Uchwała Nr ZO 43/12 w sprawie reklamy firmy Open Finance S.A.

Uchwała Nr ZO 43/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/99/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/99/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie mailingu

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/99/11.
Przedmiotem skargi była reklama w formie mailingu. Przedmiotowa reklama zawierała obietnicę: „BIK odbierz w 5 minut”, „Pobierz darmowy Raport BIK”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Witam, dostałem dzisiaj mailing o treści: “Szybsza decyzja kredytowa z wnioskiem o raport BIK. Odbierz raport BIK w 5 minut” Wypełniłem wniosek (3 kroki, dużo danych osobowych) raczej dlatego, że jestem ciekaw co jest w moim raporcie BIK niż ze względu na zainteresowanie kredytem. Po wypełnieniu wniosku, podaniu przeze mnie wszystkich danych osobowych – otrzymałem informację… “Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin” Delikatnie mówiąc, reklama wprowadza w błąd.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i c) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony przekazał swoje stanowisko w przedmiocie skargi konsumenta dotyczącej kampanii reklamowej pod nazwą „Sprawdź BIK w 5 minut” i poinformował iż:
1) dane osobowe osoby, która wypełni formularz są udostępniane Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – udostępnienie przedmiotowych danych jest niezbędne w celu złożenia zapytania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uzyskania informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego, co możliwe jest w świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), wyłącznie za pośrednictwem instytucji do tego ustawowo upoważnionych (w tym przypadku taką instytucją jest Getin Noble Bank S.A.),
2) przekazanie przez Getin Noble Bank S.A. do Open Finance informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego, tj. raportu BIK, następuje podczas osobistego spotkania klienta w oddziale Spółki z doradcą, po uprzedniej weryfikacji tożsamości klienta i podpisaniu przez niego upoważnienia wynikającego z art. 104 ust. 3 ustawy Prawa bankowe dotyczącego zwolnienia Getin Noble Banku S.A. z tajemnicy bankowej na rzecz Spółki, która to czynność bez wątpienia zajmuje nie więcej czasu niż kwestionowane 5 minut i wymaga umówienia się z dzwoniącym konsultantem na spotkanie,
3) powyższa kampania była także przedmiotem kontroli Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który nie stwierdził nieprawidłowości w przebiegu procesu,
4) kampania trwała od dnia 5 lipca 2011 roku do dnia 15 sierpnia 2011 roku, a zatem w chwili obecnej Spółka nie prowadzi przedmiotowego projektu i nie planuje wznawiania go, wobec czego w naszej ocenie skargę konsumenta należy uznać za bezprzedmiotową.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził, że obietnica zawarta w reklamie, iż konsument otrzyma „darmowy Raport BIK w 5 minut” nie została dotrzymana. Konsument nie może otrzymać tego Raportu bez osobistego spotkania z konsultantem, co w reklamie nie zostało zaznaczone.

Dlatego, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd i nadużywa ich zaufania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.