Uchwała Nr ZO 40/18/03u w sprawie reklamy zewnętrznej Euro-net Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 40/18/03u
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/18/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1)Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/18/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/18/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów marki RTV EURO AGD.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamy na bilbordach, w metrze, na budynkach oraz w sklepie. Przykładowo: «Pierwsza rata gratis!!! I do maja nie płacisz» , «Promocja Rata lekka jak piórko»
Część tekstu reklamy jest tak umieszczona, iż konsument nie może się zapoznać z czasem trwania promocji oraz sposobem obliczania kosztów. W przypadku reklam umieszczonych w metrze próba przeczytania całego tekstu reklamy może grozić utratą życia. W/w reklamy ukazują się zwykle w grudniu oraz w styczniu.

Banery zawieszone na tablicach reklamowych umieszczonych na ścianie naprzeciw peronowej w tunelach metra oraz w różnych lokalizacjach przy ulicach np. przy ulica Woronicza obok ogródków działkowych.
Proszę o niezwłoczne usunięcie bilbordów RTV EURO AGD ze ścian naprzeciw peronów znajdujących się w metrze warszawskim w związku Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206, ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Na bilbordach znajduje się nieprawdziwa informacja o trwającej promocji «Pierwsza rata gratis!!! I do maja nie płacisz».
Po powiększeniu fragmentu zdjęcia reklamy widać informację, że promocja obowiązywała tylko do dnia 31-12-2017 i obecnie nie można z niej skorzystać. Reklamy wprowadzają konsumentów w błąd.

Informacje o terminie promocji wydrukowano tak małymi literkami, iż konsument nie może bez użycia lornetki lub aparatu z teleobiektywem przeczytać istotnych informacji dotyczących między innymi terminu promocji oraz sposobu obliczenia kredytu. (Na podstawie zdjęcia wykonanego aparatem z 30 krotnym powiększeniem bez użycia lampy błyskowej). Zbyt mała wielkość liter została potwierdzona wielokrotnie przez służby ochrony metra, funkcjonariuszy policji, dyżurnego stacji w metrze oraz przypadkowych przechodniów (np. na stacji Plac Wilsona 25-01-2018 ok. 08:20 ). Nie istnieje szczególna korzyść cenowa o której informują w/w banery. Kilkukrotne zapytania o termin na jaki została wykupiona reklama zostały bez odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą «o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym»:
Art. 3. Zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Art. 4. 2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk.
….
Art. 5.1. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:
1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;
2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać
w błąd;

3. Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć:
1) istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności;

5) ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej;

Zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy, rozdział VIII. promocja sprzedaży, art. 48:
1. Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.

W załączniku zdjęcie jednej z reklam bez powiększenia, drugie zdjęcie z powiększeniem x30 na którym widać termin promocji. Trzecie zdjęcie na dowód, że reklama nadal wisi z 26 stycznia 2018 roku.
Próba przeczytania pełnego tekstu reklamy może grozić utracie życia.

Oprócz powyższego reklamy były również umieszczone na dachu 4 piętrowego budynku przy alei Niepodległości numer 46/50D gdzie wydrukowano tak małe literkami iż nawet aparatem z 30 krotnym powiększeniem trudno jest przeczytać pełen tekst ofert. Małymi literkami napisano czas trwania promocji, sposób wyliczenia rat itp. istotne dla kupującego informacje.
Przy wejściu do sklepów w/w sieci reklamy umieszczono przy wejściu do sklepów zawierają tekst promocji małymi literkami tuż nad posadzką i próba przeczytania tekstu grozi urazem ciała w przypadku, gdy na leżącego na posadzce klienta może wpaść osoba wchodząca do sklepu. Literki są tak małe, że ledwo je widać a czytający naraża się na śmieszność” –pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Poinformował również, że zgodnie z art. 49 ust. 1 “Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.”

