Uchwała Nr ZO 51/19/32u w sprawie reklamy internetowej Totalizatora Sportowego

Uchwała Nr ZO 51/19/32u

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt.:

KER/12/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

1) Jarosław Kończak – przewodniczący,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Marta Macke-Ejchart – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/12/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez

konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/12/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa zakładów specjalnych LOTTO.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„typ reklamy: Internetowa

produkt: Lotto

opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=3r3Giuy8LSg

Treść skargi: Kamil Bednarek bezcześci patriotyczną piosenkę wykorzystując ją do celów komercyjnych i promocji hazardu w postaci Lotto. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu) w odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2019 roku, zawierające informację, że do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wpłynęła skarga na reklamę internetową Zakładów Specjalnych Lotto na 100-lecie odzyskania niepodległości, w której to skardze podniesiono naruszenie powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, informuję iż Spółka wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy oraz Regulamin Rozpatrywania Skarg.

Odnosząc się zaś do treści samej skargi pragnę podnieść, iż Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu. Tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych w latach 1994-2017 Spółka przekazała ponad 11,3 miliarda zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto Spółka wspiera działania związane z kulturą i sztuką bezpośrednio, wykorzystując własne środki, jak i przekazując pieniądze z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Łączna wartość tych środków przekazanych od 2003 roku tylko z samych dopłat to ponad 2,1 mld zł.

 

Zakłady Specjalne:

Zakłady Specjalne są grą liczbowa prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 165) oraz Regulaminu gry liczbowej Zakłady Specjalne zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów. Jest to szczególny produkt ze sprzedaży którego część wpływów przekazywana jest na cele społeczne i dobroczynne – im więcej zakładów zawartych przez grających, tym wyższe wygrane i więcej środków przeznaczonych na dany cel. W historii Totalizatora Sportowego Zakłady Specjalne organizowane były wielokrotnie, za każdym razem w celu wspierania inicjatywy ważnej dla społeczeństwa lub pomocy potrzebującym.

Kampania reklamowa Zakładów Specjalnych:

Gra liczbowa Zakłady Specjalne oraz Program Stypendialny „100 na 100″, na który została

przeznaczona część kwoty wpłaconych stawek (zgodnie z Regulaminem Gry Zakłady Specjalne:

Na patronów programu zostali wybrani – Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski. Komisja przydzielająca stypendia składa się z przedstawicieli Fundacji Lotto, Spółki oraz ekspertów. Szczegółowe informacje na temat idei programu „100 na 100″, w tym lista stypendystów znajduje się stronie Fundacji LOTTO:

https://www.fundacialotto.pl/100stvpendiow/.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż reklama produktu Spółki – Zakładów Specjalnych nie miała na celu „bezczeszczenie patriotycznej piosenki”, a jedynie zwrócenie uwagi na rolę młodego pokolenia w budowaniu przyszłości Polski oraz wskazanie, iż zakup produktu Spółki przyczynia się do sfinansowania stypendiów przeznaczonych dla najzdolniejszej młodzieży. Ponadto wykorzystanie tego utworu miało na celu podkreślenie okolicznościowego urządzenia gry – Zakłady Specjalne, związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz organizacją Programu Stypendialnego „100 na 100”.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia zasad wskazanych w Kodeksie Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama  była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie „bezczeszczenia patriotycznej piosenki”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.