Uchwała Nr ZO 55/11 w sprawie reklamy firmy USP Zdrowie Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 55/11 z dnia 12 maja 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/41/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Wojciech Piwocki — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/41/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/41/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Verdin Coolights.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł: iż „reklama wprowadzanego przez US Pharmacia produktu Verdin CooLights propaguje łamanie prawa – dokładnie Kodeksu Drogowego. Młodzi ludzie jadący samochodem, podróżują bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Sytuacja ta dotyczy kierowcy jak również i pasażerów. Uważam, że to głęboko nieetyczne i nieodpowiedzialne społecznie, aby reklama obecna we wszystkich mainstreamowych mediach, wyświetlana wielokrotnie w ciągu całego dnia, propagowała nie tylko łamanie prawa, ale też przede wszystkim niebezpieczny dla zdrowia i życia sposób podróżowania samochodem. Target tej reklamy to ludzie młodzi, aktywni – reklama tworzy niewłaściwy wzorzec zachowania. Proszę o rozpatrzenie wniosku.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami w myśl art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyjaśnił, że nie było jego intencją propagowanie niebezpiecznych i niezgodnych z prawem zachowań w postaci jazdy samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Skarżony zwrócił uwagę, że fragment obrazujący jazdę samochodem pokazany jest w reklamie jako element marzenia, fantazji bohaterów. Jest on nierzeczywisty w wielu elementach, a bohaterowie w rzeczywistości stoją w korku zablokowani przez inne auta i snują fantazje, że znajdują się w zupełnie innym, przyjemniejszym miejscu (w klubie na kanapie). W opinii Skarżonego jazda samochodem nie jest więc istotnym elementem reklamy i nie przyciąga największej uwagi odbiorców. Skarżony poinformował, że potwierdzeniem tego jest fakt, że nie otrzymał innych tego typu zgłoszeń ani od konsumentów, ani od organizacji zajmujących się propagowaniem bezpieczeństwa na drogach.

Rozumiejąc jednak, że w ocenie nawet jednostkowego widza reklama może budzić wątpliwości, Skarżony poinformował, że podjął decyzję o dokonaniu odpowiednich zmian, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wprowadzenie.

Skarżony wyraził nadzieję, że jego wyjaśnienia okażą się dla zgłaszającego skargę konsumenta satysfakcjonujące.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama propaguje niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowanie, jakim jest jazda samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, opowiedziana w reklamie fantazyjna historia nie uzasadnia, tego, że bohaterowie reklamy łamią przepisy prawa drogowego. W opinii Zespołu Orzekającego jest to działanie bez odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, z uwagi na promowanie niewłaściwego wzorca zachowania. Zdaniem Zespołu Orzekającego z tej reklamy można wywieść wniosek, że jeżdżenie bez pasów jest cool, a wystarczy spojrzeć na statystyki w jak wielu wypadkach samochodowych uczestniczą młodzi ludzie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił, iż reklamodawca po otrzymaniu skargi podjął decyzję o dokonaniu w reklamie odpowiednich zmian.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.