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu mojego Mocodawcy, Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, pełnomocnictwo w załączeniu) wobec zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, datowanego na 12 marca 2018 r. o skardze konsumenckiej na reklamę promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz «PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIÓRKO» wniesionej przeciwko Spółce, realizując przysługujące Spółce uprawnienie do ustosunkowania się co do treści skargi konsumenckiej, wnoszę o:
oddalenie w całości skargi konsumenckiej na reklamę promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz «PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIORKO», z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (Kodeks), w szczególności art. 2, art. 8, art. 10, art. 49

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, co następuje:

Zasady dotyczące reklamy zostały precyzyjnie uregulowane przez Radę Reklamy w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (dalej: Kodeks). W ocenie Zespołu Orzekającego w niniejszej sprawie znaczenie mają następujące uregulowania Kodeksu, tj.:
art. 2 stanowiący, iż:
2. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
2. Strony umów dotyczących reklamy mogą układać wzajemne stosunki prawne według swego uznania, z zastrzeżeniem, że ich treść jest zgodna z Kodeksem.
art. 8 stanowi, iż:
Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
art. 10 stanowi, iż:
1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;
[…]art. 49 stanowi, iż:
Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.

1. Spółka nie naruszyła żadnych powyższych zasad Kodeksu ani żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie reklamy promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz «PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIORKO» a zarzuty skarżącego są całkowicie pozbawione podstaw. Przedmiotowa reklama nie nadużywała w żadnym zakresie zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystywała jego braku doświadczenia czy wiedzy. Ponadto reklama ta nie wprowadzała w błąd jej odbiorców, w szczególności w zakresie właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu; a także wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna. Wskazane promocje zostały opracowane i przeprowadzone w sposób, który w żadnym zakresie nie wprowadzał odbiorców w błąd.

 2. Spółka w pełni podziela stanowisko, że klient ma prawo uzyskania jednoznacznej, zrozumiałej i widocznej informacji o reklamowanym produkcie oraz kredycie. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w jej działaniach to uprawnienie w każdym zakresie zostało urzeczywistnione i zrealizowane. W szczególności, Spółka zamieszcza we wszelkich materiałach reklamowych wszystkie informacje wymagane przez ustawę o kredycie konsumencki (dalej ukk).

Zgodnie z art. 7. ukk. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
1) stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
2) całkowitą kwotę kredytu;
3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

4. Pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
1) zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych;
2) informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami.

5. W przypadku gdy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami należy przekazać konsumentowi informację o nazwach kredytodawców, z którymi pośrednik ten współpracuje.
Ponadto w art. 7a. ukk. [Sposób prezentowania informacji zawartych w reklamach]. Informacje, o których mowa w art. 7, podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego.

Dodatkowo, Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 oraz art. 7b ust. 1, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje na podstawie reprezentatywnego przykładu.
Wszelkie ww. wymagania ustawy o kredycie konsumenckim zostały spełnione przez Spółkę w reklamie billboardowej reklamującej promocję: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ” oraz „PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIÓRKO». Przede wszystkim Spółka wskazała w sposób widoczny i czytelny: termin obowiązywania promocji, RRSO, całkowitą kwotę kredytu, zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych i prawnych, informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami, informację o nazwach kredytodawców, z którymi pośrednik ten współpracuje, ponadto informacje te zostały podane na podstawie reprezentatywnego przykładu.

3. Dodatkowo wskazać należy, że istotą reklamy jest przekazywanie informacji zachęcających konsumentów do nabycia towaru lub skorzystania z akcji promocyjnej – oczywiście w taki sposób, by nie wprowadzać konsumentów w błąd. Niemniej jednak, należy wskazać, że istnieje różnica pomiędzy reklamą, a obowiązkiem informacyjnym. Reklama nie jest więc informacją handlową, która szczegółowo opisuje każdy element produktu czy zasady przeprowadzanej promocji. Wszelkie informacje wskazane na billboardach reklamowych bez ograniczeń dostępne są we wszystkich sklepach stacjonarnych Spółki oraz na stronie internetowej https://www.euro.com.pl/. Reklama Spółki w żadnym razie nie była (i nie miała być) jedynym źródłem informacji na temat reklamowanego produktu w ramach promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz «PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIÓRKO». Stanowiła zachętę do zapoznania się z promocją, odsyłając – w sposób wyraźny – do strony organizatora promocji. Wszystkie materiały reklamowe (ulotki, plakaty, gazetki reklamowe, billboardy itp.) zawierają wymagane informacje, o treści zgodnej z regulaminem przeprowadzanej akcji promocyjnej. Wszelkie dokumenty regulujące zasady promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz «PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIÓRKO»., w tym regulaminy promocji, Zasady Oferowania Kredytów w sklepach RTV EURO AGD oraz Warunki Promocyjnego Produktu Ratalnego «Raty z odroczeniem» dostępne są w zakładce «Jak skorzystać z Promocji », widocznej na stronie
internetowej sklepu internetowego euro.com.pl oraz znajdują się w każdym sklepie fizycznym RTV EURO AGD w którym zawierana jest umowa kredytowa.

