Uchwała Nr ZO 58/13 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 58/13
z dnia 16 maja 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/201/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/201/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/201/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna podkładu Rimmel wyemitowana w stacji mini mini.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Witam kanał mini mini jest stacją dla dzieci najmłodszych. Wszyscy wiedzą że dzieci powyżej 12 roku życia raczej bajek na tym kanale nie oglądają. Jestem rozczarowana że taka fajna stacja dla dzieci, reklamuje produkty do makijażu dla dorosłych kobiet, to zwykła komercja, a potem w telewizji wszyscy się dziwią, że dziewczyny wieku 13 lat mają więcej makijażu na sobie, niż aktorzy w teatrze kostiumowym.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi i etycznymi i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.