dobre praktyki, w związku ze stawianymi zarzutami, Spółka przeanalizowała otrzymane pismo wraz ze skargą pod kątem zawartych w nich zarzutów i w związku z tym przedstawia swoje stanowisko w tym zakresie.

Odnosząc się do skargi i stawianych przez skarżącego zarzutów, wskazać należy, iż skarga jest niezasadna i podlega oddaleniu z podanych poniżej względów.

W pierwszej kolejności Spółka wskazuje, iż podejmuje działania z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Ważnym elementem działalności Spółki jest promowanie produktów oferowanych przez jej kontrahentów dotyczących tzw. dóbr szybko zbywalnych. Chcielibyśmy również wyjaśnić, iż Spółka nie jest w żadnym wypadku sklepem, tylko serwisem internetowym umożliwiającym sklepom promocję swoich produktów na stronie Allani. Spółka przedstawia tylko oferty swoich kontrahentów. To kontrahent ustala cenę danego produktu oraz ilość oferowanych produktów w promocyjnej cenie, które będzie można oglądać w serwisie spółki.

Spółka podnosi, iż głównym założeniem treści i przekazów reklamowych jest budowanie pozytywnego przekazu oraz pozytywnych relacji, a w szczególności Spółka duży nacisk kładzie na zapewnienie zgodności treści reklamowych z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, których celem jest dbałość o interesy konsumentów, a także ich ochrona przy jednoczesnym zachowaniu efektywności reklamy.
Spółka zawsze bierze pod uwagę wszystkie zgłoszone jej zastrzeżenia i eliminuje jakiekolwiek nieprawidłowości. Powyższe okoliczności świadczą o tym, że Spółka działa w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co więcej jest otwarta na uwagi internautów (w tym w szczególności uwagi i zastrzeżenia konsumentów).

Zaskarżony przez skarżącego przekaz reklamowy w żadnym wypadku nie narusza dobrych obyczajów ani zasad uczciwej konkurencji. Co więcej skarżący nie wskazał jaki dobry obyczaj lub jaka zasada uczciwej konkurencji jego zdaniem miałyby być przez przekaz naruszona co powoduje, iż dalsza polemika z tak postawionymi zarzutami jest utrudniona.

Spółka pragnie zauważyć, iż w żadnym wypadku reklama nie wprowadzała w błąd poprzez wykorzystywanie zaufania odbiorcy i jego braku doświadczenia lub wiedzy, które zdaniem Skarżącego miało polegać na reklamowaniu przez Spółkę model butów marki Timberland (na zdjęciu), w sposób sugerujący, iż za wskazaną kwotę 99 zł można je kupić w sytuacji, gdy buty w tej cenie nie są dostępne na stronie.

W ocenie Spółki, Skarżący w skardze wykazuje niezadowalanie i rozczarowanie z powodu braku odnalezienia prze Skarżącego na stronie internetowej, do której odsyła post, butów marki Timberland (widocznych na zdjęciu) za cenę 99 zł. Tym niemniej Spółka zarzuca, iż Konsument pomija dwie istotne okoliczności, po pierwsze iż cena obuwia zaczynała się od kwoty 99 zł, co jasno wynika z treści postu, a więcej ofert było na dedykowanej stronie serwisu, a po drugie to, iż atrakcyjność ceny obuwia wpływa na jego szybką zbywalność, co skutkowało sprzedaniem przez Kontrahenta spółki towaru za promocyjną cenę innym użytkownikom Facebooka, którym pokazał się tak jak skarżącemu post reklamowy, a którzy najzwyczajniej wyprzedzili skarżącego z dokonaniem zakupu.

