Uchwała Nr ZO 90/14 w sprawie reklamy firmy Sella – Reklama W.Kniaź, P.Kniaź


Uchwała Nr ZO 90/14
z dnia 23 października 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/80/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/80/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy SELLA – Reklama W.Kniaź, P.Kniaź z siedzibą w miejscowości Głuszczyzna (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/80/14.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna usług grawerskich.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„opis reklamy: Reklama przedstawia kobietę w bikini w wyzywającej pozie, oraz napis “Grawerujemy dosłownie na wszystkim”

Treść skargi: Reklama jest nieetyczna, bowiem przedstawia kobietę w sposób przedmiotowy i seksistowski, a gra słów na plakacie sugeruje że jest ona rzeczą, którą można wygrawerować. Nie zgadzam się na przedstawianie takiego wizerunku kobiety i prowadzenie marketingu w oparciu o seksualne skojarzenia, które nie mają żadnego związku z reklamowanym produktem. Zgodnie z Art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, reklama eksponowana jest na bilbordzie, w pobliżu szkoły, eksponowana więc również dzieciom. Reklama pozostaje w sprzeczności z art. 25 KER, gdyż utrwala u dzieci przedmiotowe podejście do drugiego człowieka.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułem 25 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy muszą uwzględniać stopień rozwoju dzieci lub młodzieży oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„W odpowiedzi na otrzymane pismo informuję, że baner wiszący na konstrukcji przy ul. Szmaragodowej 1 w Lublinie został zdemontowany, w tym miejscu obecnie jest zamontowana inna reklama, zdjęcie tej reklamy można obejrzeć na google street view, na Państwa życzenie możemy podesłać fotografię pocztą. sprawę tą pozostawiamy bez komentarza z naszej strony. Demontaż baneru według załącznika P1020098.jpg odbył się w dniu l0.05.2014r.”
– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących kobiety.

Biorąc także pod uwagę lokalizację reklamy w pobliżu szkoły, Zespół Orzekający uznał że reklama nie narusza art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.