Uchwała Nr ZO 84/14 w sprawie reklamy firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 84/14
z dnia 14 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/78/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/78/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/78/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna tabletek do zmywarek Fairy Platinum.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Prowadzący Irek Bieleninik prezentuje produkt do zmywarek, mówiąc, że już …% (nie pamiętam liczby) kobiet wybiera Fairy Platinum.
Treść skargi: Produkt do zmywarek nie powinien być skierowany jedynie dla kobiet, potwierdza to stereotypy, że jedynie kobiety powinny zajmować się domem. W reklamie pada stwierdzenie, że już tyle..% kobiet wybiera Fairy Platinum, a nie np. użytkowników, Polaków. Według mnie narusza to Art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.”- pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. (dalej Procter & Gamble) w związku z Państwa listem z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie o ww. sygnaturze, przedstawiam stanowisko spółki.
Procter & Gamble wnosi o oddalenie postawionych zarzutów jako całkowicie bezzasadnych w odniesieniu do Reklamy będącej przedmiotem sprawy.
Uzasadnienie:
Procter & Gamble, jest firmą dla której jednym z priorytetów jest wysoko etyczne działanie. Od momentu założenia firmy w 1837 r. Procter & Gamble oferuje wysokiej jakości markowe produkty dążąc do poprawy jakości życia konsumentów. Jednocześnie, jednymi z najważniejszych wartości firmy są uczciwość, tolerancja i poczucie odpowiedzialności.
Procter & Gamble przeciwdziała jakimkolwiek przejawom dyskryminacji i przykłada wielką wagę do wartości rodzinnych, programów typu „diversity” /(różnorodność — pod każdym względem) i chroni równe traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy, wdrażając skutecznie liczne wewnętrzne zasady służące zachowaniu tych wartości. Taka postawa spotkała się z wieloma wyróżnieniami otrzymanymi od organizacji na całym świecie.
Przełamując stereotypy Procter & Gamble portretuje zarówno kobiety jak i mężczyzn w reklamach produktów gospodarstwa domowego, czego przykładem może być niedawno emitowana w Polsce reklama proszku do prania Ariel (od czerwca 2013r. do stycznia 2014r.). W innych krajach regionu Europy Centralnej emitowane są spoty reklamowe z fikcyjną rodziną Adamsów, gdzie w cyklicznych historiach bardzo często osią wydarzeń jest mężczyzna – ojciec rodziny.
Procter & Gamble stara się docierać do jak największej liczby konsumentów oraz tworzyć komunikację przykuwającą uwagę potencjalnych nabywców produktów. Pytanie otwierające reklamę zadane przez prowadzącego Pana Irka Bieleninika „czy wiesz że coraz więcej kobiet kupuje Fairy Platinum?” odzwierciedla jedynie rzeczywistość. Procter & Gamble uznał, iż takie zdanie otwierające może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie produktem wśród kobiet, które w rzeczywistości głównie decydują o zakupie produktów z tego segmentu rynku co jest potwierdzone badaniami statystycznymi. Przy czym jest to kategoria rosnąca, której sprzedaż stale się zwiększa.
W praktyce reklamowej nie ma reguł ani przepisów które nakazywałyby adresować reklamy do wszystkich grup społecznych. Nabywcami danych produktów są różne grupy osób, a spoty reklamowe adresowane są do potencjalnych nabywców. Reklamodawcy nie mają obowiązku adresować reklam produktów gospodarstwa domowego, czy dotyczących pielęgnacji urody do wszystkich możliwych grup społecznych, czy też do przedstawicieli obu płci. Nie jest to jednak negacja czy dyskryminacja innej grupy społecznej tylko próba dotarcia z produktem do najbardziej nim zainteresowanych.
W przedmiotowej reklamie nie ma żadnych treści które mogłyby być uznane za obraźliwe czy dyskryminujące dla kobiet, reklama nie przedstawia kobiet w sytuacji w której znajdowałyby się w gorszym ( dyskryminującym) środowisku czy położeniu w stosunku do mężczyzn, ani nie zawiera twierdzeń z których wynikałoby że jedynie kobiety powinny zajmować się domem. Zadane pytanie znajduje potwierdzenie w danych statystycznych.
Wnioski:
Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. działa z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących, nieodpowiedzialnych społecznie albo naruszających art. 2 lub art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
Ponadto analiza przedstawionych zarzutów, treści i formy przedmiotowej reklamy, przepisów prawa dotyczących zasad reklamowania produktów określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. nie pozostawia wątpliwości, że skarga jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.
W związku z powyższym wnoszę o oddalenie zarzutów i zakończenie sprawy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety. Zespół Orzekający podkreślił, że reklamodawca ma prawo kierować przekaz reklamowy do konkretnej grupy odbiorców – kobiet.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.