Nie jest wprowadzeniem w błąd, wbrew temu co wskazuje skarżący, wykupienie towaru o najniższej cenie przez innych użytkowników, zanim zdążył dokonać zakupu skarżący, Spółka nie może odpowiadać, za niedostępność butów w cenie 99 zł spowodowanym wykupieniem towaru przez innych użytkowników Facebooka, którzy dokonali zakupów na skutek otrzymania takiego postu reklamowego i uprzedzili w ten sposób Skarżącego, podczas gdy na stronie internetowej były również inne buty tej marki za cenę wyższą niż 99, co było zgodne z treścią przekazu reklamowego. Rzeczą powszechnie wiadomą jest, iż towary w okazyjnej cenie sprzedaje się niezwykle szybko. Właśnie w poczuciu odpowiedzialności i w celu wykluczenia nieporozumienia, przekaz reklamowy zawierał określenie przedziału cenowego rozpoczynającego się już od 99 zł, co oznaczało, że ceny produktu rozpoczynały się od 99 zł, ale nie wszystkie produkty Timberland były w tej samej cenie 99 zł.

Spółka w tym miejscu wyjaśnia, iż zaskarżona reklama męskiego obuwia była tzw. reklamą dynamiczną. Reklamy dynamiczne wyglądają podobnie do reklam z jednym obrazem lub do reklam karuzelowych na Facebooku, Instagramie i w Audience NetWork. Ich celem jest prezentowanie treści, w ten sposób że zamiast tworzyć reklamę dla każdego produktu, tworzony jest przez system informatyczny szablon, który automatycznie wykorzystuje obrazy i informacje z zestawienia danych od Kontrahentów Spółki, które Spółka chce reklamować. Spółka generując taki rodzaj reklamy, ustawia pewien zakres cenowy (tak zwane widełki cenowe), według którego danemu użytkownikowi lub grupie użytkowników będzie wyświetlać się post reklamowy.

Reklamowane produkty na obrazku pojawiają się jednak zgodnie z ww. szablonem i zawierają przedział cenowy zaczynający się od ceny najtańszego produktu – w tym przypadku 99 zł. Wygenerowana treść reklamowa pokazuje się wielu użytkownikom, a w sytuacji okazji cenowej najszybciej sprzedawane są produkty o najniższej cenie, co powoduje, iż znikają one z oferty kontrahentów a tym samym nie są już niewidoczne na stronie internetowej spółki dedykowanej promocji. To kontrahent spółki decyduje ile towarów objętych promocją jest sprzedawanych w sklepie, a tym samym widocznych jako oferowane przez Kontrahenta Spółki na stronie serwisu – Allani.pl.

W ocenie Spółki przedstawione przez Skarżącego zastrzeżenia i zarzuty dotyczą jego subiektywnego odczucia przejawiającego się uznaniem, iż za pomocą zaskarżonej reklamy na portalu internetowym Facebook, Spółka świadomie wprowadziła konsumenta w błąd co do ceny wskazanego obuwia. Tak jednak nie było, ponieważ obuwie widoczne na zdjęciu było w czasie wysyłania postu w ofercie widocznej na stronie promocyjnej w tej konkretnie cenie (99zł), którą każdy z użytkowników mógł oglądać na stronie internetowej spółki, z tym zastrzeżeniem, iż w momencie wykupienia danego towaru – automatycznie znikał on ze strony Spółki. W przedmiotowej sprawie w ocenie Spółki Skarżący zbyt późno otworzył post, a kolokwialnie ujmując ktoś inny wykupił mu towar po tak okazyjnej cenie. W momencie wyprzedania danego produktu w promocyjnej cenie towar nie widniał już w tej cenie na stronie. Z tych też względów, post reklamujący dany produkt nie zawierał sztywnej ceny a jedynie zawierał przedział cenowy zaczynający się od kwoty 99 zł.

Z tych też względów post w ocenie Spółki nie narusza zaufania użytkowników ani też nie wykorzystuje braku ich wiedzy ani doświadczenia. Co więcej w ocenie Spółki post nie wprowadza w błąd co do ceny za obuwie marki Timberland, ponieważ wskazana kwota zaczyna się od 99 zł, a towar widoczny na zdjęciu za cenę 99 zł był dostępny, ale został wyprzedany, zanim zdążył go kupić Skarżący.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy ani naruszenia dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza również odbiorców w błąd co do właściwości czy ceny reklamowanego produktu i zwrócił uwagę iż podana w reklamie cena od 99 zł wyraźnie sugeruje iż ceny produktów rozpoczynają się od 99 zł.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.