Uchwała Nr ZO 73/18/29u w sprawie reklamy telewizyjnej gumy do żucia marki Orbit

Uchwała Nr ZO 73/18/29u
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/70/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/70/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Wrigley Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/70/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna gumy do żucia marki Orbit.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Miejsce akcji: Pokój nastolatki. Chyba kroki na schodach, nastolatka szybko i nerwowo naciąga spodnie, chłopak nerwowo się ubiera, drzwi do pokoju się otwierają, w drzwiach (prawdopodobnie rodzice nastolatki) .. -Tomek jestem … i coś tam dalej

Z najmłodszą 10 letnią córką oglądam program poranny a tu pojawia się reklama. Poczułem zażenowanie. Moim zdaniem prezentowanie tak prymitywnych treści przed godz. 23 jest niestosowne. Jeżeli moje wytłumaczenie jest niezrozumiałe (u pewnych ludzi takie reklamy mają posmak humoru) to uzasadnię w osobnym piśmie. Proszę wybaczyć na formę uzasadnienia. Napisana wyżej skarga – ad hoc – mam nadzieję że wystarczy.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu firmy Wrigley Poland Sp. z o.o., składam odpowiedź na skargę konsumencką K/70/18 dotyczącą jednej z reklam marki Orbit będącej częścią kampanii «Czas zabłysnąć» i wnoszę o jej oddalenie.

UZASADNIENIE

Skarżona reklama gumy Orbit* jest elementem kampanii reklamowej prowadzonej pod wspólnym hasłem «Czas zabłysnąć». Zaprezentowana historia opiera się na przekonaniu, że «uczucie czystości zębów i świeżego oddechu po żuciu gumy Orbit» dodaje pewności siebie i pomaga w wyjścia z trudnych, codziennych sytuacji. Wszystkie materiały przygotowywane w ramach kampanii «Czas zabłysnąć» utrzymane są w żartobliwej, lekkiej i humorystycznej konwencji.

W przedmiotowej skardze konsument wskazuje, że w jego opinii reklama była «prymitywna» oraz nieodpowiednia do emisji we wskazanym paśmie programowym. Odbiór reklamy jest subiektywną opinią każdego konsumenta i może wynikać z indywidualnych preferencji i poczucia humoru. Celem reklamy nie jest obrażenie uczuć konsumentów, lecz wzbudzenie pozytywnych emocji. Kwestionowana reklama nie narusza przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji, które szczegółowo regulują nadawanie reklam, w tym reklam kierowanych do osób małoletnich. Reklama nie jest sprzeczna z art. 16b wymienionej ustawy i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, nie jest także kierowana do tej grupy wiekowej. Zgodnie z wewnętrzną polityką marketingową firmy, żadne działania reklamowe odnoszące się produktów Wrigley nie są kierowane do dzieci, czyli osób poniżej 12. roku życia. Reklama nie została również wyemitowana w paśmie przeznaczonym dla dzieci, w przerwie między programami dla dzieci, ani w kanale telewizyjnym, którego głównymi odbiorcami są dzieci. Odbiorcami reklamy telewizyjnej będącej przedmiotem skargi są osoby z grupy wiekowej 25 49.

Wrigley, jako część firmy Mars, Incorporated, świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do prowadzonych działań marketingowych i dokłada wszelkich starań, by kampanie promocyjne marki Orbit oraz innych marek nie naruszały przyjętych norm społecznych. Polityka marketingowa Wrigley opiera się na restrykcyjnym kodeksie marketingowym Mars Marketing Code, zgodnie z którym produkty Wrigley i wszelkie działania promocyjne z nimi związane nie są kierowane do osób poniżej 12. roku życia, a reklamy nie są emitowane w stacjach telewizyjnych oraz przy okazji programów i filmów, których głównymi odbiorcami są dzieci.

Podsumowując, skarżona reklama nie powinna zostać uznana za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, zarzuty podnoszone przez Skarżącego należy uznać za bezzasadne. Tym samym wnoszę o oddalenie skargi.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowa reklama nie jest skierowana do dzieci i nie była emitowana w stacjach telewizyjnych przy okazji programów i filmów, których głównymi odbiorcami są dzieci. Zespół

Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.

 

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 73/18/29u
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/70/18

Przewodniczący Zespołu Orzekającego Pan Paweł Wiśniewski, który zgłosił votum separatum, zgodził się z opinią Skarżącego, iż przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Wynika to z faktu, że przedstawiona w reklamie sytuacja sceny erotycznej z udziałem dwojga młodych ludzi nie ma żadnego związku z korzyściami oferowanymi przez reklamowany produkt, w związku z czym nie było koniecznością użycie jej.

Przy wyborze kontekstu dla reklamy swojego produktu odpowiedzialni reklamodawcy powinni brać pod uwagę zróżnicowaną wrażliwość potencjalnych odbiorców reklamy. Ponieważ skarżona reklama może być odbierana jako trywializująca seksualność człowieka i kształtująca niewłaściwe postawy w tej dziedzinie wśród dzieci (zwłaszcza niezgodnie z wolą ich rodziców), dlatego postanawiam jak we wstępie.