Uchwała Nr ZO 78/15 w sprawie reklamy firmy Boston One Media SC

Uchwała Nr ZO 78/15
z dnia 16 czerwca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/17/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/17/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Boston One Media SC z siedzibą w Chorzowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/17/15
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna powierzchni reklamowych wielkoformatowych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: reklama wielkoformatowa
opis reklamy: Agencja reklamowa Boston One Media reklamuje się na ulicy Szkolnej w Katowicach na banerze, który przedstawia kobietę od pasa w dół, która stoi w uwodzicielskiej pozie z wysuniętą jedną nogę. Kobieta jest ubrana w białą bluzkę, czarną spódnicę i buty na obcasie. Trzyma w rękach tablicę z napisem “… wynajmij mnie…”.
Treść skargi: Uważam, że reklama dyskryminuje kobiety, przedstawiając je jako “przedmiot do wynajęcia”. Reklama budzi skojarzenia seksualne, choć jest to zupełnie bez uzasadnienia biorąc pod uwagę reklamowany przez nią przedmiot.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.05.2015 r. informuję, że nie zgadzam się z zarzutem iż reklama przedstawia Kobiety jako „przedmiot do wynajęcia”. Na projekcie Kobieta widnieje tylko w tle trzymanej przez siebie tablicy. Jest ubrana w „biurowy” strój: spódnica tuż nad kolanem, biała bluzka, eleganckie obuwie. Kobieta nie jest ubrana wyzywająco ani wulgarnie. Trzyma tablicę z napisem „wynajmij mnie… reklama wielkoformatowa”

Uważam oskarżenie, iż traktujemy tutaj kobietę jako „przedmiot do wynajęcia” jest nadinterpretacją i złośliwością bo co wzbudza skojarzenia seksualne? Hasło „wynajmij mnie” ono nie pozostawia domysłu ponieważ pod spodem jest napisane, że chodzi o reklamę wielkoformatową. Kobieta nie jest ubrana ani prowokująco ani wulgarnie – jej strój jest „biurowy”.

Reklama powinna zwracać na siebie uwagę, wyróżniać się oraz wzbudzać zainteresowanie. Naszym celem nie było przedstawienie kobiety do wynajęcia tylko reklamy do wynajęcia i dla nas jest to czytelne. Nie otrzymałam żadnej informacji z oburzeniem – oprócz Pani, która zgłosiła skargę Państwu. Otrzymałam za to kilkanaście telefonów z zapytaniem o cenę wynajmu – jest to dla mnie informacja, że reklama ma prawidłowy przekaz – jasny i czytelny.
Dodam, że w Agencji Reklamy Boston One Media S.C pracują same kobiety, projekt wymyśliła także kobieta i absolutnie szanujemy siebie.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.