Uchwała Nr ZO 56/18/16u w sprawie reklamy internetowej “Programisto, zmień swoje środowisko!”

Uchwała Nr ZO 56/18/16u
z dnia 28 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/33/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/33/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Dynatrace Sp. z. o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/33/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Oferta pracy. Reklama zachęca programistów do podjęcia pracy w Gdańsku poprzez informowanie, że w Gdańsku jest czyste powietrze, a Kraków jest zanieczyszczony i ma problem ze smogiem.
Dynatrance po szeregu publikacji zmieniło przekaz w reklamie na stronie internetowej bez poinformowania o tym. Teraz na stronie czytamy, że «czystsze powietrze czeka na Ciebie» a nie, tak jak było pierwotnie, «czyste powietrze czeka na Ciebie». W sieci nic nie ginie – reklama rozniosła się z pierwotnym przekazem, który mówił o tym, że w Gdańsku czeka czyste powietrze, co nie jest prawdą. Kampania wyraźnie informowała, że w Gdańsku ludzie oddychają czystym powietrzem.

Nawet po emisji reklamy pojawiły się ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza w Gdańsku:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23002530,bardzo-zla-jakosc-powietrza-w-gdansku-najlepiej-zostac-dzis.html

Reklama przyczynia się do kreowania negatywnego wizerunku Krakowa. Kraków i Małopolska są obecnie liderami w walce ze smogiem w skali światowej. Reklama wprowadza odbiorców w błąd i przekazuje niekompletne, wybiórcze informacje. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła walkę ze smogiem w tym regionie.
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23059634,nik-malopolska-liderem-walki-ze-smogiem.html

Wybrane publikacje:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23051749,gdansk-lepszy-do-zycia-niz-krakow-kontrowersyjna-kampania-jednej.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23054392,apokaliptyczny-krakow-w-smogu-w-kampanii-gdanskiej-firmy-nieetyczny.html
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dynatrace-kampania-programisto-zmien-swoje-srodowisko

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, Korzystając z nadanego nam przywileju umożliwiającego wgląd w skargę złożoną na naszą kampanie «Programisto, zmień swoje środowisko!», składamy poniższe wyjaśnienie.
W pierwszej kolejności, chcielibyśmy potwierdzić fakt zmiany treści na stronie internetowej zmiensrodowisko.pl, której dokonaliśmy w kilka dni po uruchomieniu kampanii tj. dnia 20/02.
Nie zgadzamy się jednak, z stwierdzeniem skarżącego, że reklama «rozniosła się z pierwotnym przekazem». Na dowód przytaczamy statystyki odwiedzin witryny, na której przekaz był umieszczony.

xxxxxxx

W związku z powyższym, przekaz, który skarżący uznaje za nieprawdziwy, dotarł do mniej niż 10% odbiorców akcji.

Zmiany tej dokonaliśmy, gdyż celem akcji nie było rozpoczęcie publicznej dysputy na temat stopniowania przymiotnika ‘czysty’ w odniesieniu do miar polskiego indeksu jakości powietrza, a zwrócenie uwagi na poza zarobkowe czynniki, które mogę wpływać na chęć podjęcia pracy w nowym otoczeniu.

Nie zgadzamy się również ze stwierdzeniem, jakoby reklama miała mieć negatywny wpływ na wizerunek Krakowa. Na dowód przytaczamy wypowiedzi Pana Dariusza Nowaka, rzecznika prasowego magistratu w Krakowie:
– Oczywiście powietrze, jakim oddychamy jest ważne, ale nie jest to kluczowa sprawa przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy. W tym wypadku liczą się przede wszystkim zarobki, a Kraków ma do zaoferowania znacznie lepsze warunki finansowe dla programistów, dlatego na reklamę gdańskiej firmy patrzymy raczej z uśmiechem i przymrużeniem oka.

link

Wierzymy, że powyższe wyjaśnienia będą wystarczające, aby uznać skargę za bezpodstawną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści wprowadzających odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.