Uchwała Nr ZO 82/19/51u w sprawie reklamy internetowej Lendon.pl

Uchwała Nr ZO 82/19/51u

z dnia 24 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/129/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zuzanna Warowna-Toruńska – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Rafał Ciszewski  – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/129/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/129/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa pierwszej pożyczki udzielanej klientowi do kwoty 3000 zł na 45 dni RRSO 0%.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„produkt: Pożyczka

opis reklamy: Chcesz odpocząć po zimie, ale nie masz gotówki?

Jedź teraz, zapłacisz po powrocie.

Pieniądze na wyjazd dostaniesz od nas.

Na ich zwrot masz aż 45 dni.

Bez żadnych dodatkowych kosztów – oddajesz tyle, ile Ci daliśmy.

DLACZEGO MY?

lendon.pl

Klienci

nas doceniają

W ciągu 6 lat zaufało nam

ponad 0,5 mln klientów.

91% z nich jest zadowolonych

z naszych usług.

lendon.pl

Nasi konsultanci

są dla Ciebie

Niezależnie od sytuacji

zawsze możesz liczyć

na naszą pomoc.

Nasi konsultanci

są pod telefonem

także w weekendy.

lendon.pl

Pożyczanie u nas

jest bezpieczne

Jesteśmy firmą wpisaną

do rejestru KNF

pod nr RPK013028

oraz zrzeszoną

w Polskim Związku

Instytucji Pożyczkowych.

Treść skargi: Reklama zachęca ludzi do zadłużania się w instytucjach które nie sprawdzają zdolności kredytowej klienta.

Kolejne pożyczki mają RRSO 1650% o czym reklama nie informuje – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o. (dalej jako “Spółka”) poniżej przedstawiam stanowisko Spółki odnośnie przesłanej przez Państwa skargi.

Na etapie udzielania pożyczki przez instytucje pożyczkowe, z którymi współpracuje Spółka, dokonywana jest pełna oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, między innymi poprzez pozyskanie informacji z Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej. Dodatkowo, zostaje dokonana weryfikacji rachunku bankowego należącego do Pożyczkobiorcy. Mając na uwadze powyższe, w sposób prawidłowy wykonywane są obowiązki wynikający z treści art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim. Należy podkreślić, że wybór metodologii, za pomocą której dokonuje się oceny zdolności kredytowej, należy do kredytodawcy.

W treści przedmiotowej reklamy wprost wskazano w nocie prawnej:

“Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy”

Ponadto, w treści reklamy wskazano, że chodzi i pierwszą pożyczkę udzielną klientowi za pośrednictwem serwisu lendon.pl. Wskazano także, że przykład reprezentatywny dotyczy pierwszej pożyczki pod warunkiem terminowej spłaty. Jednocześnie należy podkreślić, że warunkiem utrzymania promocyjnych warunków spłaty, czyli RRSO 0% jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.

Reasumując, całość zarzutów sformułowanych w skardze nie znajduje potwierdzenia zarówno na gruncie treści przedmiotowej reklamy (w szczególności noty prawnej), jak i praktyk stosowanych przez instytucje pożyczkowe współpracujące ze Spółką.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1  Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. W opinii Zespołu Orzekającego oceniany przekaz reklamowy nie  narusza dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nim należytej staranności. 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.