4. Bez względu na powyższe, odnosząc się do zarzutów skargi w zakresie terminów prezentowania reklamy promocji: «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» na nośnikach reklamowych (w tym billboardach, plakatach) na stacjach metra: i) metro PLAC WILSONA, ii) metro WILANOWSKA, iii) metro WIERZBNO, wskazuję, że Spółka, poza umową z pośrednikiem reklamowym, nie ma żadnych prawnych ani faktycznych możliwości kontrolowania czasu takiej prezentacji. W przedmiotowym zakresie Spółka podpisała umowę z agencją (brak możliwości ujawnienia firmy z uwagi na tajemnicę handlową) w której agencja zobowiązała się do wydruku plakatów billboardowych w różnych motywach oraz plakatowania przed okresem obowiązywania promocji «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» (01.12.2017 r. – 31.12.2017 r.) w terminie od 30 listopada 2017 r. do 2 grudnia 2018 r. oraz od 27 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2018 r. (w zależności od motywu). Umowa została zawarta na «okres trwania kampanii» to jest do 31 grudnia 2017 r. W nawiązaniu do powyższego, to agencja, do końca 2017 r., zgodnie z umową winna zdjąć wszelkie plakaty dotyczące «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ», a zarzut dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd przez Spółkę jest całkowicie pozbawiony podstaw.

5. Zgodnie z V. §6.1 Regulaminu sprzedaży premiowej «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz» (w załączeniu), Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji dotyczących Umowy/Kredytu. Reklamacja może być zgłaszana:
1) bezpośrednio w placówce odpowiedniego Banku,
2) telefoniczne w Contact Center odpowiedniego Banku,
3) poprzez System Bankowości Internetowej odpowiedniego Banku (dla Klienta
załogowanego),
4) listownie – na adres korespondencyjny odpowiedniego Banku.
Mimo, że Spółka stanowczo zaprzecza jakoby konsument w ramach reklamy akcji promocyjnej «PIERWSZA RATA GRATIS I DO MAJA NIE PŁACISZ» oraz
«PROMOCJA RATA LEKKA JAK PIÓRKO» nie mógł się zapoznać z czasem trwania promocji oraz sposobem obliczania kosztów, to zauważyć należy, iż przysługiwało mu prawo zwrócenia się do Spółki celem wyjaśnienia niniejszej sprawy i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji, a z którego to prawa do dnia wniesienia niniejszej odpowiedzi nie skorzystał.

Wobec powyższych argumentów wnoszę jak na wstępie.

Korespondencję w sprawie proszę kierować na adres wskazany w stopce pierwszej strony niniejszego pisma.

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo dla adw. Jacka Stefańskiego
2. Wydruk odpisu KRS Euro-Net Sp. z o.o.
3. Regulamin sprzedaży premiowej «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz»
4. Regulamin sprzedaży premiowej «Rata lekka jak piórko»
5. Odpis odpowiedzi na skargę”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i b) oraz art. 49 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści zawierających stwierdzenia mogące wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę iż dobrą praktyką rynkową byłoby umieszczenie informacji w wersji horyzontalnej a nie wertykalnej i nieco większą czcionką aby zwiększyć czytelność przekazu reklamowego, do czego Zespół Orzekający zachęca reklamodawców.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.