Uchwała Nr ZO 81/16 w sprawie reklamy firmy Eurozet Radio Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 81/16
z dnia 18 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/73/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Barbara Król – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/73/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/73/16.
Przedmiotem skargi była reklama w postaci chorągiewki zawierającej barwy Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej/artystycznie przetworzonej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Radio Zet reklamowało się rozdając do każdego zatankowanego paliwa pillow flagi do przyczepienia do szyby samochodowej.

Treść skargi: Powszechnie wiadomo, że polska flaga jest biało-czerwona. Dokładnie w stosunku 1:1. Jednak na fladze otrzymanej na stacji benzynowej ten stosunek jest mocno zmieniony. Kolor biały występuje na obszarze zajmującym 2/3 powierzchni a kolor czerwony na pozostałej 1/3. To niedopuszczalne tak zmieniać tak ważny symbol narodowy! Dodatkowo kolor czerwony znacznie odbiega od tego opisanego w Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Rozumiem, że okres trwających rozgrywek piłkarskich Euro 2016 jest dobrym czasem na reklamowanie się, ale jeśli w reklamie używa się symboli narodowych to należy to robić z szacunkiem dla tak ważnych wartości i symboli narodowych. Radio Zet zapomniało o tym, umieszczając swoje wielkie logo w miejscu gdzie zazwyczaj znajduje się polskie godło. Jest to niedopuszczalne! Wielu reklamodawców wykorzystuje polskie symbole narodowe w swoich kampaniach, ale robią to w sposób subtelny i wyrafinowany, bez obrażania polskich wartości i symboli narodowych.”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
„Działając w imieniu i na rzecz Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w odpowiedzi na skargę konsumencką dotyczącą materiałów reklamowych Spółki w postaci tzw. flagietki (chorągiewki) (dalej „Chorągiewka”), prosimy o przyjęcie następującego stanowiska:

Przede wszystkim pragniemy podkreślić, iż Spółka prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem przepisów prawa i dobrych obyczajów. Chorągiewka, przeznaczona do zamontowania na szybie pojazdów, przygotowana została jako jeden z elementów prowadzonej przez Spółkę akcji pod nazwą „Polska Reprezentacja Kibiców”.

Wskazana powyżej akcja Spółki prowadzona była w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 i miała na celu m.in. budowanie pozytywnych emocji związanych ze wspólnym kibicowaniem Polaków, przynależnością do wspomnianej „Polskiej Reprezentacji Kibiców”.
Chorągiewka wydawana była – na zlecenie Spółki – nieodpłatnie, na wyznaczonych stacjach benzynowych, bez konieczności zakupu jakiegokolwiek towaru lub usługi.
Spółka przed zleceniem produkcji Chorągiewek dokonała bardzo szczegółowej analizy wymogów prawnych warunkujących ich zgodność z prawem, podobnie z najwyższą starannością przeanalizowano projekt Chorągiewki mając na uwadze jej estetykę, zgodność z dobrymi obyczajami i tzw. dobrym smakiem.

Odnosząc się do aspektów prawnych przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż kwestia nawiązywania do barw narodowych w ramach działań komercyjnych została wprost uregulowana w polskim prawie, w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 625) (dalej: „Ustawa”). W myśl art. 4 ust. 1 Ustawy Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. Przez artystyczne przetworzenie rozumiana jest zmiana, nadanie innego kształtu lub wyglądu. Na Chorągiewce barwa w kolorze białym występuje do wysokości 2/3 Chorągiewki, a barwa czerwona zajmuje pozostałą 1/3 Chorągiewki, barwy są rozdzielone linią falowaną i opatrzone dodatkowymi elementami w postaci logo Radio Zet oraz napisu „Polska Reprezentacja Kibiców”. Ponadto, zastosowano barwy nieodpowiadające parametrom ustawowym. W związku z dokonanym artystycznym przetworzeniem, należy stwierdzić, iż Chorągiewka została zaprojektowana oraz wykonana z uwzględnieniem wymogów Ustawy i nie stanowi jej naruszenia. Niezależnie od powyższego, estetyka Chorągiewki utrzymana jest w tzw. dobrym smaku i w żadnej mierze nie narusza poczucia estetyki oraz dobrych obyczajów.

Mając na uwadze powyższe, nie można się zgodzić z podnoszonym w skardze zarzutem – cyt: „To niedopuszczalne tak zmieniać tak ważny symbol narodowy!”
gdyż właśnie dzięki dokonanym modyfikacjom Chorągiewka została zaprojektowana oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi obyczajami.
Wykonanie Chorągiewki bez dokonywania zmian dotyczących barw narodowych, które to zmiany kwestionowane są w skardze, spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów jak również naruszałoby dobre obyczaje.

Tym bardziej nie ma podstaw dla stwierdzenia, że działania Spółki w jakikolwiek sposób naruszyły postanowienia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.

Zaznaczyć także należy, iż wbrew twierdzeniom skargi, wiele podmiotów stosuje materiały promocyjne nawiązujące do symboli narodowych w podobnym zakresie jak uczyniono to w ramach Chorągiewki, w szczególności zawierające logotypy, znaki towarowe. Przykłady takich materiałów Spółka załącza do niniejszego pisma, wnosząc o przeprowadzenie dowodu z załączonych materiałów.

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika także, iż Chorągiewka została przez kibiców odebrana bardzo pozytywnie. Podkreślić także należy, iż po rozdaniu przez Spółkę 1 000 000 (jednego miliona) Chorągiewek, co skutkowało możliwością zapoznania się z ich treścią – z racji przeznaczenia Chorągiewek – przez kilkanaście milionów Polaków, wątpliwości odnośnie dokonanego przez Spółkę nawiązania do barw narodowych zgłosiły do Spółki 2 (dwie) osoby, w tym Skarżący, który skierował niniejszą skargę K/73/16 adresowaną do Rady Reklamy.

Mając na uwadze powyższe, skarga K/73/16 jest bezzasadna, a Spółka wnosi o jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystane w przedmiotowej reklamie barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej jest dozwolone.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.